Hankkeet

Toteutamme ja olemme osana monia hankkeita. Hankkeet ovat erillisrahoitteisia projekteja, joiden avulla edistetään erilaisia nuorten asemaan ja osallisuuteen sekä nuorisoalan toimintojen kehittämiseen. Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiimme!

  • Future Agents NOW – robust, representative and responsive Youth Delegate Programmes that help young leaders push for change (2021-2024)

Future Agents NOW – robust, representative and responsive Youth Delegate Programmes that help young leaders push for change (2021-2024)

Nuorisodelegaattien tehtävänä on edustaa sukupolvensa ääntä päätöksentekoprosesseissa ja viestiä muille nuorille heitä koskevista poliittisista prosesseista. Tyypillisesti delegaatit osallistuvat YK:n alaisiin kokouksiin osana Suomen delegaatiota ja ovat mukana kokouksen valmistelussa. Delegaatit myös ottavat kantaa ja osallistuvat julkiseen keskusteluun eri tavoin sekä järjestävät tapahtumia, viestivät muille nuorille ja kuulevat heidän ajatuksiaan. Odotukset nuorisodelegaatteja kohtaan kasvavat, ja he kohtaavat nuorina henkilöinä usein vihapuhetta tai muuta verkkohäirintää. Allianssi ja muut kansalliset nuorisokomiteat nimittävät ja kouluttavat delegaatteja sekä tukevat heitä toiminnassaan vaihtelevin – useimmiten vajain – resurssein.

Allianssi on saanut Erasmus+-ohjelmasta rahoitusta vuosille 2021–2024 nuorisodelegaattitoiminnan kehittämiseen yhdessä Tanskan ja Viron kansallisten nuorisokomiteoiden kanssa. Future Agents NOW -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansallisia nuorisodelegaattiohjelmia, kehittää nuorisodelegaattien osaamista sekä mahdollistaa erilaisten nuorten osallistuminen päätöksentekoon nuorisodelegaattina tai heidän kauttaan.

Hankkeen alussa kerätään olemassa olevaa tietoa, näkemyksiä ja hyviä käytäntöjä menestyksekkäistä nuorisodelegaattiohjelmista sekä selvitetään, millaisia taitoja tämän päivän nuorisodelegaatit tarvitsevat. Kumppaniorganisaatiot myös arvioivat delegaattiohjelmiensa osallistavuutta ja saavutettavuutta sekä kehittävät itsearviointityökalun, jota mikä tahansa organisaatio voi hyödyntää.
Nämä opit kootaan, yhdessä yhteistyötahojen kanssa, suosituksiksi ja suuntaviivoiksi organisaatioille, jotka rekrytoivat, kouluttavat ja tukevat nuorisodelegaatteja. Kukin kumppaniorganisaatio valitsee omat kansalliset kehittämiskohteensa ja toteuttaa valitsemansa suositukset hankkeen aikana. Kehittämisprosesseista tehdään minidokkareita, joiden avulla voidaan levittää tietoa ja inspiroida muita kehittämään delegaattiohjelmiaan.

Keskeinen osa hanketta on ns. tulevaisuusagenttien verkosto, joka toimii nuorten neuvoa-antavana elimenä ja tarjoaa mukana oleville nuorille oppimisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia hankkeen eri tilaisuuksissa niin kansallisesti kuin rajat ylittäen.

Yhdessä nuorten kanssa kumppaniorganisaatiot kehittävät ja testaavat koulutusmallia, jolla voidaan jakaa hankkeen aiempia tuloksia mukaansatempaavalla tavalla. Mallin perusteella rakennetaan maksuton ja avoimesti saatavilla oleva työkalu verkko-oppimiseen.

Hankkeen aikana järjestetään sekä kansallisia että yhteisiä etä- ja fyysisiä tapahtumia eri kokoonpanoille ja eri tarkoituksiin. Hankkeen lopputuloksia jaetaan ja juhlitaan eurooppalaisessa loppuseminaarissa Brysselissä sekä globaalissa verkkotapahtumassa. Lisäksi tietoa jaetaan sidosryhmille – erityisesti kansallisille nuorisokomitoille, nuorisodelegaateille ja julkishallinnon edustajille kansallisella, EU:n ja YK:n tasolla – niin viestinnän keinoin kuin olemalla mukana erilaisissa verkostoissa ja tapahtumissa. Hankkeen tulokset on tarkoitettu sovellettavaksi kumppaniorganisaatioissa sekä laajemmin maailmassa kaikissa organisaatioissa, jotka rekrytoivat, kouluttavat ja tukevat nuorisodelegaatteja sekä muita nuoria johtajia.

