Yleiskieliset puolue-esittelyt

Puolueet ovat politiikan tärkeimpiä toimijoita ja pääasiallisia vallankäyttäjiä. Ne ovat ryhmiä, joita muodostavat samaan tapaan yhteiskunnallisista asioista ajattelevat ihmiset. Tältä sivulta löydät Allianssin asiantuntijoiden laatimat lyhyet ja selkeät esittelyt kaikista Suomen puolueista. Lista on laadittu vuonna 2021.
 

Eläinoikeuspuolue

Eläinoikeuspuolueen tavoitteena on tehdä Suomesta yhteiskunta, jossa ihmisille ja muille eläimille tarjotaan yhtäläiset oikeudet täyteen elämään ja turvattuun tulevaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. ilmastonmuutoksen hillintää, lihantuotannon vastustamista ja vegaanisen ruokavalion edistämistä. 

Feministinen puolue

Feministiselle puolueelle sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat politiikan tärkeimpiä teemoja. Puolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa itseään yhdenvertaisena muiden kanssa, riippumatta sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta, liikuntarajoitteista tai vammoista, ammattiasemasta tai varallisuudesta, uskonnosta tai vakaumuksesta, iästä tai kansalaisuudesta. 

IPU

Tasapainon puolesta – IPU:lle, entiseltä nimeltään Itsenäisyyspuolueelle, tärkeitä asioita politiikassa ovat EU-vastaisuus, sitovat kansanäänestykset, maahanmuutto sekä vähäosaisten auttaminen. Vaikka EU-asiat eivät kunnan päätöksentekoon liitykään, IPUn EU:n vastustaminen on tärkeää myös kuntapolitiikassa. 

Kansalaispuolue

Kansalaispuolueelle tärkeitä asioita politiikassa ovat isänmaallisuus, maahanmuutto, perinteisten arvojen puolustaminen ja EU-vastaisuus. Puolue haluaa myös pitää maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden puolta, eli varmistaa palvelut ja kulkuyhteydet myös syrjäseuduille. Myös lapsiperheiden palvelut korostuvat puolueen tavoitteissa.

Keskusta

Keskustalle tärkeitä arvoja ovat esimerkiksi vastuullisuus ja vapaus, sivistys sekä kestävä luontosuhde ja paikallisuus. Keskusta korostaa politiikassaan usein perheiden hyvinvointia, maaseutuun ja ruuantuotantoon liittyviä asioita sekä sitä, että joka puolella Suomea olisi yhtä hyvä asua ja elää.

Keskustalle erityisen tärkeää on ihmisten tasa-arvo asuinpaikasta huolimatta. Keskustalaiset haluavat pitää koko Suomen asuttuna ja varmistaa, että myös kuntien syrjäseuduilla on esimerkiksi palveluita, harrastuspaikkoja ja julkista liikennettä.

Kokoomus

Kokoomukselle tärkeitä asioita ovat yksilöiden vapaus ja vastuu, yrittäjyys ja tarkka taloudenpito sekä perinteet ja sivistys. Kokoomuslaiselle on tärkeää, että ihminen on vapaa toteuttamaan itseään, mutta ottaa vastatakseen samalla valintojensa seuraukset – sekä kielteiset että myönteiset. Kokoomuslaiset kannattavat politiikassa usein sitä, että kunnan on oltava hyvä paikka perustaa yritys ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että yrittäjyyttä ei haitata liian korkeilla veroilla tai tiukalla sääntelyllä. 

Kokoomus on talouspoliittisesti oikeistolainen puolue, eli jos on valittava kunnan palveluista leikkaamisen ja veronkorotusten väliltä, kokoomuslainen valitsee usein mieluummin palveluista leikkaamisen. 

Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraatit, eli KD, haluaa olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa julkinen talous on tasapainossa, jossa kannustetaan työntekoon ja yrittäjyyteen ja jossa kaikkein heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta. Kristillisdemokraattien politiikassa korostuvat lapsiperheiden asiat, kristillinen arvoperusta sekä yrittäjyyden tukeminen.

KD on arvokonservatiivinen puolue, eli se korostaa niin kutsuttuja perinteisiä arvoja, kuten isänmaallisuutta sekä perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä. Puolue esimerkiksi painottaa, että sen tavoitteena ei ole luontaisten sukupuolierojen häivyttäminen.

Liberaalipuolue

Liberaalipuolueelle tärkeää on se, että ihmiset ovat mahdollisimman vapaita ja julkinen sektori, eli kunta ja valtio, välttää puuttumista asioihin, joihin puuttuminen ei ole välttämätöntä. Puolue ajaa merkittäviä veronalennuksia ja kuntien tehtävien karsimista sekä sääntelyn purkamista minimiin. Puolueen mielestä yksilöitä ei saa asettaa sukupuolen tai muuhun henkilöön liittyvän seikan perusteella eriarvoiseen asemaan, eikä päätöksenteossa tule käyttää näihin ominaisuuksiin perustuvia kiintiöitä. 

Liike Nyt

Liike Nyt haluaa muuttaa erityisesti tapaa, jolla politiikka tehdään. Puolue haluaa joukkoistaa politiikkaa esimerkiksi käyttämällä nettiä apuna siihen, että kuka tahansa saa auttaa puoluetta päätöksenteossa. Muita puolueelle tärkeitä asioita ovat esimerkiksi yrittäjyyden helpottaminen sääntelyä ja verotusta vähentämällä, sekä se, että jokaisen on omien mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava yhteiskunnan rakentamiseen ja pyörittämiseen, jotta yhteisesti kootuista varoista voidaan auttaa ensisijaisesti niitä, jotka apua tarvitsevat.

