Torstain ohjelma

NUORI2023 seminaariohjelma alkaa torstaina 20.4. kello 09.30 ja päättyy 15.30. Seminaari-ohjelmaa tapahtuu parhaimillaan kahdeksassa rinnakkaisessa tilassa samanaikaisesti. Tsekkaa torstain ohjelma tästä alta!

Muutokset ja ohjelmalisäykset mahdollisia.

klo 09.30-10.30

Koronan jälkeinen aika nuorten näkökulmasta – tutkimustuloksia sopeutumisesta epävarmuuden aikaan

Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusseuran toistuvat tiedonkeruut valottavat nuorten omaa kokemusta ja tilannetta juuri ennen korona-aikaa, korona-aikana sekä sen jälkeen. Tule kuulemaan ja keskustelemaan, miten esimerkiksi luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin, tulevaisuusoptimismi sekä tyytyväisyys nuoren omaan elämään on kehittynyt viime vuosina. Erityisenä teemana on resilienssi ja sen eri osa-alueet, joka oli vuoden 2022 Nuorisobarometrin teemana.

Askelmerkkejä koulunuorisotyön laatuun

Minkälaisia tukipuita nuorisotyö tarvitsee koulussa? Millaiselta näyttäisi kestävä pohja nuorisotyölle? Kun puhutaan koulunuorisotyöstä, täytyy puhua sekä koulusta että nuorisotyöstä. Siksi koulunuorisotyön laatutyön tulisi olla yhteydessä siihen, miten perusopetuksen laatua hahmotetaan. Laatu koulussa voidaan jakaa kahtia rakenteiden laatuun ja oppilaan kohtaaman toiminnan laatuun. Osaamiskeskus Nuoskassa on kehitetty rakenteiden laadun mallia. Mallin osa-alueita ovat johtaminen, henkilöstö, taloudellinen kehittäminen ja arviointi. Sitä ovat kehittäneet Nuorisotutkimusseura ja Vantaan kaupunki. Esityksessä kerrotaan, millainen tietopohja koulunuorisotyöstä on olemassa sekä kuvataan, miten koulunuorisotyön laatua voi lähteä rakentamaan kunnissa.
Ohjelma on kohdennettu erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleville nuoriso- ja opetusalan ammattilaisille, sekä heidän esihenkilöilleen.

Yhteispeliä vai eri lajeja? Nuorisotyön tulevaisuus hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueet tulivat ja kuntiin jäi nuorisotyö. Miten yhteispeli lähtee toimimaan? Nuorten kanssa työskentely ei katso hyvinvointialueen organisaatiokaavioita siitä, miten esimerkiksi sosiaalityöhöhön liittyvä nuorisotyö tälle janalle asettuu. Paneelikeskustelussa pohdimme, miten varmistamme, että nuorisotyön ja nuorten palveluiden palveluketjut kuntien ja hyvinvointialueiden välillä toimivat.

Luonto läsnäolo- ja rauhoittumistaitojen ympäristönä

Rauhoittuminen ei ole passiivista vetäytymistä vaan aktiivista olemista. Joskus läsnäolo löytyy mekkalasta ja vilskeestä, toisinaan hiljaisuudesta, rentoutumisesta tai tarkkaan katsomisesta. Workshopissa pääset kokeilemaan eri aisteja virittäviä läsnäoloharjoituksia ja tutkimaan tapoja rauhoittua itse tai etsiä ryhmälle yhteistä läsnäolon tilaa, useat harjoituksista toimivat myös verkossa ohjattuina. Näkökulmia ovat mm. katsominen, ääni, liike ja mielikuvat. Tässä workshopissa tarkastellaan erityisesti harjoituksia, jotka hyötyvät luonnosta toimintaympäristönä. Näin vahvistamme myös lasten ja nuorten luontosuhdetta. Workshopin pohjana toimivat kirjat Polkuja rauhoittumiseen ja Uusia polkuja rauhoittumiseen (Aitlahti & Reinikainen, Lasten Keskus 2018 ja 2021).

Nuorisotyöntekijänä nyt ja tulevaisuudessa

Nuorisotyön ytimessä ovat paremmin voivat nuoret. Miten voivat nuorisotyöntekijät? Hyvää nuorisotyötä tehdään jo nyt, mutta mitä alalle kuuluu? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia nuorisotyöntekijän arki pitää sisällään? Mitä pitäisi edistää, jotta nuorisotyöntekijät voivat tulevaisuudessa paremmin kuin nyt?