Päättyneitä hankkeita

Nuorten vaikuttajakoulutus (2022)

Erasmus+-rahoitteinen Nuorten vaikuttajakoulutus on vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille tarkoitettu neljän päivän mittainen koulutusohjelma, jonka tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet edustaa nuoria sukupolvia ja edistää nuorten kannalta tärkeitä politiikkatoimia yhteiskunnallisessa keskustelussa, mediassa sekä päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa Suomessa, Euroopassa ja globaalisti. Haluamme tarjota nuorille syvemmän käsityksen siitä, mitä onnistunut vaikuttaminen vaatii ihmiseltä itseltään ja miten tarvittavia ominaisuuksia ja taitoja voi kehittää sekä toisaalta saada heidät ymmärtämään sektorirajat ylittävän yhteistyön ja luottamuksen merkitys.

Koulutus lisää nuorten, heidän edustamiensa järjestöjen ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. Nuoret saavat koulutuksessa osaamista ja valmiuksia vaikuttaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Koulutuksessa on oma osio, joka käsittelee Euroopan Unionin toimintaa ja EU:ssa vaikuttamista. Puhuja- ja päättäjävieraita valittaessa huomioidaan myös puhujien kokemus kansainvälisestä ja EU-vaikuttamisesta.

Koulutus mahdollistaa nuorten äänen kuulumisen yhteiskunnassa nykyistä vahvemmin, sillä koulutus sekä lisää nuorten valmiuksia saada viestinsä läpi yhteiskunnallisessa keskustelussa että nostaa nuorille keskeisiä kysymyksiä päättäjien ja median tietoisuuteen.

Allianssi on pilotoinut nuorten vaikuttajakoulutusta keväällä 2022 ja nuorilta osallistujilta kerätyn palautteen perusteella koulutukselle on yhteiskunnallisesti merkittävä tarve. Hankerahoituksen avulla osallistujajoukkoa on mahdollista laajentaa tarjoamalla osallistujille puitteiden lisäksi mahdollisuus majoitukseen ja matkakulujen korvaamiseen. Näin osallistuminen mahdollistetaan myös sellaisille nuorille, joilla on taloudellinen tai maantieteellinen este osallistua omakustanteiseen, Helsingissä järjestettävään koulutukseen.

Vaikuttamisrauha (2021-2022)

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa teemme töitä, jotta nuoret voivat vaikuttaa yhdenvertaisesti yhteiskunnassa. Syksyllä 2021 käynnistimme uuden Vaikuttamisrauha-kampanjan, jonka tavoitteena on edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja rakentavaa keskustelukulttuuria. Kampanjan lähtökohtana on tarve torjua nuoriin kohdistuvaa vihapuhetta ja häirintää. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021–2022)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoitti ja levitti tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitettiin hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Tarkoituksena oli vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta hyvien käytäntöjen myötä.

Hankkeessa tuotettiin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytännöistä koostuva tietokanta. Tietokantaan nostettiin esimerkkejä hankkeista ja hyvistä käytännöistä viiden vuoden ajalta. Niiden kautta tarkoituksena oli saada kokonaisvaltainen kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin asiaa koskevia tiedotteita ja someviestintää usealla eri kielellä käytäntöjen levittämiseksi. 

Hankkeen toteuttajana oli Nuorisotutkimusseura ry. Osatoteuttajina olivat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita.

Lue lisää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeesta Nuorisotutkimusverkoston sivuilta.

Ilmastonmuutosvoima (2020–2021)

Ilmastonmuutosvoima oli Suomen Kulttuurirahaston ja nuorisoalan kattojärjestö Allianssin yhteishanke vuosina 2020-2021. Hankkeessa jaettiin 50 – 5000 euron suuruisia apurahoja nuorten, alle 25-vuotiaiden, ilmastotekoihin. Yhteensä kahden vuoden aikana Ilmastonmuutosvoima jakoi noin 220 000 euroa sataan nuorten ilmastoprojektiin!

Ilmastonmuutosvoiman tavoitteena oli vahvistaa nuorten toimijuutta ja osallisuutta ilmastokriisissä. Ilmastoprojekteja toteuttaneet nuoret kokivatkin, että ilmastotekojen toteuttaminen vahvisti heidän omaa toimijuuttaan ja auttoi heitä olemaan muutosvoima yhteiskunnallisessa murroksessa.

Hankkeen tuloksia esiteltiin Ilmastonmuutosvoima-hankkeen loppuseminaarissa 14.9.2021. Lisäksi hankkeessa tuotettiin opas nuorten ilmastotekoihin. 100 ilmastotekoa: opas nuorille ilmaston muuttajille esittelee Ilmastonmuutosvoiman aikana tehtyjä nuorten ilmastotekoja sekä kannustaa nuoria tarttumaan toimeen ja järjestämään omat ilmastotekonsa.

Katso myös