Keskiviikon ohjelma

NUORI2023 seminaariohjelma alkaa keskiviikkona 19.4. kello 09.00 ja päättyy 18.30. Seminaari-ohjelmaa tapahtuu parhaimillaan kahdeksassa rinnakkaisessa tilassa samanaikaisesti. Tsekkaa keskiviikon ohjelma tästä alta!

Muutokset ja ohjelmalisäykset mahdollisia.

klo 09.00-10.00

Ota seksuaaliväkivalta rohkeasti puheeksi!

Pääsali

Yhä useampi nuori on kohdannut seksuaaliväkivaltaa ja häirintää. Ennaltaehkäisyn ja tuen saamisen näkökulmasta seksuaaliväkivallan ja omien rajojen puheeksi ottaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta nuori saa tietoa omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Ammattilaisissa aiheesta puhuminen voi kuitenkin herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Nuorten Exitin suunnittelijan Netta Puustisen luennolla pohditaan seksuaaliväkivallan puheeksi ottamisen esteitä
ja mahdollisuuksia sekä keinoja aiheen esille nostamiseen nuorten kanssa. Ohjelma on tarkoitettu kaikille nuorten parissa työskenteleville sekä toiminnasta vastaaville. Osallistua voi anonyymisti oman älylaitteen kautta tai vain kuuntelemalla.

Nuorten Exit

Tasapainoilua somessa – Miten suojella ja mahdollistaa lasten ja nuorten osallistuminen digissä?

Venni

Pohditko mitä lapset ja nuoret puuhaavat digitaalisen median parissa? Minkälaisia ilmiöitä lasten ja nuorten media-arjessa tapahtuu juuri nyt? Mitä mahdollisuuksia digi tarjoaa lapsille ja nuorille? Miten nettikiusaaminen, seksuaalinen häirintä netissä tai somen liikakäyttö voivat näkyä lasten ja nuorten elämässä?
Tule kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatuksesta ja MLL Nuortennetistä. Saat haltuusi pelilliset ja innostavat tavat vaikeidenkin ilmiöiden käsittelyyn yhdessä 10-15-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa. Vuoropuhelumaisen luennon vetävät mediakasvatuksen asiantuntija Inka Kiuru ja digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Kaisa Önlen.

Kiuru on pitkänlinjan mediakasvatuksen ammattilainen. Hän on tehnyt nuorisotyötä kunnallisessa nuorisotyössä nuorten osallisuuden parissa ja innostunut kehittämään omaa osaamistaan mediakasvatukseen erikoistuen. Nyt MLL:ssä Kiuru työskentelee mediakasvatuksen asiantuntijana ja tukee lapsia ja nuoria sekä perheitä arjen mediakasvatuksen äärellä. Kiuru kouluttaa paljon opettajia ja nuorisotyöntekijöitä.

Önlen on tehnyt työuransa mediakasvatuksen parissa kulttuurialalla ja on myös ammatillinen opettaja. Önlen on kouluttanut nuoria ja aikuisia mediakasvatuksen teemoista ja tukenut monen ikäisen mediataitojen vahvistumista. Nyt MLL:ssä Önlen kehittää digitaalista nuorisotyötä ja luotsaa Opetushallituksen palkitsemaa Suomen parasta nuorten osallistamisen mallia Nuortennettiä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL

Onko nuorisotyö myös romaninuorten saavutettavissa?

Maria

Lapsilla ja nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua heille suunnattuun toimintaan. Tuoreen Lapsiasiainvaltuutetun selvityksen mukaan monet romanilapset ja -nuoret kokevat syrjintää ja rasismia, jotka rajoittavat heidän näkemystään tulevaisuudesta. DofE-ohjelman avulla romaninuorten kanssa toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset ovat saaneet hyviä kokemuksia romaninuorten itsetunnon vahvistamiseksi ja heidän harrastustoimintansa tukemiseksi.

The Duke of Edinburgh´s International Award (DofE) on kansainvälisesti arvostettu ohjelma, joka innostaa 14–24-vuotiaita nuoria etsimään vahvuutensa ja polkunsa. DofE on työkalu nuorten ohjaamiseen. Aiemmin ohjelma tunnettiin Suomessa nimellä Avartti.

Tule kuuntelemaan paneelikeskustelua, jossa tarkastellaan romaninuoren elämää yhdenvertaisuuden, identiteetin ja omien vahvuuksien löytämisen näkökulmista. Tilaisuudessa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä, jaetaan toimivia toimintatapoja sekä pohditaan nuorisotyön mahdollisuuksia edistää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Paneelissa keskustelemassa ovat: Aila Palmroos, nuoriso-ohjaaja, Jyväskylän Romaninuoret ry; Mertsi Tamminen, nuorisotyön koordinaattori, Suomen Romanifoorumi; Ariela Tuikkanen, yhteisöpedagogi, Avartti-säätiö ja Marko Stenroos, VTT ja erikoissuunnittelija, THL. Ohjelman juontaa Kari-Pekka Vehkaoja, nuorisotyönohjaaja, Sotkamon seurakunta.

Avartti-säätiö

Nuorisotyön merkitys tulevaisuuden pienessä kunnassa

Eino

Tilaisuudessa kuullaan tuoreita tutkimustuloksia pienten kuntien nuorisotyöstä ja etsitään vastauksia keskustellen kysymyksiin: Mikä on nuorisotyön asema ja rooli hyvinvointialueiden muokkaamassa toimintaympäristössä? Miten monialainen yhteistyö edistää nuorten hyvää elämää pienissä kunnissa?

Tilaisuus perustuu Juvenian Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskustoiminnassa tuotettuun tuoreeseen tutkimustietoon. Tutkimustuloksista keskustellaan yhdessä Kuntaliiton asiantuntijoiden ja ohjelmaan osallistuvien kanssa.

Puhujina ovat projektitutkija Marja Moisala (Juvenia/Xamk), projektitutkija Essi Helin (Juvenia/Xamk) ja erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker (Kuntaliitto).

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia / Kuntaliitto

Vaikuttajanuorten jaksaminen: mikä syö nuoren vaikuttajan jaksamista ja miten aikuinen voi auttaa?

Kabinetti

Tuoreen AMK-opinnäytetyön mukaan viidesosa vaikuttajanuorista kokee henkisen hyvinvointinsa huonoksi – kivoillakin jutuilla voi polttaa itsensä loppuun. Luottamustehtävät ja vaikuttaminen itselle tärkeiden asioiden puolesta usein tukee nuoren henkistä jaksamista, mutta voi myös nostaa esiin stressiä, riittämättömyyden tunteita tai paineita esillä olemisesta.

Tässä paneelissa nuoret vaikuttajat keskustelevat jaksamisen haasteista ja siitä, miten aikuiset voivat tukea nuoria ja muokata yhteiskunnan kulttuuria sellaiseksi, ettei se kuormittaisi nuoria vaikuttajia niin.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.