JHL:n nuorisotyön jäsenilleen tekemän kyselyn pohjalta pohditaan mitä voisi parhaimmillaan olla laadukas nuorisotyö. Mitä voidaan tehdä työpaikoilla, jotta tästä hyötyisivät kaikki osapuolet.

klo 11.00-12.00

Miten nuorten hyvinvoinnille käy seuraavalla hallituskaudella?

Miten nuorten hyvinvoinnille käy seuraavalla hallituskaudella? Tule kuuntelemaan puolueiden johdon paneeliin puolueiden ratkaisuja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseksi, nuorten mielenterveyskriisin selättämiseksi sekä nuorisotyön toimintaedellytysten turvaamiseksi tulevaisuudessa. Paneelia alustavat nuorisoalan toimijoiden videoidut haastattelut paneelin teemoista. 

Nuoret ja jengiytyminen: mitä siitä pitäisi tietää?

Nuorten jengiytyminen ja katuväkivalta on noussut ajankohtaiseksi puheenaiheeksi, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa käytännössä ja yhteiskunnallisena ilmiönä? Ohjelma tarjoaa muun muassa tutkittuun tietoon ja nuorten parissa tehtävään työhön perustuvaa tietoa aiheesta.

Nuorisoalan Leijonan luola

Tapahtuman ensimmäisenä päivänä on valmisteltu muutama nuorisoalan projekti, joita suurten yritysten yhteiskuntavastuusta vastaavat työntekijät pääsevät kommentoimaan omasta näkökulmasta.

Nuoren hyvinvointi, koti ja rippikoulu

Millainen vaikutus kodin uskonnollisuudella on lasten ja nuorten hyvinvointiin? Millä tavoin rippikoulu tukee nuorten hyvinvointia? Kanavassa tarkastelemme lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia kahden tutkimuksen kautta. Kansainvälinen ”Uskonnollisuus sukupolvien välillä” -tutkimushanke tarkastelee perheitä ja uskonnollista perinteensiirtoa sukupolvien välillä viidessä maassa sekä laajan kyselyn että perheissä tehtyjen haastattelujen kautta. Millainen yhteys kodin uskonnollisuudella on lasten onnellisuuteen ja perheen sisäiseen vuorovaikutukseen? Valtakunnalliseen rippikoulukyselyyn vastaajia oli yli 22 000. Aineiston avulla arvioidaan rippikoulun vaikutusta nuorten henkiseen hyvinvointiin, joka oli tämän vuoden teema. Kanavassa mukana professori Kati Tervo-Niemelä (Itä-Suomen yliopisto), TT Jouko Porkka (Diak) ja kehitysjohtaja Jari Pulkkinen (LNK).

Kontekstin taju – karttakirja voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaamiseen

Mitä on voimavarakeskeisyys? Mitkä ovat niitä juurikäsitteitä, jotka suuntaavat kaikkea toimintaa voimavarakeskeisessä ryhmän ohjaamisessa ja miten ne liittyvät hyvinvoinnin edistämiseen? Karttakirjan merkinnöissä lukee dialogisuus ja kontekstuaalisuus, narratiiviset, ratkaisukeskeiset ja reflektiiviset lähestymistavat, sekä vertaisuus, kyvykkyys, osallisuus ja omistajuus. Pysähdymme siis näiden äärelle. Puheenvuoro tarjoaa mahdollisuuden tutkia sekä kehittää omaa tapaa ohjata nuorille ja nuorille aikuisille suunnattuja voimauttavia ja kuntouttavia ryhmiä.
Puheenvuoro pohjautuu Juha Kilpiän kirjoittamaan ja 1.11.2022 julkaisemaan kirjaan Kontekstin taju – karttakirja voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaamiseen.

