Nuorisoalan asiantuntijalausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäistiedoista sekä tietojen julkaisemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot 27.6.2024

Kiitämme valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta lausua.

Luonnoksessa ehdotetaan, että asetukseen lisättäisiin velvollisuus toimittaa kokonaiskuvan saamiseksi olennaisia taustatietoja avustusten EU-taustaisuudesta ja myöntämisestä taloudelliseen toimintaan sekä tarvittaessa valtion liikekirjanpidon tileihin perustuvista saajaryhmistä ja kohdentumisesta ulkomaisille saajille. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi niin ikään velvollisuus toimittaa haetun avustuksen käyttötarkoitusta ja alueellista kohdentumista koskevat tiedot silloin, kun avustusta ei ole myönnetty. Asetuksessa säädettäisiin myös näiden tietojen julkaisemisesta. Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävistä valtionavustuksista toimitettaviin, suppeampiin tietoihin ehdotetaan lisättäväksi tieto haun tavoitteista. Lisäksi asetukseen tehtäisiin eräitä teknisluontoisia muutoksia. Tarkoituksena on, että muutokset tulisivat voimaan 1.10.2024. Vähimmäistietojen toimittamisvelvollisuuden avulla varmistetaan, että valtionavustustoiminnan tietovarannosta on saatavilla riittävän kattavat perustiedot kaiken tyyppisistä valtionavustuksista. Tietoja on tarkoitus hyödyntää talouspolitikan ohjaamisessa sekä valtionavustustoiminnan tiedolla johtamisessa ja kehittämisessä. Valtiokonttori julkaisee tiedot myös yleisesti hyödynnettäviksi Tutkiavustuksia.fi-palvelussa.

Lähtökohtaisesti nuorisoala näkee luonnoksen myönteisenä, sillä kattavan tietovarannon kokoaminen vahvistaa edellytyksiä kehittää valtionavustustoimintaa tietopohjaisesti.

Tietovarantoon toimitettavien vähimmäistietojen yksityiskohtaisemman kommentoinnin jätämme valtionapuviranomaisten lausuttavaksi.

Nuorisoala ilmaisee kuitenkin huolensa tietovarantoon toimitettavien tietojen kokoamisen työmäärästä valtionapuviranomaisissa. On äärimmäisen tärkeää huolehtia siitä, ettei uusista tehtävistä aiheutuva lisääntyvä työkuorma vähennä valtionavustuksiin liittyvän valmistelutyön laatua tai pidennä valtionapuhakemusten tai -selvitysten käsittelyaikoja.

Helsingissä 25.6.2024

Juuso Luomala

Talous- ja hallintojohtaja

040 745 9182

juuso.luomala@nuorisoala.fi

Katso myös