Päättäjille

Sivun sisältö:
1. Vaikuttaminen eduskunnassa
2. Vaikuttaminen kunnissa ja hyvinvointialueilla
3. Vaikuttaminen Euroopassa ja globaalisti
4. Lue lisää: artikkeli- ja sivunostot

Olemme olemassa, jotta nuorisoalan eri toimijoilla olisi riittävät edellytykset toimia, ja jotta nuoret voisivat yhteiskunnassamme hyvin. Mielestämme nuorten syrjäytyminen on Suomen suurin ongelma; se on paitsi inhimillinen tragedia, myös yhteiskunnan kannalta jättimäisen haitallista. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa maksaa yhteiskunnalle noin 90 000 € 28 ikävuoteen mennessä, ja yhden ikäluokan osalta kustannukset yhteiskunnalle koulutuksen tai työn ulkopuolelle jäämisestä ovat yli 600 miljoonaa euroa.

Nuorisoala on valtion budjetissa ja julkisessa keskustelussa harmillisen pieni tekijä, mutta sen kohderyhmä nuoret on yhteisen tulevaisuutemme kannalta kaikkein merkittävin. Siksi teemme Allianssissa yhä enemmän töistä sen eteen, että nuorisoalan painoarvo kasvaa ja nuorten hyvinvointi nousee ykköseksi myös poliitikkojen tärkeysjärjestyksessä.

Vaikutamme sen puolesta, että nuorilla olisi työtä, tekemistä ja terveyttä; että hyvinvointivaltion turvaverkot kannattelevat jokaista nuorta, ja että nuoret voivat vaikuttaa yhteiskuntaan ja olla mukana tekemässä päätöksiä. Vaikuttamistyömme sisältöjä ohjaa jäsentemme hyväksymä tavoiteohjelma. Tavoiteohjelma on kirjaimellisestikin ohjelma tavoitteista, jotka nuorten hyvinvoinnille tulee politiikassa asettaa ja saavuttaa. 

Pääasiallinen vaikuttamisen kohteemme on Suomen lait ja budjetti. Käytännössä vaikutamme:

– koostamalla tietoa nuorisoalasta ja nuorten asemasta päättäjien käyttöön,
– osallistumalla lainvalmisteluun lausuntojen ja kuulemisten avulla,
– osallistumalla nuorten asemaa kehittäviin yhteiskunnallisiin työryhmiin
– järjestämällä yhteiskunnallisia tilaisuuksia
– pitämällä yhteyttä päättäjiin
– tuomalla esille nuorten ja nuorisoalan asioita mediassa ja julkisessa keskustelussa, esimerkiksi viestintäkampanjoilla

Eduskunnassa tehdyt päätökset vaikuttavat suoraan nuorten elämään ja tulevaisuuden näkymiin. Merkittävistä nuorisotyön rahoitukseen, nuorten hyvinvointiin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, työllisyyteen, koulutukseen ja ympäristökysymyksiin päätetään kansanedustajien toimesta. 

Allianssin edustajat käyvät aktiivisesti tapaamassa hallituksen ministereitä ja erityisavustajia sekä eduskunnassa tapaamassa kansanedustajia, avustajia ja eduskuntaryhmien asiantuntijoita.

Lausunnot

Kannanotot

Meistä jokaisen Suomen kunnan kannattaa olla paikka, jossa yksikään nuori ei syrjäydy. Kunnat tarvitsevat hyvinvoivia nuoria, jotta ne voivat tulevaisuudessa tarjota palveluita ja olla kaikille hyvä paikka elää. Tämän ajatuksen pohjalta olemme koonneet päättäjille Nuorisoalan kuntavaalitavoitteet.

Kunnissa tehdään iso osa nuorten arkeen ja elämään vaikuttavista päätöksistä. Koulutus, harrastaminen ja vuodesta 2025 alkaen myös työllisyyspalvelut ovat kuntien vastuulla, ja siten myös syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja eriytymistä voidaan konkreettisesti ehkäistä kunnissa. Viihtyisä elinympäristö, kestävät kulkemistavat ja elävä kaupunkikulttuuri parantavat nuorten hyvinvointia ja kuntien pitovoimaa.

Allianssi tekee vaalikausittain ohjelman, jossa on konkreettisia tavoitteita nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi valmistelemme kuntiin valtuustoaloitteita, joilla poliitikot voivat edistää nuorten asemaa kunnassa. Kuntavaaleissa 2021 toivoimme kuntapäättäjien sitoutuvan ainakin näihin viiteen tavoitteeseen. Uusi kunta- ja aluevaaliohjelma hyväksytään toukokuussa 2024.

