Nuoret vaikuttajina

Osallisuus on kattokäsite, jolla voidaan eri yhteyksissä tarkoittaa eri asioita, kuten esimerkiksi työhön tai koulutukseen kiinnittymistä, johonkin – esimerkiksi yhteisöön – kuulumisen kokemusta sekä kuulluksi tulemisen tunnetta. Allianssissa osallisuudella tarkoitetaan erityisesti yhteiskunnallista osallisuutta eli yhteiskunnan toimintoihin, kuten äänestämiseen, osallistumista sekä kokemusta siitä, että osaa ja voi vaikuttaa yhteiskunnassa.

Nuorten osallisuus on kaikkea työtämme ohjaava arvo. Haluamme, että nuorilla on kokemus osallisuudesta ja kuulumisesta yhteisöön, oikeus saada tietoa sekä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa niin lähellä kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Lainsäädäntö velvoittaa edistämään lasten ja nuorten osallisuutta aktiivisesti. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista säädetään perustuslaissa, nuorisolaissa ja opetusta koskevissa laeissa sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Lainsäädännöllisen pohjan lisäksi yhteiskunnallinen osallisuus vaatii  rakenteita, jotka mahdollistavat osallistumisen ja kuulluksi tulemisen. Nuoret ovat aliedustettuna päätöksenteossa niin vaikutusmahdollisuuksiensa puolesta kuin äänestäjinä ja päättäjinäkin. Jo nyt 50 vuotta täyttäneet muodostavat puolet äänioikeutetuista. Siksi tarvitaan erityisiä toimia, jotta nuorten ääni tulee kuulluksi yhteiskunnassa.

Nuorten tulee voida olla mukana päättämässä heitä itseään koskevista asioista kaikilla päätöksenteon tasoilla niin kuntien, hyvinvointialueiden kuin valtakunnallisen päätöksenteon tasoilla ja seurakunnissa sekä kansainvälisesti esimerkiksi EU:ssa ja YK:ssa. Nuoria koskevia asioita eivät ole ainoastaan nuorisolakiin tai esimerkiksi koulutukseen liittyvät asiat, vaan nuorten elämän edellytyksiä muovaavat myös esimerkiksi talouteen, terveyteen, turvallisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvät teemat. Siksi nuorten kuulemiseen liittyvänä periaatteena tulee, olla että nuoret osallistuvat ja vaikuttavat kaikkien suurten yhteiskunnallisten uudistusten tekemiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Nuorten osallisuuden sekä demokratiavalmiuksien edistämisessä osallistumisen eriarvoisuuden purkaminen on keskeinen tavoite. Se, että kaikki kaikki nuoret eivät ole halukkaita osallistumaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, ei saa olla perustelu siihen, ettei nuoria kuulla lainkaan tai heitä kuullaan, mutta ei aidosti kuunnella. Allianssi ehdottaa nuorten kuulemiseen kaksitasoista mallia, jossa nuoria kuullaan laajasti oppilaitoksissa sekä systemaattisesti osana lainvalmistelua.

Katso myös