ArvotOnko? – Olenko arvoton vai arvokas, mihin arvoni perustuvat

Alvar

Ohjelmassa NFG:n kasvatusohjaajat käyvät läpi sitä, miten nuorten omat arvot ja arvostukset vaikuttavat heidän omaan toimintaansa. Erityisesti keskitytään nuoriin, joilla on ongelmia aggression hallinnassa, sekä siihen, miten aikuisen arvostava tapa kohdata nuori vaikuttaa nuoren itsetuntoon, arvostuksiin, tunnetaitoihin ja asenteisiin. Miten nuorta voidaan auttaa näkemään itsensä arvokkaana ja ainutlaatuisena ihmisenä, jolla on potentiaali hyvään elämään?

Non Fighting Generation ry

Monilukutaidolla osallisuutta ja hyvinvointia. Mediakasvatuksella monilukutaitoiseksi.

Elsi

Mediakasvatusseura esittelee uusia materiaaleja monilukutaidon vahvistamiseksi.

Monilukutaito on yksi keskeisimpiä kansalaistaitoja nykypäivän informaatiotulvassa. Monilukutaito sisältää erilaisen median analysoinnin ja arvioinnin lisäksi tuottamistaitoja, vuorovaikutustaitoja ja aktiivisen kansalaisuuden taitoja. Näiden taitojen vahvistaminen luo paremmat mahdollisuudet nuoren kokemukseen osallisuudesta, itseohjautuvuudesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa omaan hyvinvointiin.

Tapahtumassa julkistetaan monilukutaidon materiaali, joka soveltuu oppilaitosten lisäksi nuorisotyön tarpeisiin. Osallistujat pääsevät testaamaan tuotettuja materiaaleja ja ideoimaan niiden käyttöä omassa työssään.

Työkalut sopivat hyvin monenlaisiin mediakasvatuksen tarpeisiin ja ne on tehty yhteistyössä nuorten ja ammatillisten opettajien kanssa. Materiaalit julkaistaan digitaalisesti ja niitä voidaan käyttää sekä lähi- että etätapaamisissa, ohjattuna tai itsekseen. Aiheina työkaluissa on mm. disinformaatio, vuorovaikutus, osallisuus ja visuaalinen viestintä.

Hyöty osallistujille:

Osallistujat saavat helposti toteutettavia, testattuja ja tarpeellisia työvälineitä nuorten monilukutaidon tukemiseen ja tätä kautta nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Monilukutaidon tukeminen lisää nuorten mahdollisuuksia toimia oman elämänsä aktiivisina toimijoina. He tulevat tietoisemmiksi vaikuttamisen ja yhteiskuntaan osallistumisen keinoista sekä oman hyvinvointinsa tukemisesta.

Materiaalit perustuvat Mediakasvatusseuran tekemään selvitykseen nuorten monilukutaidoista. Selvitys julkaistaan syksyllä 2023.

Mediakasvatusseura

Millainen työelämätieto on tärkeää työelämän ensimetreillä? Onko työelämän pelisäännöt hallussa?

Anton

Miten hyvin sinulla on hallussa työelämän pelisäännöt? Tule leikkimielisesti testaamaan työelämätietojasi kanssamme ja tutustu samalla uuteen Työelämän pelisäännöt -palveluun, joka tarjoaa selkeää työelämätietoa eri kielillä sekä maksutonta neuvontaa. Workshopista saat eväitä työelämäasioista keskusteluun nuorten kanssa sekä mukaasi hyödyllisen TYPE-oppaan!

Puhujat: Marika Mantere, Jussi Kukkola, Saku Jokisalo

SAK

klo 10.30-11.30

Nuori ja verkkoviha – jääkö nuoreen kohdistuva verkkohäirintä huomaamatta?

Pääsali

Someturvan asiantuntijaluennolla saat ajantasaisen katsauksen siitä, minkälaista verkkohäirintää suomalaiset nuoret kohtaavat ja miksi se jää usein aikuisilta huomaamatta. Luennolla käydään läpi konkreettisia tapausesimerkkejä ja keinoja, miten verkkohäirintää kohdannutta nuorta voi tukea.

Puhujana Someturvan vastaava juristi ja häirinnän ensiapuyksikön vetäjä Kaisa Rissanen. Someturva on matalan kynnyksen palvelu, jonka kautta nuoret ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset saavat asiantuntija-apua somen vaikeisiin tilanteisiin.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.

Pallokentiltä palvelimille – pelitoiminta nuorisotyössä

Venni

Ohjelmanumerossa kurkistetaan pelaavien nuorten maailmaan sekä tarkastellaan digipelaamisen vaikutuksia hyvinvointiin tuoreimman tutkimustiedon valossa. Keskustellaan eri tavoista hyödyntää pelitoimintaa sekä käydään läpi suurimmat sudenkuopat toiminnan starttaamisessa. Tule ottamaan haltuun uusimmat työkalut ja jakamaan omat kokemuksesi pelitoiminnan kokeiluista muille! Pelimaailman nuubit ja keltanokat ovat erityisen tervetulleita.

Ohjelman esiintyjät:
Nina-Elise Koivumäki, asiantuntija Humak
Kyösti Kostian, asiantuntija Humak
Siiri-Liisi Kraav, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos

Humanistinen ammattikorkeakoulu / Itä-Suomen yliopisto

Keskustelutilaisuus nuoruudesta korona-ajan kaupungeissa

Maria

Paneelissa kaupunkien nuorisotoimialojen edustajat ja nuorisotutkijat käyvät dialogia julkaisun erilaisista laajoista teemoista kuten jalkautuvasta nuorisotyöstä, häirinnästä kaupunkitilassa, nuorten päihteiden käytöstä, hengailun tärkeydestä osana nuoruutta, järjestyksenvalvojista ja nuorisojengeistä (erit. roadman-ilmiöstä). Osallistujilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä tutkimukseen sekä sen teemoihin liittyen. Juuri julkaistu kirja on Nuorisotutkimusseuran tutkimushankkeen ”Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen jälkeen (2021–2023)” pääjulkaisu. Tutkimushankkeen ovat rahoittaneet Vantaan, Espoon, Helsingin, Tampereen ja Kauniaisten kaupungit sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Panelistit:
Espoon kaupunki: nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling
Helsingin kaupunki: aluapäällikkö, nuorisopalvelut Tiina Hörkkö
Kauniaisten kaupunki: nuoriso-ohjaaja Kermit Haapalainen
Tampereen kaupunki: nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä
Vantaan kaupunki: nuoriso- ja yhteisöpalveluiden johtaja, Vantaan kaupunki Hannu Rusama
Nuorisotutkimusverkosto: tutkimusprofessori Sofia Laine sekä tutkimusprofessori emeritus Tommi Hoikkala

Paneelin juontajana toimii Mikko Maasola. Ohjelman tuottaa Nuorisotutkimusverkosto. Keskustelua virittävä juuri julkaistu kirja on Nuorisotutkimusseuran tutkimushankkeen ”Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen jälkeen (2021–2023)” pääjulkaisu. Tutkimushankkeen ovat rahoittaneet Vantaan, Espoon, Helsingin, Tampereen ja Kauniaisten kaupungit sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nuorisotutkimusseura ry

Miten tukea nuoren mieltä? Walk in -mallit nuoren hyvinvoinnin tukena

Eino

Tule kuulemaan tuoreinta tietoa nuorten mielen hyvinvoinnin tilasta sekä tietoa ja kokemuksia ”käynti kerrallaan” -pohjaisista tukimuodoista. Kanavassa opit taustoja ja tietoa walk in-terapiasta ja walk in-talkista sekä kuulet kokemuksia niiden paikallisista toteutuksista. Worskhopia ja keskustelua yhdistelevässä kanavassa on mukana myös nuoria pohtimassa, miten mallit parhaiten tavoittavat ja hyödyttävät kohderyhmäänsä.

