Vihapuheen vastaisia menetelmiä ja harjoituksia

Vihapuheen vastaisten menetelmien ja harjoitusten tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vihapuheesta ja siihen puuttumisesta sekä ennakkoluuloista, yhteiskunnan eriarvoisuudesta ja yhdenvertaisuuden merkityksestä. Harjoitteilla vahvistetaan kunnioittavan ja rakentavan keskustelun taitoja. Näiden menetelmien ja harjoitteiden avulla voi innostaa nuoria vaikuttamaan tärkeän asian puolesta ja kannustaa heitä aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Harjoitteilla haastetaan pohtimaan jokaisen omaa vastuuta ja tarjotaan työkaluja vihapuheeseen puuttumiseen.

Harjoitteiden pääkohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Alta löydät eri aihepiireihin jaettuja harjoitteita, joita voi hyödyntää työpajojen, koulutusten ja oppituokioiden järjestämiseen. Materiaaleihin on koottu myös toiminnallisia tempauksia ja vinkkejä kampanjointiin sekä vaikuttamistoimintaan. Näiden avulla ohjaaja voi innostaa ryhmän ottamaan kantaa vihapuhetta vastaan tai järjestämään vihapuheenvastaisen tempauksen esimerkiksi omalla koululla tai nuorisotalolla.

Menetelmiä voi yhdistellä haluamallaan tavalla kullekin ryhmälle sopivaksi. Aiheen laajempaan käsittelyyn voi valita esimerkiksi yhden harjoitteen jokaisesta osiosta. Aihetta voi lähestyä myös yksittäisten harjoitteiden avulla.

Koulutusta suunniteltaessa ohjaajan on huomioitava ryhmän jäsenten erilaiset taustat ja tarpeet sekä ryhmän koko. On hyvä miettiä, mitä ryhmä jo tietää aiheesta ja arvioida käytettävissä oleva aika. Ohjaajan tulee myös huolehtia käytetyn tilan esteettömyydestä. Tilasta on poistettava mahdolliset liikkumista rajoittavat esteet. Ohjeistuksessa voi hyödyntää toisiaan täydentäviä sanallisia ja kuvallisia viestejä. Näin huomioidaan myös näkö- ja kuulorajoitteiset. Kun tila ja tilanne järjestetään saavutettaviksi, kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

Katso myös