  1. Nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluja on riittävästi saatavilla. Mielenterveyden ongelmien vuoksi apua hakeva nuori pääsee palvelujen piiriin viikon sisällä yhteydenotosta.
  2. Kunta tekee nuorten syrjäytymiseen puuttuvan ohjelman tai huomioi nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kunnan strategiassa.
  3. Jokaisella nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen maksuttomaan harrastukseen. Kuntaan on nimetty harrastuskoordinaattori ja vapaa-ajan tiloja tarjotaan maksuttomasti harrastuskäyttöön. Kunta tukee harrastus- ja nuorisojärjestötoimintaa avustuksilla.
  4. Kunnassa on käytössä osallistuva budjetointi, jossa myös alaikäiset nuoret saavat vaikuttaa äänestämällä. Lapsilta ja nuorilta kerätään ehdotuksia budjetin käyttökohteiksi.
  5. Kunnissa nuorisotyötä tekevillä ammattilaisilla on riittävät valmiudet edistää nuorten yhdenvertaisuutta sekä riittävästi tietoa ihmisoikeuksista, sukupuolen moninaisuudesta ja rasismista. Henkilöstöä koulutetaan sensitiivisestä kohtaamisesta ja viestinnästä.

Allianssin hyvinvointialuevaikuttaminen keskittyy vaalien ympärille. Vuonna 2022 tärkeimmät teemat olivat nuorten mielenterveyspalvelut, palveluketjujen sujuvuus sekä nuorten osallisuuden varmistaminen hyvinvointialueiden hallinnon tasoilla.

Kotimaan vaikuttamisen lisäksi vaikutamme myös pohjoismaisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Allianssissa kansainvälistä vaikuttamista tekevät luottamushenkilöt ja työntekijät.

Elämme globaalissa maailmassa, jossa Suomessa tehdyt päätökset vaikuttavan maailman nuoriin, ja jossa globaalilla tai eurooppalaisella areenalla tehtävät päätökset vaikuttavat nuoriin kaikkialla, myös Suomessa.

Kansainvälisillä areenoilla vaikuttamisen teemojamme ovat mm. nuorten osallistuminen päätöksentekoon ja muu nuorisopolitiikka, nuorten oikeudet yhteiskunnassa ja työelämässä, yhdenvertaisuus ja demokratia, nuorisoalan rahoitus, ilmasto- ja luontokysymykset, kestävä kehitys sekä rauhan ja turvallisuuden teemat. Tavoitteenamme on, että EU-vaikuttaminen ja kansainvälisyys ovat läpileikkaava osa kaikkea tekemäämme vaikuttamis- ja muuta toimintaa.

Globaalilla areenalla vaikutamme erityisesti YK-järjestelmässä, yhdessä nuorisodelegaattien, jäsenorganisaatioidemme sekä Euroopan nuorisofoorumin (YFJ) kanssa. Kiinnitymme globaaliin päätöksentekoon myös esimerkiksi osallistumalla ulkoministeriön kansalaisjärjestökuulemisiin sekä nimittämässä edustajia YK-kokouksiin. Globaalisti tärkeimpiä teemojamme on nuoret, rauha ja turvallisuus, jota edistämme Suomessa koordinoimalla Suomen 2250-verkostoa. 

Eurooppalaisella tasolla keskeistä on EU-päättäjiin vaikuttaminen niin Suomessa kuin Brysselissä sekä järjestöyhteistyö. Edustamme Suomea ja edistämme Suomen nuorisoalan näkökulmia YFJ:n jäsenenä. Vaikutamme suoraan EU:n politiikkaan mm. vaikuttamalla Suomen linjoihin, tapaamalla Euroopan parlamentin jäseniä sekä osallistumalla Euroopan komission kuulemisiin ja konsultaatioihin.

Lähialueillamme vaikutamme mm. nimittämällä nuorisoedustajia Pohjoismaiden ministerineuvoston toimielimiin ja tekemällä yhteistyötä mm. jäsenistömme sekä sisarjärjestöjemme, erityisesti muiden Pohjois- ja Baltian maiden nuorisokomiteoiden kanssa.

Edistämme Suomen nuorisoalan kansainvälistä verkostoitumista ja osaamista, ja järjestämme myös nuorille mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin Eurooppa-keskustelussa. Jäsenistöstämme löytyy esimerkiksi pohjoismaiseen yhteistyöhön, EU-vaikuttamiseen ja globaaleihin teemoihin keskittyneitä järjestöjä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Allianssin kansainväliset edustajat tulevat usein kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmästä, jossa myös nuorisodelegaatit toimivat. Haku kv-ryhmään järjestetään vuosittain loppuvuodesta.

Katso myös