Ohjelma on tarkoitettu 13-29-vuotiaiden kanssa toimiville. Ohjelman tuottavat walk in-malleja koordinoivan Lasten ja nuorten keskuksen hanketyöntekijä, erityisnuorisotyönohjaaja ja lyhytterapeutti Tuomas Perkiö, suunnittelija ja erityisnuorisotyönohjaaja Ville Viljakainen ja erityisnuorisotyönohjaaja, psykoterapeutti Hensku Kettusaari. Walk in -mallit soveltuvat kaikille nuorisotyössä toimiville organisaatioille.

Lasten ja nuorten keskus / Kentauri ja Imatran seurakunta

Kasvatus ekokriisin aikakaudella

Kabinetti 1

Ohjelmassa lähdetään liikkeelle siitä, millainen muutos kasvatuksen ymmärtämisessä ja ihmiskuvassa olisi tapahduttava, jotta kasvatus pystyisi vastaamaan ekokriisiin haasteeseen. Ohjelman taustalla on kaksi merkittävää kirjaa: Veli-Matti Värrin kirja Kasvatus ekokriisin aikakaudella sekä Jarmo Kokkosen tammikuussa 2023 ilmestyvä kirja Huomenna on kaikki paremmin – kirkon kasvatus toivon mahdollistajana. Näiden kirjojen perusajatukset nostetaan esiin, ja sitä kautta edetään kohti arjen kasvatuskäytäntöjä. Kuulijoita ja kasvatusinstituutioita ravistellaan kysymään peruskysymyksiä: mitä on hyvä kasvatus ja hyvä elämä? Millaisia ihmisiä me kasvatamme ja millaiseen maailmaan? Kasvatusinstituutioilla tarkoitetaan tässä erityisesti kuntia, kouluja, seurakuntia ja järjestöjä. Toteutusmuoto on yhdistelmä luentoa ja keskustelua.

Nuorisotutkimusseura

Tietoon perustuva johtaminen nuorisotyössä

Alvar

Luennointiin perustuvassa ohjelmaosiossa esitellään Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen kehittämää tiedolla johtamisen työkalua. Mallissa on yhdistetty nuorisotyön näkökulmasta keskeisiä aineistoja samalle alustalle. Alusta sisältää asuinaluekohtaista tietoa nuorten elinolosuhteista, toiveista ja hyvinvoinnista sekä nuorisopalvelujen resursseista ja toimintamuodoista. Lyhyellä aikavälillä tiedolla johtamisen malli auttaa perustelemaan resurssien kohdentamista. Pitkällä aikavälillä se auttaa arvioimaan nuorisotyön vaikutuksia.Ohjelmaosiossa esitellään tiedolla johtamisen periaatteita ja käytäntöä. Osallistujille on tarjolla konkreettisia esimerkkejä siitä, minkälaista tietoa nuorisotyön johtamisessa voi hyödyntää ja miten sitä voi käyttää.

Helsingin kaupungin nuorisopalvelut / Nuorisotutkimusverkosto

Tulevaisuususkon vahvistaminen nuorisotyön keinoin

Anton

Elämme aikaa, jossa isoja muutoksia tapahtuu nopeammin kuin koskaan ennen. Tulevaisuus huolettaa monin tavoin myös nuoria. Miten nuorisotyössä vahvistetaan nuorten tulevaisuususkoa? Miten erilaisia tulevaisuuksia voi käsitellä nuorten kanssa? Kehitämme nuorten tulevaisuusvalmennusta. Yhdistämme työssämme tulevaisuudentutkimusta ja -ohjausta nuorisotyölliseen tekemiseen. Lopputuloksena syntyy innostavia ja helposti käyttöönotettavia pelillisiä, luovia ja toiminnallisia menetelmiä tukemaan nuorten tulevaisuusajattelua. Työmme pohjautuu mm. Turun yliopistossa, Sitrassa ja Juveniassa tehtyyn tulevaisuustyöhön. Tässä workshopissa esittelemme kokemuksia valmennuksista sekä esimerkkejä käytännön harjoituksista, jotka kuka vain voi napata omaan ohjaustyöhönsä. Teemoina: Johdatus tulevaisuuden ajatteluun Hyvän tulevaisuuden visiointi Isot tulevaisuuden ilmiöt Nuoren oman polun hahmottelu

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

klo 13.00-14.00

Puhu Muru: Jokainen on seksuaalikasvattaja

Pääsali

Nuorisotyötä itsekin tehnyt, huikea Marja Kihlström saapuu NUORI2023-tapahtumaan puhumaan siitä, kuinka jokainen meistä on seksuaalikasvattaja. Harva meistä on saanut hyvää seksuaalikasvatusta, siksi seksuaalisuudesta on vaikea puhua. Tai voit puhua, mutta ohi suusi ja vahvistaa haitallisia normeja ja asenteita tai vaieta. Kaikki lähtee sinusta, olet seksuaalikasvattaja halusit tai et – kyse on siitä millainen seksuaalikasvattaja haluat olla? Ollaksesi hyvä seksuaalikasvattaja sinun täytyy tutustua omaan seksuaalisuuteesi ja omaan historiaasi. Itsetuntemuksen ja tiedon avulla suojaat itsesi ja pystyt kohtaamaan nuoren sellaisena kuin hän on. Sinä pystyt tähän.

Puhu Muru

Nepsy-nuoret loistamaan -Miten tuen nepsy-nuoren mielenterveyttä?

Venni

Vähintään joka kymmenes nuori on nepsy, eli hänellä on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Nepsy-oireet lisäävät riskiä nuoren mielenterveyden ongelmille, uupumiselle sekä syrjäytymiselle. Nepsy-nuorilla voi olla kuitenkin samaan aikaan tunnistamattomia voimavaroja ja vahvuuksia. Millaisia supervoimia nepsyiltä löytyy? Millaiset asiat nepsy-nuorta kuormittavat erityisesti kouluympäristössä?  Ohjelmassa saat tietoa ja välineitä, millaiset asiat tukevat nepsy-nuoren mielenterveyttä ja auttavat nepsy-nuorta loistamaan.