Reflektiotaidot osallisuuden rakentamisen välineinä

Reflektiotaidot osallisuuden rakentamisen välineinä -työpaja on suunniteltu nuorisoalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omia reflektiotaitojaan toiminnallisten harjoitteiden avulla ja oppia fasilitoimaan näitä harjoituksia moninaisille nuorisoryhmille. Harjoitteiden avulla osallistujat oppivat lisää itsestään, omista kulttuurisista ja henkilökohtaisista odotuksistaan ja niide vaikutuksesta vuorovaikutustilanteisiin ja ryhmädynamiikkaan. Ammattilainen saa lisävälineitä kohtaamisiin ja menetelmiä osallisuuden tukemiseen reflektion avulla. Työpajan ohjelma koostuu teoria-alustuksesta ja toiminnallisesta osuudesta, jossa tehdään itsetuntemusta lisäävä harjoitus.1) Tervetuloa ja esittely: – katsaus reflektion ja itsetuntemuksen merkityksestä ryhmän ohjaamisessa- ohjaajien itsetuntemuksen lisääminen YMCA Libanonin, YMCA Thessalonikin ja Suomen NMKY-liiton kansainvälisessä ACT- hankkeessa testatuin menetelmin. 2) Itsereflektioharjoitus ja kulttuurisen itseymmärryksen lisäämisen harjoitus 3) Keskustelu – Harjoituksen purku – Harjoitusten fasilitointi omassa työssä – Reflektioharjoitusten vaikutus osallisuuden kokemukseen 4) Loppusanat Ohjelma on rakennettu kansainvälisenä yhteistyönä ja harjoitukset on testattu kulttuurisesti moninaisissa ammatillisiss ympäristöissä sekä ammattilaisten että nuorten ryhmissä.

klo 13.00-14.00

Nepsy-nuoret loistamaan – konkreettisia keinoja tukea nepsy-nuoren mielenterveyttä ja vähentää arjen kuormitusta koulussa tehtävässä nuorisotyössä

Vähintään joka kymmenes nuori on nepsy, eli hänellä on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Nepsy-oireet lisäävät riskiä nuoren mielenterveyden ongelmille, uupumiselle sekä syrjäytymiselle. Nepsy-nuorilla voi olla kuitenkin samaan aikaan valtavia, tunnistamattomia voimavaroja ja vahvuuksia. Millaiset asiat nepsy-nuorta kuormittavat? Millainen tuki ja apu tukee nepsy-nuoren mielenterveyttä ja auttaa arjessa, erityisesti kouluympäristössä? Ohjelmassa lisäät ymmärrystäsi siitä, kuinka suuri merkitys on oikein suunnatulla nepsy-nuorten tukemisella. Saat tietoa ja välineitä tukea nepsy-nuorta sekä tunnistaa ja purkaa ympäristön kuormitustekijöitä. Ymmärrät, miksi nepsy-nuorten tukemisella on suuri merkitys heille itselleen, heitä ympäröiville ihmisille sekä koko yhteiskunnalle. Ohjelma on luentotyyppinen.

Kanuuna – Kunnallisen nuorisotyön kehittämistä yhdessä ja erikseen

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen kuusi osatoteuttajaa tekevät kehittämistyötä yhdenvertaisen ja turvallisen kunnallisen nuorisotyön ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Osaamiskeskuksen toimijat ovat kehittäneet niin työkaluja ja menetelmiä kuin nuorisotyön muotoja. Lisäksi Kanuunassa on tutkittu, selvitetty, sanoitettu ja viestitty näistä teemoista. Nuori2023 –osuudessamme tarjoamme tietoa muun muassa siitä, millaista työtä olemme tehneet kuluneina kolme kautena ja millainen merkitys tehdyillä toimenpiteillä on kunnalliseen nuorisotyöhän ja valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.

Nostamme esiin tuottamiamme työn helmiä, jotka ovat arvioitu vastaamaan kuntien nuorisotyön ja –palvelujen tarpeeseen pitkällä tähtäimellä sekä erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joista osa on jo testattu ja täydessä käyttövalmiudessa. Olemme tuottaneet tietoa koko nuorisoalan tueksi sekä vahvistaneet nuorisoalan osaamista erilaisten verkostojen sekä hyvien käytäntöjen ja osaamisen vahvistamisen kautta. Kaikesta tästä on muodostunut Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus, jossa toimijat ovat pitkän linjan nuorisotyön kehittäjiä ja näkijöitä. Työtä on tehty yhdessä kuntien ja kentän toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tule kuulemaan, kyselemään ja kertomaan omat ajatuksesi kunnallisen nuorisotyön kehittämiseksi! Tilaisuudessa myös yleisöllä on tilaa nostaa esiin ajatuksiaan tulevaisuuden nuorisotyöstä ja mikseipä myös uuden Vanupon painopisteistä! Tilaisuudessa Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen päätoteuttaja, Kanuuna-verkosto, kertoo vertaiskehittämisestä toimintatapana, Koordinaatti nostaa esiin kansainvälisen verkostoyhteistyön merkityksen kehittämisessä, MIELI Suomen Mielenterveys ry kertoo mielenterveyden edistämisen roolista nuorisotyössä ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ehkäisevän päihdetyön paikoista nuorisotyössä.

