Vaikuttavuuden ideapankki

Vaikuttavuuden ideapankki on nuorisoalan toimijoille suunnattu informaatiopaketti, josta voi löytää työhönsä tai organisaatiolleen hyödyllisiä vinkkejä vaikuttavuustyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Ideapankista löytyy vaikuttavuuden määritelmä, työkaluja vaikuttavuuden mittaamiseen ja kehittämiseen sekä linkkejä vaikuttavuusmateriaaleihin. Sisältöpankki täydentyy muutaman kerran vuodessa. 

Vaikuttavuuden määritelmä

Mitä on työn vaikuttavuus?

Vaikuttavuudella tarkoitetaan mahdollisuutta tuottaa tulosta tietyllä mitatulla toiminnalla ja tavoiteltuja muutoksia, joita tuotetuilla tuotteilla saadaan aikaan asiakkaissa. Vaikuttavuutta voidaan mitataan tuotosten ja vaikutusten tai käytettyjen resurssien ja vaikutusten avulla. Vaikuttavuuden taustalla tärkeää on miettiä mitä muutosta halutaan, mitä tehdään ja miten toteutumista seurataan.

Miten vaikuttavuus sitten eroaa tuottavuudesta? Tuottavuus mittaa resurssien ja aikaansaatujen tulosten välistä suhdetta, eli mitä tietyillä resursseilla on onnistuttu tekemään. Vaikuttavuus taas tarkastelee toimenpiteillä saatujen vaikutusten/tulosten suhdetta käytettyihin resursseihin tai tekoihin, eli mitä hyötyä toiminnalla on saatu aikaan.

Vaikuttavuuden päämäärä on suunnata resursseja toimintaan, jolla tavoitellaan yhteiskunnallista hyötyä esimerkiksi hyvinvointiongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Jokainen rahoittaja tai resurssoija määrittelee tarkemmin oman tavoitteensa eli millaista vaikuttavuutta he pyrkivät saamaan aikaan.

Työn vaikuttavuudella viitataan yksinkertaisimmillaan siihen, että saavutetaanko toiminnalle asetetut tavoitteet. Yhteiskunnallisen työn tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin usein haastavaa, sillä ongelmat ovat usein moniulotteisia (esimerkiksi nuorten osallisuus), eikä kaikkia tuloksia pysty välttämättä aina todentamaan. Tämän vuoksi vaikuttavuuden arviointia tarvitaan tekemään näkyväksi niitä muutoksia ja työn tuloksia, jotka muutoin saattavat jäädä usein näkymättömäksi.

Vaikuttavuuden arvioinnissa huomio kiinnitetään siihen, että millaisilla tuloksilla, käytetyillä resursseilla ja vaikutuksilla päästään haluttuun vaikuttavuuteen. Vaikuttavuuden taustalla onkin tärkeää miettiä, että mitkä ovat ne muutokset, joihin halutaan vaikuttaa ja millä tavoin näihin muutoksiin päästään. Tehdäänkö organisaatioissa oikeita asioita muutoksen edesauttamiseksi.

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen ja todentaminen on tärkeää?

Nuorten tai nuorisoalan palveluja tuottavien kuntien ja järjestöjen resurssit ovat tiukilla ja heidän on saatava pienenevillä resursseilla aikaan yhä enemmän. Jotta tässä onnistutaan, edellytetään nuorten ja nuorisoalan kokonaisvaltaista ja oikein kohdennettua tukemista sekä palveluiden tuloksellisuuden mittaamista. Organisaatioiden tulee tuottaa toimintaa, joka saa aikaan kestäviä muutoksia nuorten elämässä ja osata todentaa tämä näkyväksi.

Vaikuttavuuden mittaaminen ja todentaminen auttaa hahmottamaan, tehdäänkö oikeita asioita oikeilla resursseilla. Ennen kaikkea kysymys on siitä, kohdennetaanko nuorten tai nuorisoalan palvelut oikeaan suuntaan ja mahdollistaako se toiminnan kehittämisen.

Vaikuttavuustyökaluja

 • POKKA – arviointityökalu / Kukunori ry
  • POKKA on arviointityökalu ja kehittämistyökalu järjestöjen käyttöön. Pokan tarjoaa maksuttomasti käyttöön Kukunori ry.
  • Tutustu ja rekisteröidy: pokka.kukunori.fi.
 • Vaikuttavuuden askelmerkit / SITRA 2018
 • Hyvän mitta – Arvioinneissa käytettäviä mittareita. 
  • Arvioinneissa käytetyt mittarit/indikaattorit voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen: 1. Prosessimittarit, jotka ohjaavat toimintaa ja varmistavat toiminnan laatua. 2. Tulosmittarit, jotka mittaavat muutoksen suuntaa ja suuruutta 3. Vaikutusmittarit, jotka kertovat toiminnan tuloksista suhteessa yhteiskunnalliseen päämäärää, ongelmaan tai tarpeeseen. 
  • Hyvä mitta – arvioinneissa käytetyt mittarit.pdf
 • Opas vaikuttavuuden arviointiin liikunta- ja urheiluyhteisöissä sekä muissa järjestöissä / Heikkala consulting oy
  • Opas vahvistaa järjestöjen strategista johtamista pitkän aikavälin elinvoimaisuuden ja menestyksen varmistamiseksi, auttaa järjestöjä osoittamaan niiden toiminnan merkitys yksilöille ja yhteiskunnalle  ja tarjoaa käytännön työkalun vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin. 
  • Vaikuttavuusopas.pdf.
 • Tulostähtimenetelmä / Uusi network
  • Tulostähti on sosiaalipalvelujen työkalu. Se tukee työtä, jonka tavoitteena on saada palvelujen käyttäjien elämässä aikaan kestäviä muutoksia ja  antaa tietoa näistä muutoksista. Lisäksi työkalu tarjoaa apuvälineen tulosperusteisen palvelustrategian toteuttamiseen. 
  • Linkki Tulostähti-sivulle.