Puhujina toimivat MIELI ry:ssä ja Osaamiskeskus Nuoskassa työskentelevä mielenterveyden edistämisen asiantuntija ja neuropsykiatrinen valmentaja, Marja Snellman-Aittola sekä MIELI ry:ssä työskentelevä mielenterveyden edistämisen asiantuntija, Anni Helotie. Ohjelma on luentotyyppinen.  

MIELI Suomen Mielenterveys ry / Osaamiskeskus Nuoska

Yhteinen pallo, yhteinen asia – miten tukea globaalien kriisien keskellä kasvavia nuoria

Eino

Nuoret kasvavat globaalissa maailmassa keskellä kriisejä, joiden seuraukset punoutuvat yhä tiiviimmin osaksi meidän jokaisen arkipäiväistä elämäämme.

Mitä nuoret ympäri maailmaa ajattelevat tulevaisuudesta?
Miten nuoria voisi tukea huolen kanssa keskellä globaaleja kriisejä?

Mikä on kasvatuksen työntekijän rooli?

Miten löytyy suomalaisen nuoren paikka osana globaalia maailmaa?

Changemaker verkoston ja Kirkon Ulkomaanavun ohjelman tavoitteena on tukea kasvatuksen työntekijöitä vaikeiden kysymysten käsittelyssä nuorten kanssa sekä saada vastauksia siihen, miten nuoria voi tukea keskellä globaaleja kriisejä. Aihetta tarkastellaan kriittisen globaalikasvatuksen näkökulmasta ja ohjelman keskeisinä teemoina kulkevat nuorten ymmärrys omasta roolistaan globaalissa maailmassa sekä mahdollisuuksistaan vaikuttaa ympäröivään maailmaan.

Ohjelma sisältää globaalien kriisien syy- ja seuraussuhteisiin syventymistä, videoita Kirkon Ulkomaanavun kohdemaista sekä keskusteluosuuden, jossa ajatuksiaan aiheesta jakavat Changemakerin vapaaehtoinen Sini Al-Fraidawi sekä seurakunnan nuorisotyöntekijä Paula Raatikainen.

Nuoret väkivaltaa vastaan -hanke / Viola – väkivallasta vapaaksi ry / Nuoret väkivalta

Nuoret, harrastaminen ja järjestöt: tutkimustietoa nuorten vapaa-ajasta

Kabinetti 1

Mitä vaikutusta Ja merkityksiä harrastamisella ja nuorisojärjestöihin osallistumisella on nuorille? Mitä nuoret oppivat harrastus- ja järjestötoiminnasta? Millaisia merkityksiä nuoret harrastamiselleen antavat? Mitä he saavat, kuinka erilaiset harrastusyhteisöt tukevat nuoren kasvua ja identiteetin kehitystä? Millaisia yhteyksiä nuorten osallistumisella on laajemmin yhteiskunnallisesti? Ohjelmanumerossa tuodaan Osaamiskekus Kentaurin laajasta harrastamisen ja järjestöosallisuuden tutkimusaineistosta esille keskeisiä nostoja, joista kommentoiden ja omia kokemuksia peilaten keskustellaan yhdessä järjestökentällä osallistuvien nuorten toimijoiden kanssa.

Osaamiskeskus Kentauri

Kyllin hyvää kunnallisen nuorisotyön arviointia

Maria

Kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna esittelee koostamaansa nuorisotyön arviointipakettia. Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketin perustana on nuorisotyön suhdeteoria. Kyllin hyvässä nuorisotyön arvioinnissa sanoitetaan ja jäsennetään nuorisotyötä sekä sovitetaan yhteen nuorilta, nuorisotyöntekijöiltä ja kuntalaisilta kerättyä määrällistä ja laadullista tietoa. Tietoa kerätään kuntien tarpeisiin toiminnanohjauksen ja johtamisen tueksi valtakunnalliset tiedon tarpeet huomioiden.

  • Kylli-tunnin aikana kerromme, miten Kanuunan tukemat NUPS-prosessit ovat edenneet ja millaista prosessin aikana tuotettua tukimateriaalia on luvassa.
  • Kerromme nuorille suunnatusta kyselystä ja siitä, millaisia kuntien toivomia parannuksia tämänvuotiseen kysymyspatteristoon on tulossa.
  • Kerromme uudesta nuorisotyön kriteeristöstä, jonka Kanuuna-verkoston kokeneet vertaiskehittäjät ovat saaneet valmiiksi.
  • Kerromme tuoreimmat päivitykset kuntalaisille suunnatusta kyselystä, joka on kuntien käytettävissä tänä syksynä.
  • Kerromme, miten koko pakettia pilotoivalla Lappeenrannalla menee tiedon yhteensovittamisen kanssa tällä hetkellä.

Kanuuna

Nuoren hyvinvointia voidaan rakentaa antirasismin keinoin

Alvar

Ohjelma on tarkoitettu ammattilaisille, jotka edistävät nuorten hyvinvointia kulttuurisensitiivisesti. Ohjelman tuottaa Hadiya-kumppanuusverkosto.

AVAUSPUHEENVUORO
Rasismikokemukset ja nuorten hyvinvointi
Vanessa Grant, Yeesi ry

PANEELI
Rasismi rikkoo nuoren mielen. Miten rakennetaan turvallinen tila, joka tukee nuoren hyvinvointia?
Fathi Osman/African care ry
Tariq Omar/SAMHA ry
Mahad Ahmed/EHYT ry
Paneelin moderaattori: Vanessa Grant, Yeesi ry

LOPPUSANAT
Amira Shroukh, Amal ry

EHYT ry/HADIYA-hanke / Yeesi ry / African care ry / SAMHA ry / Amal ry / Mope

Korona ja nuorten hyvinvointi

Elsi

Koronapandemia on vaikuttanut nuorten arkeen monin tavoin. Esityksessä tuomme esiin tuoreita tuloksia Nuorisotutkimusverkoston eri tiedonkeruista 12–24-vuotiaiden nuorten kokemuksista korona-ajassa. Esityksessä tarkastellaan tilannetta juuri ennen koronaa (Nuorisobarometri 2020) ja neljässä vaiheessa koronan aikana tilastollisia monimuuttujamenetelmiä käyttäen. Vuosina 2020–2022 toteutettu tiedonkeruu sisältää kysymyksiä muiden muassa nuorten hyvinvoinnista, vapaa-ajasta sekä kokemuksista ja näkemyksistä korona-aikana. Rajoitustoimien merkityksen ymmärtämistä syvennetään avoimien kysymysten kvalitatiivisen analyysin avulla. Lisäksi hyödynnetään tiimietnografisin menetelmin kerättyä aineistoa nuorten vapaa-ajasta korona-ajan kaupungeissa. Eri tutkimusten ja aineistojen valossa tarkastelemme, miten pandemia on vaikuttanut nuorten elämään ja heidän hyvinvointiinsa vapaa-ajan näkökulmasta.

