Svenskspråkigt/tvåspråkigt program

På UNG2022-dagarna kan du helt och hållet välja ett tvåspråkigt program med ett par tvåspråkiga inslag! Det svenskspråkiga programmet är aktuellt och mångsidigt och har planerats tillsammans med våra svenskspråkiga samarbetspartners.

Ladda ner programschemat för evenemanget i pdf-format här.

Tisdag

10-11

Hur ta svåra saker till tals? Vikten av ansvarsfull kommunikation inom suicidprevention

Luckan, Psykosociala förbundet THL
Plats: Anton | Tema: Ungas välmående och indentitet

Hur ska man bemöta en suicidnära person och vad ska man säga? Hur kan vi öka diskussionen om suicid i samhället? Bland annat dessa frågor tar Johanna Cresswell-Smith och Tina Kärkinen upp i sin rapport “Bara någon skulle ha sett mig – suicidprevention i en finlandssvensk kontext” (2020).

Att sätta ord på känslor och våga ta svåra saker till tals är a och o när det gäller hjälpsökande. Genom att öka diskussionen i samhället kan vi minska tabun och stigma kring ämnet, sänka tröskeln för att söka hjälp och göra det lättare för personer att få stöd.

Programmet är svenskspråkigt.

Föreläsare: 
Tina Kärkinen, Psykosociala förbundet
Johanna Cresswell-Smith, THL

12-13

Självskadebeteende och (digitalt) stöd

Luckan
Plats: Felix | Tema: Ungas välmående och indentitet

Självskadebeteenden och destruktiva tankar hos unga, speciellt unga kvinnor, har kontinuerligt ökat under 2000-talet och under föreläsningen kommer vi att diskutera bakgrundsfaktorer, orsaker och uttryck.

Under föreläsningen får deltagarna ta del av teori och forskning som handlar om självskadebeteende, och tillsammans fundera på hur vi som vuxna kan notera, bemöta och stödja barn och unga som har destruktiva tankar och beteendemönster. Föreläsningen lyfter fram bemötande som främjar ungas välmående i stunden och även på ett långsiktigt plan. Under föreläsningen kommer vi också att diskutera hur vi kan nå ut till unga via digitala plattformer och stöda dem som tänker på eller som håller på med självskadebeteende.

Programmet är svenskspråkigt.

Föreläsare: 
Helena Godenhjelm, Luckan
UngInfo

13.30-14.30

Hurdant är ungdomsarbetet i de nya hållbara kommunerna år 2030?

Kommunförbundet
Plats: Wolmar | Tema: Ungdomsarbete nu och i framtiden

Den hållbara kommunen säkrar ett gott liv och jämlika möjligheter för kommande generationer, samtidigt som den beaktar naturens bärkraft och de planetariska gränserna. Hur kopplas ungdomsarbetet till kommunens arbete för att verkställa målen för hållbar utveckling? Vilka är ungdomsarbetets styrkor just nu? Och hur borde verksamheten och arbetet förnyas, så att det skulle kopplas allt starkare till de olika synvinklarna av hållbar utveckling?

Programmet är tvåspråkigt.

Föreläsare: 

Minna Lindberg, specialsakkunnig, Kommunförbundet
Mari Ahonen-Walker, specialsakkunnig, Kommunförbundet
Essi Helin, projektforskare, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

16.30-17.30

Inkludering i McDonalds tamburer och ute på byavägar – mobilt ungdomsarbete bemöter och involverar

Aseman Lapset ry / Walkers on Wheels 2 -hanke
Plats: Pihalava | Tema: Ungas välmående och identitet

Känslan av inkludering härrör i grunden från små, enkla saker. Programmet inspirerar deltagaren att tänka på inkludering av unga ur nya perspektiv, utmaningar och inspirerar dem att erbjuda hörselupplevelser till alla ungdomar. Dessutom delar vi med oss av goda erfarenheter av gräsrotsinkludering i Wauto-aktiviteter och presenterar den information som samlats in i Walkers on Wheels-projektet om ungdomar och ungdomsarbetare som påträffas.