Viisastutaan – eri katsomusten viisaudet alustana yhteiselle jakamiselle

Monilla katsomusyhteisöillä on hallussaan satoja, tuhansia vuosia vanhoja tietolähteitä ja viisausperinteitä, jotka jäsentävät maailmaa, maailmankaikkeutta ja ihmisen osaa siinä. Kirkkohallitus ja Uskonnonopetus.fi ovat tuottaneet yhdessä eri tutkimus- ja katsomusyhteisöjen edustajien kanssa Viisastutaan-materiaalin osaksi katsomuskasvatusta ja -opetusta. Työskentely avaa ja laajentaa keskustelua elämänkysymyksistä ja arvoista. Työskentelyn avulla voimme pohtia ikiaikaisten viisauksien merkitystä tässä hetkessä. Monenlaisiin kasvuympäristöihin soveltuva toimintatapa hyödyntää leikillisyyttä ja kokemusten jakamista. Keskusteluissa osallistujat asettuvat tasavertaiseen ei-tietämisen tilaan, jossa monenlaiset näkökulmat ovat mahdollisia.
Työpajassa tutustutaan pedagogiseen malliin, joka vahvistaa lasten, kasvattajien, vanhempien ja välistä vuoropuhelua ja tutustumista eri viisausperinteiden ajatuksiin. Pedagoginen toimintatapa mahdollistaa myös oppijan sisäisen dialogin, jossa hän peilaa viisauslauseita ja -kuvia omaan kokemusmaailmaansa.
Tätä toimintamallia hyödynnetään Viisastutaan-materiaalissa.
Viisastutaan-materiaali avaa joitakin ikkunoita katsomusten maailmaan. Materiaaliin on valittu viisauksia painottaen kasvattajan ja lapsen näkökulmaa, pedagogista käytettävyyttä sekä moninaista suomalaista kontekstia. Materiaali sisältää myös tyhjiä kortteja, joihin voi kirjoittaa lisää viisauksia.

Tavoitteet:
• Edistää lasten ja aikuisten mahdollisuuksia tutustua erilaisiin viisauksiin
• Herättää kiinnostuksen tutkia ja pohtia katsomuksista kumpuavia viisauksia
• Lisätä lasten ja aikuisten välistä keskustelua elämänkysymyksistä ja arvoista
• Rakentaa yhteiskuntarauhaa lasten, nuorten ja aikuisten välille

Työpajaan osallistuneet saavat mukaansa pedagogisen materiaalipaketin. Tervetuloa viisastumaan!

Yksinäisyystyön toimintamalli korkeakouluopiskelijoiden ja nuorten aikuisten parissa

Yksinäisyyden tehokas vähentäminen vaatii tutkitusti henkilökohtaista työskentelyä omien haitallisten ajatusmallien kanssa. Tällä luennolla Nyytin Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen päällikkö Annina Lindberg ja HelsinkiMission yksinäisyystyön päällikkö Maria Lähteenmäki kertovat tutkitusti vaikuttavasta viiden kerran yksilöllisestä Yksinäisyystyön mallista ja sen soveltamisesta ryhmämuotoisena korkeakoulukontekstiin. Luennolla kerrotaan työn tuloksista opiskelijoiden parissa ja koulutusmallin kehittämisestä korkeakoulutoimijoille osana kolmivuotista Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanketta (2022–2024). Työmalli on sovellettavissa nuoria aikuisia kohtaavassa työssä mm. kunnallisessa nuorisotyössä tai seurakunnassa hyödyntämällä systemaattista yksinäisyystyön mallia, jolla yksinäisyyttä saadaan tutkitusti (Ucla-mittari) vähennettyä. Luento soveltuu kaikille korkeakouluopiskelijoiden ja nuorten aikuisten parissa toimiville.

klo 14.30-15.30

NUORI2023-tapahtuman päättäjäiset

Tapahtuman päättäjäisissä kootaan yhteen tapahtuman anti, kuullaan vielä muutama inspiroiva puheenvuoro, vahvistetaan kasvatus- ja nuorisoalan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja jaetaan nuorisotyön tunnustus palkinto!


Katso myös