Nuorisotutkimusverkosto

Työkaluja nuorten osallisuuden kehittämiseen

Anton

Suomessa on ollut nuorisovaltuustoja jo yli 25 vuotta – uuden kirkkolain päivityksen myötä myös seurakuntiin tulee perustaa nuorten vaikuttajaryhmät. Tule kuulemaan millaisia hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja jo paikkansa vakiinnuttaneista nuorisovaltuustoista voisi saada nuorten vaikuttajaryhmien toiminnan tukemiseen. Entä millaisia uusia avauksia nuorten vaikuttajaryhmiltä voisi nousta, joita hyödyntää myös nuorisovaltuustojen puolella? Nuorten vaikuttajaryhmissä ja nuorisovaltuustoissa aktiivisesti mukana olevat nuoret keskustelevat ja pohtivat, kuinka nuorten osallisuutta voidaan vahvistaa entistä monipuolisemmin ja aktiivisemmin niin kuntien kuin seurakuntien päätöksenteossa. Keskustelussa on mukana myös nuorisovaltuustojen ja vaikuttajaryhmien toimintaa ohjaavia työntekijöitä sekä NUVA ry:n ja NAVIn puheenjohtajat.

Lasten ja nuorten keskus ry / Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

klo 14.30-15.30

Kuinka jaksaa paremmin töissä ja lisätä energiaa eloon?

Pääsali

Tunnin toiminnallisen luennon aikana opit oleellisia keinoja hallita omaa energiaasi niin töissä kuin arjessa.

Luvassa tiedettä hermoston toiminnasta, aktiivisesta palautumisesta selä keinoja lisätä energiaa ja jaksamista eloon.

Puhujana Ossi Valpio

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Politbyroo nuoriso-spesiaali

Venni

Politbyroo-podcast niputtaa joka viikko politiikan ajankohtaiset uutiset kasaan ja kertoo, mitä niistä olisi suotavaa ajatella. (Ei totuus, mutta melko lähellä!) Tänä vuonna Politbyroo saapuu NUORI2023:een ja kertoo, miltä vaalikeskustelu ja tulevat hallitusohjelmaneuvottelut näyttävät nuorison kannalta. Luvassa pätevää spekulointia ja tiukkaa asiaa! Lavalla koko Politbyroon kaarti, eli Sini Korpinen, Matti Parpala ja Juha Töyrylä.
Politbyroo-podcastin tekijät Sini Korpinen, Matti Parpala ja Juha Töyrylä toimivat aktiivisesti liike-elämän sekä politiikan tehtävissä, ja antavat kokemuksensa ja kontaktiensa avulla kuuntelijalle näkymän politiikan taustatapahtumiin.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Ensitreffit Euroopan nuoriso-ohjelmien kanssa

Elsi

Etsitkö tosirakkautta? Tule ensitreffeille eurooppalaisten hurmureiden kanssa! Tässä ohjelmassa kuulet rohkeiden osallistujien onnistuneista matcheistä Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kanssa. Etsitkö tosirakkautta? Tule ensitreffeille eurooppalaisten hurmureiden kanssa! Tässä ohjelmassa kuulet rohkeiden osallistujien onnistuneista matcheistä Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kanssa. Hankekokemuksia sekä onnistumisia nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisesta paikallisesti ja kansainvälisesti jakavat Carita Hännivirta Nuorten Suomi ry:stä, Pia Kautto Jyvässeudun 4H-yhdistys ry:stä ja Riikka Kataja Porin kaupungin nuorisopalveluista. Treffien EUamorina ja yhteyksien rakentajana toimii Ossi-Pekka Ollikainen. Matchejä mahdollistamassa ovat EU:n nuoriso-ohjelmien ohjelma-asiantuntijat. Tarjolla on tietysti myös treffiherkkuja. Ehkä täältä löytyy suunta kohti loppuelämän onnea?

Opetushallitus

Siellä missä nuoretkin: kuinka onnistua jalkautuvassa sometyössä

Eino

”Ihanaa kun olemassa on porukkaa jotka haluavat turvata nuorten elämää netissä!” – 13v nuori

Mitä on jalkautuva työ somessa? Kuka sitä voi tehdä ja mitä se edellyttää? Valtakunnallisessa Sua varten somessa -hankkeessa kehitetty jalkautuvan sometyön malli on työote, joka mahdollistaa kohderyhmän tavoittamisen ja tukemisen suoraan somealustoilla. Jalkautuva sometyö tuo tiedon, turvan ja tuen sinne, missä 90% * alle 29-vuotiaista viettää yli 20 tuntia viikossa: someen. Työote palkittiin vuonna 2022 nuorisotyön tunnustuspalkinnolla.
Luennolla Sua varten somessa -toiminnan asiantuntijat Minerva Kettukuja ja Reetta Hänninen kertovat, miten he ovat onnistuneet jalkautumaan erityisesti nuorten suosimille alustoille sekä miten jalkautuvaa sometyötä voi soveltaa alasta ja työnkuvasta riippuen. Jalkautuvalle sometyölle on valtava tilaus ja tarve. Luennon tarkoitus on innostaa kuulijoita pohtimaan, miten he voivat omassa työssään joko toteuttaa itse tai mahdollistaa työyhteisössään jalkautuvaa sometyötä. Luennon jälkeen yhä useampi ymmärtää, miten tärkeää myös ammattilaisten on olla ja jalkautua somessa.

*Nuoret ja some, 2022. Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut.

Sua varten somessa / Loisto setlementti ry / Nicehearts ry

Vanhemmat! Uhka vai Mahdollisuus?

Alvar

Vanhempainliiton ja Nuorisotutkimusseuran yhteinen ohjelma. Osallistuja pääse pohtimaan vanhempien merkitystä omassa työssään. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite: Nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen, mutta miksi ihmeessä olemme jättäneet nuorten läheiset aikuiset sivuun? Miksi toisinaan vanhemmista tulee haastavia ja heidät koetaan hankalina? Vanhempainliitolla on pitkä kokemus kotien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja vanhempien osallisuuden vahvistamisesta. Työtä tehdään myös toisella asteella oppivelvollisuuden laajennuttua ja ohjelmassa hyödynnetään kentältä kerättyä tietoa ja havaintoja. Ohjelmassa tuodaan esiin vanhempainliiton asiantuntijoiden, sekä nuorisotutkimuksen näkökulmia kodin roolista yhteistyötahona.

Suomen Vanhempainliitto ry / Nuorisotutkimusseura ry

Palvelumuotoilun työkalut nuorisotyössä

Kabinetti 1

Palvelumuotoilu on palvelujen rakentamista, kehittämistä ja suunnittelua käyttäjälähtöisesti siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjän että palvelutuottajan tarpeita. Mutta mitkä ovat palvelumuotoilun mahdollisuudet nuorisotyössä ja kuinka omaa työtä voisi lähestyä palvelumuotoilun näkökulmasta? Tule pohtimaan miten voisit hyödyntää palvelumuotoilua omassa työssäsi ja mitä näkökulmia sen kautta voisi saada nuorisotyön kehittämiseen. Ohjelman vetäjänä Mimmi Mäkinen-Kokkonen.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Hiljaisuuden jooga miniretriitti

Felix

Tervetuloa kokemaan rentouttava hiljaisuuden joogan harjoitus! Hiljaisuuden joogassa mieli rauhoittuu ja stressi vähenee. Siinä saat levollista kehon ja mielen hoitoa sekä mahdollisuuden kokea avaraa ja kannattelevaa kristillisyyttä. Hiljaisuuden joogaan saat tulla juuri sellaisena kuin olet. Sopii kaikille!