Perussuomalaiset

Perussuomalaisille, eli PS:lle, tärkeitä asioita politiikassa ovat isänmaallisuus, maahanmuutto ja EU-kriittisyys. Perussuomalaiset haluavat vähentää maahanmuuttoa ja usein vastustavat esimerkiksi vastaanottokeskusten perustamista tai pakolaisten sijoittamista kuntaan. Ilmastopolitiikassa PS uskoo, että päästövähennyksistä on uhkaa suomalaisten työpaikoille eikä siksi yleensä kannata ilmastotekoja. 

Perussuomalaiset on arvokonservatiivinen puolue, eli se korostaa niin kutsuttuja perinteisiä arvoja, kuten isänmaallisuutta, ydinperheen merkitystä ja perinteisiä sukupuolirooleja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perussuomalainen kunnanvaltuutettu äänestää usein kunnan pride-liputusta vastaan. 

RKP

Suomen ruotsalaiselle kansanpuolueelle eli RKP:lle tärkeitä asioita ovat kaksikielisyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä yrittäjyyden tukeminen. RKP:n politiikassa korostuu tavoite siitä, että Suomessa on kaksi vahvaa kansalliskieltä, ruotsi ja suomi, ja että kaksikieliset palvelut ovat toimivia ja niihin on varattu tarpeeksi rahaa. Lisäksi RKP halua, että kunnassa on hyvä harjoittaa yritystoimintaa, eli että yritysten verot ovat kohtuullisia ja että liika sääntely ei hankaloita yrittämistä. 

RKP on myös arvoliberaali puolue, eli se painottaa vahvasti esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja rasismin vastustamiseen liittyviä asioita. 

SDP

Suomen sosialidemokraattiselle puolueelle, eli SDP:lle tai “demareille”, tärkeitä asioita ovat työ ja työelämä, julkiset palvelut ja turvalliset asuinympäristöt, heikoimmista huolehtiminen, ympäristöongelmien poistaminen sekä sivistyksen vaaliminen. SDP korostaa politiikassaan usein kunnan palveluita, vähävaraisten ja hyvätuloisten erojen kaventamista sekä eri asuinalueiden erojen vähentämistä.

SDP on talousasioissa vasemmistolainen puolue, eli jos on valittava kunnan palveluista (esim. koulut, päivähoito tai liikuntapaikat) leikkaamisen tai kunnallisveron korotuksen väliltä, demari valitsee usein mieluummin veronkorotukset. 

Sininen tulevaisuus

Sininen tulevaisuus, eli siniset, perustettiin perussuomalaisista eronneiden poliitikkojen toimesta PS:n maltillisemmaksi vaihtoehdoksi. Siniset haluavat purkaa sääntelyä ja uskoo työhön sekä yrittämiseen ja puolueelle tärkeitä asioita ovat esimerkiksi isänmaallisuus, perhearvot sekä pienyrittäjien tukeminen. Puolue haluaisi laskea verotusta, vähentää maahanmuuttoa sekä parantaa kansalaisten turvallisuutta esimerkiksi lisäämällä poliisien määrää.

Suomen kansa ensin

Suomen kansa kertoo olevansa “kansallismielinen puolue” joka haluaa “asumisen arvoisen Suomen suomalaisille”. Sen aktiivit ovat aikaisemmin toimineet Rajat kiinni! -mielenosoituksissa. Puolue korostaa esimerkiksi puolustusvoimien merkitystä, sotilaallista puolueettomuutta ja valtion itsenäisyyttä. Selkeitä kuntapoliiittisia teemoja puolueella on yksi: puolue haluaa turvata peruspalvelut joka puolella Suomea. 

Seitsemän tähden liike

Seitsemän tähden liike on keskustalaispoliitikko Paavo Väyrysen perustama puolue, joka hyväksyy jäsenikseen vain nykyisiä ja entisiä kansanedustajia ja europarlamentaarikoita. Muut voivat liittyä puolueen kannatusjäseneksi, mutta he eivät voi päättää puolueen toiminnasta. Puolue on tiedottanut keskittyvänsä seuraaviin presidentinvaaleihin ja Paavo Väyrysen mahdollisen ehdokkuuden tukemiseen.

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitolle tärkeää on, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus riittävään toimeentuloon, kattaviin julkisiin palveluihin, laadukkaaseen ja turvalliseen terveydenhuoltoon ja hoivaan. Puolue haluaa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja varmistaa, ettei taloudellinen asema vaikuta ihmisen mahdollisuuksiin elämässä. 

Vasemmistoliitto on talousasioissa vasemmistolainen puolue, eli jos on valittava kunnan palveluista (esimerkiksi koulut, päivähoito tai liikuntapaikat) leikkaamisen tai kunnallisveron korotuksen väliltä, vasemmistoliittolainen valitsee usein veronkorotukset. Lisäksi puolue määrittelee itsensä punavihreäksi eli sille on tärkeää pysäyttää ilmastonmuutos, mutta vähintään yhtä tärkeää on tehdä se niin, etteivät köyhimmät ja heikko-osaiset kärsi päätöksistä. 

Vihreät

Vihreille politiikan tärkeitä asioita ovat erityisesti ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä luonnonsuojelu ja ympäristökysymykset. Kuntapolitiikassa vihreät tavoittelevat yleensä sitä, että kunta tekisi osansa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vähentäisi päästöjään merkittävästi. Talousasioissa puolue korostaa eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämistä ja sitä, että haavoittuvassa asemassa olevat saavat äänensä kuuluviin. 

Vihreät on myös arvoliberaali puolue, eli se painottaa vahvasti esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja rasismin vastustamiseen liittyviä asioita.