Nuorisoalan vaikuttavuus

Ymmärrämme nuorisoalalla työmme merkityksen, ja sen osoittamiseksi myös vaikuttavuudesta puhuminen on alalla lisääntynyt.  Syyt alan sisältä nousseeseen vaikuttavuusmittaamisen kehittymiseen ovat olleet nuorisotyön ja tutkimuksen kehittyminen sekä vaikuttavuutta todentavien menetelmien ja lukujen tarve.

Monien muiden yhteiskunnallisten toimijoiden tavoin nuorisoala on joutunut tilanteeseen, jossa olemassaoloa joudutaan vahvemmin perustelemaan ja esittämään argumentteja, jotta valtio ymmärtäisi panostaa vaikeinakin aikoina nuoriin ja nuorisotyöhön. 

Vaikuttavuuden määritelmä

Mitä on työn vaikuttavuus?

Vaikuttavuudella tarkoitetaan mahdollisuutta tuottaa tulosta tietyllä mitatulla toiminnalla ja tavoiteltuja muutoksia, joita tuotetuilla tuotteilla saadaan aikaan asiakkaissa. Vaikuttavuutta voidaan mitata tuotosten ja vaikutusten tai käytettyjen resurssien ja vaikutusten avulla. Vaikuttavuuden taustalla tärkeää on miettiä mitä muutosta halutaan, mitä tehdään ja miten toteutumista seurataan.

Miten vaikuttavuus sitten eroaa tuottavuudesta? Tuottavuus mittaa resurssien ja aikaansaatujen tulosten välistä suhdetta, eli mitä tietyillä resursseilla on onnistuttu tekemään. Vaikuttavuus taas tarkastelee toimenpiteillä saatujen vaikutusten/tulosten suhdetta käytettyihin resursseihin tai tekoihin, eli mitä hyötyä toiminnalla on saatu aikaan.

Vaikuttavuuden päämäärä on suunnata resursseja toimintaan, jolla tavoitellaan yhteiskunnallista hyötyä esimerkiksi hyvinvointiongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Jokainen rahoittaja tai resurssoija määrittelee tarkemmin oman tavoitteensa eli millaista vaikuttavuutta he pyrkivät saamaan aikaan.

Työn vaikuttavuudella viitataan yksinkertaisimmillaan siihen, että saavutetaanko toiminnalle asetetut tavoitteet. Yhteiskunnallisen työn tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin usein haastavaa, sillä ongelmat ovat usein moniulotteisia (esimerkiksi nuorten osallisuus), eikä kaikkia tuloksia pysty välttämättä aina todentamaan. Tämän vuoksi vaikuttavuuden arviointia tarvitaan tekemään näkyväksi niitä muutoksia ja työn tuloksia, jotka muutoin saattavat jäädä usein näkymättömäksi.

Vaikuttavuuden arvioinnissa huomio kiinnitetään siihen, että millaisilla tuloksilla, käytetyillä resursseilla ja vaikutuksilla päästään haluttuun vaikuttavuuteen. Vaikuttavuuden taustalla onkin tärkeää miettiä, että mitkä ovat ne muutokset, joihin halutaan vaikuttaa ja millä tavoin näihin muutoksiin päästään. Tehdäänkö organisaatioissa oikeita asioita muutoksen edesauttamiseksi.

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen ja todentaminen on tärkeää?

Nuorten tai nuorisoalan palveluja tuottavien kuntien ja järjestöjen resurssit ovat tiukilla ja heidän on saatava pienenevillä resursseilla aikaan yhä enemmän. Jotta tässä onnistutaan, edellytetään nuorten ja nuorisoalan kokonaisvaltaista ja oikein kohdennettua tukemista sekä palveluiden tuloksellisuuden mittaamista. Organisaatioiden tulee tuottaa toimintaa, joka saa aikaan kestäviä muutoksia nuorten elämässä ja osata todentaa tämä näkyväksi.

Vaikuttavuuden mittaaminen ja todentaminen auttaa hahmottamaan, tehdäänkö oikeita asioita oikeilla resursseilla. Ennen kaikkea kysymys on siitä, kohdennetaanko nuorten tai nuorisoalan palvelut oikeaan suuntaan ja mahdollistaako se toiminnan kehittämisen.

Koordinoimme myös nuorisoalan vaikuttavuusverkostoa. Verkosto on tarkoitettu kaikille nuorisoalan vaikuttavuusasioiden parissa työskenteleville. 

Hakemus- ja selvitysklinikalla saat sparrausta ja apua lomakkeiden täyttämiseen

Takkuaako OKM:n yleisavustushakemuksen tai -selvityksen täyttäminen? Tarvitsetko uusia näkökulmia järjestönne toiminnasta ja tuloksista kertomiseen tai ylimääräisiä silmiä laatimasi tekstin lukemiseen? Tule Allianssin hakemus- ja selvitysklinikalle saamaan sparrausta ja hiomaan yhdessä lomakkeet palautuskuntoon!

Hakemus- ja selvitysklinikalla järjestöt saavat palautetta yleisavustushakemuksesta/-selvityksestä sekä tukea ja vinkkejä lomakkeiden sisältöön ja viimeistelyyn. Sisältöä pääsette pohtimaan yhdessä kahden ja talousarviota/-raporttia yhden asiantuntijan kanssa. 

Hakemusklinikka järjestetään vuosittain syksyllä hieman ennen yleisavustushaun sulkeutumista ja selvitysklinikka vastaavasti keväällä. Klinikoilta saatte vinkkejä, tukea ja apua lomakkeiden täyttämiseen sekä oman toimintanne vaikutuksista kertomiseen.

Klinikalle varataan ryhmäaika, jos hakemukset ja selvitykset ovat teille jo tuttuja entuudestaan ja toivotte lisätsekkausta. Järjestökohtainen aika varataan, mikäli lomakkeet eivät ole tuttuja ja tarvitsette enemmän tukea. Näitä molempia aikoja tarjotaan aina muutama viikko ennen klinikan alkua, joten kannattaa seurata Allianssin tapahtumakalenteria! Tapaamisiin voi osallistua yksi tai useampi järjestön edustaja.

Lomakeluonnokset liitteineen on toimitettava 3-5 päivää etukäteen osoitteeseen kirjasto@nuorisoala.fi.

Saatiin konkreettiset ohjeet siitä, mihin hakemuksessa kannattaa kiinnittää huomiota. Myös tunnelma tapaamisessa oli kannustava ja kiva!

Allianssin työntekijät olivat perehtyneet huolella selvityksiin ja heillä oli hyvä näkemys ja tietämys ministeriön näkökannoista. Oli mukava saada sekä positiivista palautetta että muokkausehdotuksia.

Katso myös