Kirkkohallitus / Helsingin seurakuntayhtymä

klo 16.00-17.00

Mielenterveys puheeksi

Pääsali

Tällä luennolla käsitellään sitä, mitä mielenterveys on, millaista keskustelua siitä käydään ja mistä meidän ehkä vielä pitäisi oppia puhumaan. Tarjolla on siis perustason tietoa mielenterveyden edistämisestä, ja sen lisäksi sukelletaan vähän syvemmälle siihen, miten nuorisotyöntekijä voi puhua mielenterveydestä arjen työssään. Tähän tarjoamme sekä yleisen tason vinkkejä että spesifejä keinoja, joilla ottaa puheeksi nuoresta herännyt huoli. Yleisöllä on myös mahdollisuus osallistua ja esittää kysymyksiä. 

Tärkeintä on kuitenkin rohkaisu keskusteluun ja jo olemassaolevien taitojen tunnistaminen – nuorisotyöntekijä on kohtaamistyön ammattilainen, joten jo sellaisena mielenterveyden edistäjä. 

Luennon pitää Nuorten mielenterveysseura Yeesin asiantuntija Erika Karstinen.

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

Osallisuutta ja yhdessä tekemistä – Kirkon kasvatuksen barometri 2022

Venni

Kirkon kasvatuksen barometri on tutkimus, joka on toteutettu nyt toisen kerran. Aineisto koottiin keväällä 2022 kyselyllä, joka lähti kaikille kirkon kasvatuksen työntekijöille. Vastauksia saatiin 325. Tutkimuksen tekijät ovat Diakin yamk-opiskelijoita, jotka ovat itse kasvatuksen ammattilaisia. Barometrin tutkimukset julkistetaan ensimmäistä kertaa tässä tapahtumassa. Kanavassa ovat mukana TT Minna Valtonen, TT Jouko Porkka sekä yamk-opiskelijat Hanna Hyvönen, Kaisa Mattila, Saija Mäntynen, Emmi Erkkilä ja Anu Turcios.

Diakonia-ammattikorkeakoulu / Kirkon tutkimus ja koulutus

IN vai OUT – mikä trendaa nuorison keskuudessa?

Maria

Ohjelman aikana tarkastelemme nuorten ajankohtaisia ajatuksia ja nuorisokulttuurin trendejä EHYT ry:n teettämän “Nuorten kulttuuri ja päihteet”-selvityksen (2022) kautta. Selvityksen painotuksena on päihteet ja pelaaminen. Nuorten kulttuurin trendit vaihtelevat aika-ajoin, joka myös heijastuu nuorten parissa työtä tekevien ammattilaisten arkeen. Miten nuorten arvomaailma ja ajatukset voitaisiin sisällyttää työhön, jossa yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ryhmäyttää nuoria? Ohjelma antaa ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista sekä pelaamisesta, jota ammattilaiset voivat hyödyntää oman työnsä tukena.
Puhujina tässä ohjelmassa ovat Aino Harvola, projektipäällikkö ja pelikasvatuksen asiantuntija sekä Sara Saarinen, koulutussuunnittelija. Ohjelman juontaa Krista Schulman, koulutussuunnittelija.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Minä vallankäyttäjänä nuorisotyöntekijänä

Eino

Työpaja toteutetaan toiminnallisina harjoituksina, nonformaalina, kokemuksena, yhteisöllisenä oppimisena. Harjoitukset pohjautuvat foorumiteatterin metodeihin. Työpajassa tutkiskellaan vallankäytön tilanteiden tunnistamista, vallanlukutaitoa, erilaisissa pienissä tilanteissa. Samalla yhdessä tutkitaan eri näkökulmia vallankäyttöön ja sitä, miten tilanteisiin voi puuttua rakentavasti. Lopussa reflektoidaan sitä, miten kukakin voi yhdessä opittuja taitoja työssään käyttää.

Työpajan vetäjät: Hannaneh Mahmoudian & Aino Ukko

HangFlow ry / Sopu-työ Varsinais-Suomi / Auralan Setlementti ry

Digitalisaatio nuorisoalan järjestöissä

Kabinetti 1

Mitä vaikutuksia digitalisaatiolla on nuorisoalan järjestöjen tavoitteisiin ja käytänteisiin? Mitä toimenpiteitä järjestöissä tulisi tehdä digitalisaation edistämiseksi. Näitä kysymyksiä tarkastelemme sekä ajankohtaisen selvitystyön että käytännön kokemusten kautta.

Alustajina toimivat Heikki Lauha (Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus), Piritta Seppälä (Viestintä-Piritta Oy) sekä Niina Autiomäki ja Reijo Viitanen (Osaamiskeskus Kentauri). Alustusten jälkeen keskustelemme panelistien ja yleisön kanssa järjestöjen digitalisaatiosta ja tulevaisuusnäkymistä.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus (Verke) / Osaamiskeskus Kentauri (Humak) & Viestintä-Piritta

Verkostomainen työ verkossa ja auttamisen ekosysteemit nuorten elämässä

Alvar

Nuorten pahoinvointiin liittyvän huolen jakaa koko yhteiskunta, mutta miten siihen voidaan vaikuttaa yhdessä? Minkälaisia mahdollisuuksia verkossa tehtävä työ tarjoaa yhtäältä toisiaan täydentävään verkostotyöhön ja toisaalta kestävien ja sujuvien tukipolkujen rakentamiseen nuorten elämään?

Dialogina toteutettu luento sukeltaa ajankohtaiseen nuorisotutkimukseen, pohtii nuorten osallisuuden merkitystä ja sitä, miten nuorten palveluiden kynnyksiä voidaan madaltaa. Dialogissa mukana nuorisotutkija, SPR:n Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää sekä Sekasin Kollektiivin kehittämispäällikkö Saara Huhanantti.

Kymmenten eri toimijoiden yhteistoimintaan ja -kehittämiseen perustuva Sekasin-chat ja Sekasin Kollektiivin koordinoima kokonaisuus toimivat esimerkkinä verkostomaisesta työstä, jolla on yhteinen tavoite ja jonka mittakaava on poikkeuksellinen. Minkälaisia palveluiden kehittämisen mahdollisuuksia löytyy tulevaisuudessa työn rajapinnoilta eri toimijoiden kanssa?

Sekasin Kollektiivi

Hyvinvoivaa oppilaitosyhteisöä rakentamassa – yhdessä kohti vaikuttavaa tutortoimintaa

Eino

Miten voit vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja vertaissuhteita oppilaitosyhteisössä? Haluatko kuulla näkökulmia ja ideoita tutortoiminnan hyödyistä ja mahdollisuuksista?