Linkkejä ja lisätietoa vaikuttavuuden arvioimisesta ja kehittämisestä

 • Vaikuttavuuden arviointi / STAKES: Peter Dahler-Larsen 2005
 • Mitä nuorisotyöntekijän tulisi tietää vaikuttavuuden mittaamisesta? / VERKE
  • Jussi Pyykkönen sukeltaa syvälle vaikuttavuuden mittaamisen maailmaan ja selventää selkeästi kaiken mitä sinun tulisi tietää aiheesta. Yksinkertaisuudessa vaikuttavuuden mittaaminen on muutos ajassa suhteessa johonkin. Jussi avaa esimerkein mitä se tarkoittaa sinun kohdalla. Videon lopussa kaksi esimerkkiä mittaamisen mahdollisuuksista: Tomas Lehtinen Espoon kaupungilta kertoo voiko tekoäly ennustaa lastensuojeluasiakkuuden. Riikka Kämppi Unicefiltä kuvailee miten datalla voidaan vaikuttaa ihmisiin. 
  • Linkki videoon (YouTube).
 • VAIKUTTAVA ERASMUS+ – vaikuttavuusajattelun nykytilanne ja osallistuvien organisaatioiden tarpeet / Opetushallitus; Selvitykset ja raportit 2019:10
  • Vaikuttava Erasmus+ on Opetushallituksen ja ajatushautomo Demos Helsingin keväällä 2019 yhdessä toteuttama hanke, jonka tavoitteena oli luoda pohjaa Suomen oman Erasmus+ -vaikuttavuusmallin rakentamiseksi. Hankkeessa selvitettiin jo käytössä olevien vaikuttavuusmallien parhaimmiston soveltuvuutta Suomen Erasmus+ -kontekstiin. Hanketoimijoille suunnatulla kyselyllä sekä yhteiskehittämistyöpajalla selvitettiin, minkälaisia vaikutuksia ja vaikuttavuuksia hankkeissa on tavoiteltu, miten vaikuttavuutta on arvioitu ja minkälaista tukea hanketoimijat tarvitsisivat vaikuttavuuden kehittämiseen ja arviointiin. 
  • Linkki pdf-julkaisuun.
 • Hyvän mitta-sivusto / Hyvän mitta -työkalut kehitettiin yhteishankkeessa, johon osallistui mm. Sitra, STEA, OKM ja useita järjestöjä.
  • Suomessa tehdään paljon hyvää, mutta sen vaikutusta yhteiskuntaan on ollut vaikea mitata. Ovatko lahjoitetut tai liiketoiminnalla ansaitut eurot tai vapaaehtoisten aika aidosti parantaneet ihmisten elämää? Hyvän Mitta selvitti vuosien 2016-2019 aikana kuinka yhteiskunnallinen työ vaikuttaa ja millaisia sen tulokset ovat. Hankkeen tulokset ja työkalut ovat vapaasti hyödynnettävissä kaikille kiinnostuneille.
  • Linkki: hyvanmitta.fi.
 • Avoimen nuorisotyön arviointivälineen käyttöönotto (2018-2020) / Nuorisotutkimusseura ry
  • Hankkeessa otetaan käyttöön avoimelle nuorisotyölle kehitettyä monitahoarvioinnille pohjautuvaa arviointivälinettä. Pilotoimassa on mukana kuntia, seurakuntia  ja järjestöjä. Arviointivälineen toimivuutta testataan arvioimalla sen avulla Lounais-Suomen alueella toteutettuja nuorisotyön lähipalveluja sekä kahta valtakunnallista verkkopalvelua.
  • Linkki: Avoimen nuorisotyön arviointivälineen käyttöönotto (2018–2020).
 • Syrjäytymisen lasku / Teemu Vauhkonen ja Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimuseura ry.
 • Improving youth work – your guide to quality development
 • Risk Assessment: Not implementing Digital Youth Work
  • Skotlannissa laadittu työkalu digitaalisen nuorisotyön vaikuttavuuden pohdintaan ”mitä jos diginuorisotyötä ei tehdä”.
  • Linkki: https://bit.ly/3dLh5Yj.
 • The Social Impact of Digital Youth Work
  • Akateeminen kirjoitus, tarkastelee nuorisotyöntekijöiden käsityksiä diginuorisotyön sosiaalisten vaikutusten arvioinnista.
  • Linkki: https://bit.ly/3dSGIGX.
 • Capturing Magic
  • Irlannissa kehitetty työkalu nuorten taideprojektien vaikuttavuuden arviointiin.
  • Linkki: https://bit.ly/38bS5bu.

Katso myös