Programmet är tvåspråkigt.

Bildspelet kan följas på finska och svenska. Föreläsningssektionerna presenteras huvudsakligen på finska. Frågor kommer att besvaras på båda språken.

Föreläsare: 
Minna Lahtela / Walkers-verksamhetsansvarig, Aseman Lapset ry
Roy Pietilä / Projektkoordinator, Aseman Lapset ry
Niilo Karjalainen / Projektkoordinator, Aseman Lapset ry

Onsdag

9.30-10.30

Ledarskaps och delaktighets tabula rasa

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan
Plats: Kisko (veturitallit) | Tema: Möjliggörare för ungdomsarbete

Workshop är ämnad för ungdomsområdets ledare och sakkunniga, som vill reflektera tillsammans med andra frågor, som är relaterad till delaktighetsarbete och hur man lederdet. Workshoppen erbjuder en plats för friformad diskussion och träff, var deltagare kanhitta lösningar och hjälp till krävande eller utmanande frågor, som det har träffats på jobbet. Vi kommer att diskutera och dela goda praxis, experiment och verktyg, som kunde understödja dig att leda och skapa delaktighet.

Programmet är tvåspråkigt.

Föreläsare: 
möjliggörare för Kompetenscentret för delaktighet ock påverkan

11-12

Verktyg för att förebygga mobbning i skolor och läroinrättningar

Kompetenscenter Nuoska
Plats: Anton | Tema: Ungas välmående och identitet

Under programmet beskrivs tre verksamhetsmodeller som skall utvecklas eller etableras inom ramen för kompetenscenterverksamheten inom Nuoska. Modellerna förebygger mobbning och/eller hjälper dem som har utsatts för mobbning. Alla modeller fungerar enligt en kamratstödstanke och är avsedda som verktyg för skolor och andra stadiet. Deltagaren lär känna modellerna ur skolpersonalens, den deltagande ungdomens och ungdomsarbetarens perspektiv. Programmets genomförare har varit personligt involverade i utvecklingen av metoderna och arbetat med frågorna i praktiken. 

Förutom en kort introduktion till modellerna kommer varje deltagare att ha möjlighet att lära känna och diskutera en av modellerna mera ingående i en workshop.  Programmet genomförs som en hybridmodell som omfattar en presentationsdel, en workshop och en sammanfattning.

Modeller som presenteras: 
M-Crew / Vantaan kaupunki 
Vahvuudet esiin – Fri från mobbning  / Folkhälsan (& Valopilkku)
Respekt / Luckan 

Programmet är tvåspråkigt.

Föreläsare:
Kari Järvinen / Vanda Stad
Karolina Asén / Föreningen Luckan rf
Pia Öhman / Sakkunnig inom ungdomsarbete / Folkhälsans Förbund
Tiina Holmberg-Kalenius, Valopilkku

13-14

Varför behövs ungdomsarbete i skolor och läroanstalter? 

Kompetenscenter Nuoska
Plats: Wivi | Tema: Möjliggörare för ungdomsarbete

Programmet är en paneldiskussion.

Under programmet ger vi svar på följande frågor: Varför behövs ungdomsarbete? Varför fungerar ungdomsarbete? Varför behövs ungdomsarbete i skolor och läroanstalter? Vad kan vi säga efter Nuoskas två första verksamhetsår?

Deltagarna kan delta i diskussionen genom att utnyttja digital teknik.

Programmet är tvåspråkigt. Varje föreläsare använder sitt eget modersmål.

Föreläsare: 
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela / Juvenia
Anna Siegfrids / Åbo Akademi
Antti Kivijärvi / Nuorisotutkimusseura / Ungdomsforskningssällskapet

14.30-15.30

Avslutningsceremoni

Plats: Pääsali

Katso myös