Tutorointi on vertaisuuteen perustuvaa, kaikki opiskelijat mukaan ottavaa matalan kynnyksen toimintaa, jolla vahvistetaan yhteishenkeä oppilaitoksessa. Tutorointi voi toimia areenana, jossa oppilaitos hyötyy nuorisotyön osaamisesta ja nuorisotyölle avautuu ovi oppilaitoksen kasvattajayhteisöön.

Osallistuvassa keskustelussa pureudutaan toisen asteen tutortoiminnan haasteisiin ja toimiviin ratkaisuihin opiskeluarjessa. Paneelissa kuullaan kokemuksia lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tutortoiminnasta suoraan tutoreilta ja tutorohjaajilta. Ohjelma pohjautuu tutkittuun tietoon ja verkoston kokoamaan tutortoiminnan kehittämisaineistoon opiskelijoiden osallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Kokonaisuuden tuottaa Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Juvenian Yhessä eteenpäin -hanke, jotka kuuluvat valtakunnalliseen tutorverkostoon. Tutorverkosto edistää useiden organisaatioiden yhteistyönä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tutortoimintaa.

Suomen Lukiolaisten Liitto ry

klo 17.30-18.30

Sankareita ilman viittaa? Keskustelua nuorisotyön resurssien riittävyydestä ja toimintaedellytyksistä.

Pääsali

Paneelissa nuorisotoimialan työntekijät (Kuhmoisten kunta, Vantaan kaupunki ja Aseman Lapset), valtionhallinnon (OKM, eduskunta), sekä Veikkauksen edustajat käyvät keskustelua toimialan resurssien riittävyydestä.

Keskustelussa on kriittinen pohjavire; vaikka nuorisolaki antaa nuorisotyölle kunnianhimoiset tavoitteet, onko nuorisotyöntekijöillä edes mahdollisuutta vetää sankarinviittaa harteilleen, kun alan henkilöstömäärä on noin 3% opetusalan henkilömäärästä?
Paneelikeskustelun tarkoituksena on herättää kriittistä yhteiskunnallista keskustelua toimialan resurssoinnin riittävyydestä tilanteessa, jossa nuorisotyötä rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla enää vuoden 2023 loppuun saakka.

Panelistit:

OKM: johtaja Henni Axelin, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
NMKY: pääsihteeri Olli Joensuu
Vantaan kaupunki: nuorisotyön päällikkö Pekka Mäkelä
Eduskunta: kansanedustaja, nuorisotutkija Veronika Honkasalo
Aseman Lapset ry: toimintavastaava Eliisa Ahlstedt
Kuhmoisten kunta: Satu Forsberg, nuoriso-ohjaaja

Keskustelu pohjautuu nuorisotoimialan tilastoihin alan resursseista sekä Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointihankkeessa (2020-2021) saatuihin tuloksiin. Tutkimushanke toteutettiin yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa ja sen rahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ohjelman tuottaa Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry ja sen juontajana toimii liiton puheenjohtaja Harri Liikala.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry

Viisastutaan – eri katsomusten viisaudet alustana yhteiselle jakamiselle

Elsi

Viisastutaan!
katsomus- ja kulttuuriperinnöistä

Monilla katsomus- ja kulttuuriyhteisöillä on hallussaan satoja, tuhansia vuosia vanhoja tietolähteitä ja viisausperinteitä, jotka jäsentävät maailmaa, maailmankaikkeutta ja ihmisen osaa siinä.
Viisastutaan!-materiaali avaa ja laajentaa keskustelua elämänkysymyksistä ja arvoista. Työskentelyn avulla voimme pohtia viisauksien merkitystä tässä hetkessä. Keskusteluissa osallistujat asettuvat tasavertaiseen ei-tietämisen tilaan. Monenlaiset näkökulmat ovat mahdollisia, eikä oikeita tai vääriä vastauksia ole.
Viisastutaan!-materiaali avaa joitakin ikkunoita katsomusten ja kulttuurien maailmaan. Viisauksia on valittu pyrkien painottamaan lapsen ja kasvattajan näkökulmaa, pedagogista käytettävyyttä sekä moninaista suomalaista kontekstia.
Yhdessä eri katsomus-, kulttuuri- ja tutkimusyhteisöjen edustajien kanssa Kirkkohallitus ja Uskonnonopetus.fi ovat tuottaneet Viisastutaan-materiaalin, joka vahvistaa lasten ja aikuisten välistä vuoropuhelua ja tutustumista eri viisausperinteisiin. Materiaali pohjaa pedagogiseen malliin, jonka on kehittänyt uskontopedagogi ja teologi Angela Kunze-Beikûfner. Toimiessaan dosenttina ja uskonnonpedagogiikan opettajana Erfurtin yliopistossa hän koulutti varhaiskasvatuksen henkilöstöä kohtaamaan ja tukemaan monikulttuurisessa ja -uskontoisessa maailmassa eläviä lapsia ja heidän perheitään.
Työpajassa tutustutaan pedagogiseen malliin, joka vahvistaa lasten ja aikuisten välistä vuoropuhelua viisauksista.

Tavoitteet:
• Edistää lasten ja aikuisten mahdollisuuksia tutustua erilaisiin viisauksiin
• Herättää kiinnostuksen tutkia ja pohtia katsomuksista kumpuavia viisauksia
* Tarjota leikin avulla oppijalle mahdollisuus peilata kuva- ja tekstikorttien viisauksia omaa …kokemusmaailmaansa vasten.
• Lisätä lasten ja aikuisten välistä keskustelua elämänkysymyksistä ja arvoista
• Rakentaa yhteiskuntarauhaa lasten, nuorten ja aikuisten välille

Yleisön ja opettajien käyttökokemuksia on kerrytetty mm. Helsingin yliopistossa ja Educa-messujen yhteydessä. Viisastutaan-materiaalin kuvitti Kiira Sirola. Materiaalia voi hyödyntää erityisesti yhteisymmärrysviikon, kansainvälisen rauhanpäivän ja YK:n päivän sekä erilaisten dialogitapahtumien yhteydessä.

Työpajatyöskentelyyn mahtuu 20 ensimmäistä osallistujaa.
Tervetuloa viisastumaan!

Kirkkohallitus

Ratkaisuja läskeille. Miten tukea kehorauhaa nuorisotyössä?

Venni

Elämme laihdutusmyönteisessä maailmassa, ja sen vahingollisuus koskee koskee yhä nuorempia ihmisiä. Mitä kehorauha tarkoittaa nuorisotyössä? Miten sitä voi luoda ja ylläpitää? Aiheesta keskustelemassa kirjailija Raisa Omaheimo (Ratkaisuja läskeille S&S 2022) ja asiantuntija Katri Mikkilä, Syömishäiriöliitto – SYLI.

Raisa Omaheimo / Katri Mikkilä

Kriisit perheen ja nuoren elämässä

Maria

Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry:n asiantuntijoiden luento perheiden kriiseistä ja nuoruuden erityispiirteistä kriiseissä.

Nuoruus kehitystehtävänä on elämänkriisi koko perheelle. Lisäksi perhe voi kohdata jonkin kriisin, joka vaikuttaa sekä nuoreen että koko perheeseen. Luennolla esimerkkinä tällaisesta kriisistä käytetään vanhempien eroa ja sen vaikutuksia perheeseen. Käsittelemme myös sitä, millaista tukea nuoret ja perheet tarvitsevat ja miten auttaa perheitä.

Luento on suunnattu nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Puhujina Kasperin asiantuntijat Hanna Ristimäki ja Nea Aarva.

Kasper – Kasvatus – ja perheneuvonta ry / Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, VeNyvä -nuorisot

Tehostettu nuorisotyö

Eino

Tehostetulla nuorisotyöllä tarkoitetaan aikuisen läsnäolon ja saavutettavuuden vahvistamista nuoria koskevissa kriisitilanteissa Tehostetulla nuorisotyöllä tarkoitetaan aikuisen läsnäolon ja saavutettavuuden vahvistamista nuoria koskevissa kriisitilanteissa ja sen jälkeisessä nuorisotyössä. Nuorisotyö toimii kriisitilanteissa nuorisotyöllisin keinoin ja työ suuntautuu pääosin nuoriin ryhmänä. Nuorisotyön arjen toimintaympäristöissä voi tulla eteen myös monia erilaisia kriisitilanteita, joihin varautuminen helpottaa ammatillista työskentelyä työyhteisössä. Millaista on tehostettu nuorisotyö esimerkiksi tulipalo-, väkivalta-, tai uhkaavissa tilanteissa? Tehostetun nuorisotyön suunnitelma mahdollistaa toimintavalmiuden kriisitilanteessa. Miten tehostetun nuorisotyön suunnitelma jalkautetaan käytännön toiminnaksi? Kuinka tehostetun nuorisotyön yhteistyötä rakennetaan ja tehdään onnistuneesti eri toimijoiden kesken käytännössä? Puheenvuorossa käsitellään myös työntekijän hyvinvointia ja jaksamista erilaisissa kriisitilanteissa ja niiden jälkeen. Millaiset rakenteet tukevat työntekijän palautumista ja työssä jaksamista? Käytännönläheisen ja keskustelevan puheenvuoron tarjoavat Lohjan kaupungin nuorisotyön valmiustyöryhmä sekä Kanuunan Tehostetun nuorisotyön verkoston kokeneet vertaiskouluttajat, jotka toimivat moninaisissa nuorisotyön kentän ja hallinnon tehtävissä.

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Ratkaisukeskeinen ja toivoa luova kieli nuorten digipalveluissa

Kabinetti 1

Ohjelma on Sekasin-chatin ammattilaisten vetämä työpaja aiheesta ratkaisukeskeinen ja toivoa luova kieli nuorten digipalveluissa. Työpajassa käydään esimerkkien kautta läpi erilaisia vuorovaikutustilanteita ja pohditaan niissä käytetyn kielen merkitystä nuoren kohtaamisessa. Miten tutkia ja nostaa esiin nuoren voimavaroja kirjoitetun kielen avulla? Osallistujat saavat työpajasta työkaluja ratkaisukeskeiseen nuorten kohtaamiseen digitaalisissa palveluissa ja keinoja luoda toivoa vaikeistakin aiheista keskustellessa.

Sekasin Kollektiivi

Uskalletaan puhua – työkaluja arvokysymysten käsittelyyn

Alvar

Osallisuutta, yhteyttä ja hyväksyntää ei rakenneta lakaisemalla erilaisuutta tai konflikteja maton alle. Suomen Lähetysseuran ja #sovinnon osallistavalla luennolla kuullaan esimerkkejä rauhankasvatuksesta, uskontodialogista ja sovintotaidoista. Tapausesimerkkeinä ovat palestiinalaisalueen kouluissa toteutettava moniuskontoinen katsomuskasvatus, valokuvan käyttäminen uskontodialogin välineenä (Interfaith Photovoice) sekä #sovinnon restoratiiviset menetelmät.

Asiantuntijapuheenvuoroissa esitellään käytännön menetelmiä, jotka on helppo ottaa käyttöön omassa työssä nuorten kanssa. Pääset myös testaamaan muutamaa niistä! Teemojen kautta vahvistetaan nuorten toimijuutta ja johtajuutta omissa yhteisöissään sekä kykyä käydä katsomusdialogia ja sovitella konflikteja. Aiempaa osaamista ei tarvita, vaan täältä saa ideoita, joilla pääset alkuun.

Puhujat:
Jussi Luoma, nuorisodelegaatti: Luterilainen maailmaliitto, Interfaith Photovoice-kouluttaja
Hanna Myllynen, ohjelmapäällikkö, #sovinto/Sovinto-ohjelma
Anton Nassar, principal of Dar al-Kalima Lutheran School Betlehem, Palestine (video)
Elina Siukonen, asiantuntija: lapset, nuoret ja kirkko, Suomen Lähetysseura

Lisätietoa puheenvuoroista:
Palestiinalaisalueilla rauhan, nuorten tulevaisuudennäkymien sekä uskontojen rinnakkaiselo ovat polttavia kysymyksiä. Kristillisen Dar-al-Khaliman koulussa pääosa oppilaista on muslimitaustaisia. Koulussa tuetaan nuoria sovittelussa ja johtajuuden kysymyksissä, mutta myös käymään arjen uskontodialogia esimerkiksi juhlien, pyhien tekstien ja uskontojen keskeisten henkilöiden kautta. Koulun rehtori Anton Nassar sekä oppilaat esittelevät menetelmiä videon välityksellä.

Interfaith Photovoice -menetelmän kautta pyritään lisäämään uskontojenvälistä ymmärrystä valokuvauksen keinoin: voiko yksi kuva kertoa enemmän kuin tuhat sanaa? Menetelmää hyödynnetään esimerkiksi uskontodialogiin ja rauhan rakentamiseen keskittyvässä Al Amana -keskuksessa Omanissa. Jussi Luoma oli mukana Omanissa kristittyjen ja muslimien kesken järjestetyssä Interfaith Photovoice -projektissa ja toimii nyt menetelmän kouluttajana Suomessa ja Euroopassa

Restoratiivinen lähestymistapa vahvistaa ihmisten kykyä kohdata ja kuunnella toisiaan. Tavoitteena on suhteiden eheyttäminen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. #sovinnon yhteyspäällikkö Hanna Myllynen on käyttänyt ja kouluttanut menetelmää pyrkimyksenä rakennetaan hyvinvointia suomalaisten nuorten arjessa. Lähestymistapa pyrkii huomioimaan ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet, joiden kautta osapuolten välinen ymmärrys lisääntyy ja konflikti ratkeaa pysyvällä tavalla.

Suomen Lähetysseura / #sovinto, Diakonissalaitos


Katso myös