Vihapuheen vastainen nuorisotyö

Moninaisuuden arvostamisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen tulee olla lähtökohtia nuorisotoiminnassa. Jokaisella nuorella on oikeus kokea arvostusta sellaisena kuin on.

Vihapuhe on syrjivää, ihmisarvoa alentavaa ja esimerkiksi uhkailevaa ilmaisua, joka kohdistuu yksittäisiin ihmisiin ja heidän ominaisuuksiinsa tai kokonaisiin ihmisryhmiin. Se perustuu suvaitsemattomuuteen ja vihaan kokonaisia ihmisryhmiä kohtaan. Vihapuheella loukataan ihmisten ja ihmisryhmien ihmisarvoa halventaen tai esittäen heidät jonkin yleistyksen kautta. Sillä kiistetään ihmisten oikeus olla oma itsensä ja pyritään vaientamaan ja sulkemaan heidät ulos julkisesta keskustelusta ja yhteiskunnasta.

Vihapuhe hyökkää kokonaisvaltaisesti erityisesti lapsen ja nuoren identiteettiä vastaan ja kohdistuu asioihin, joita hänen tulisi pitää itsessään arvokkaana. Nuorisotilassa nuorta tulee tukea sellaisena kuin hän on ja tarjota jokaiselle turvallinen, yhdenvertainen ja arvostava ilmapiiri. Jokainen meistä on erilainen monen eri identiteetin ja ominaisuuden yhdistelmä. Nuorten inhimillisen moninaisuuden tulee olla vihan ja pelon sijasta rikkauden ja ilon lähde!

Mitä vihapuhe on ja ketkä sitä kokevat?

Euroopan neuvoston määritelmän mukaan vihapuhetta ovat kaikki sellaiset ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen.

Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansallismielisyyttä kuin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan. Euroopan neuvoston kampanja suuntautuu lisäksi kaikkia niitä syrjinnän ja ennakkoluulojen muotoja vastaan, joihin tällä hetkellä liittyy vihapuhetta ympäri Eurooppaa. Näitä ovat muun muassa romanivastaisuus, eri uskontokuntiin kohdistuva viha, naisviha, seksismi ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva viha.

Miten vihapuhe vaikuttaa lapseen ja nuoreen?

Sanoilla ja teoilla, jotka saattavat tuntua itsestä merkityksettömiltä, voi olla äärimmäisen voimakkaita vaikutuksia siihen henkilöön, johon ne kohdistuvat.  Vihapuhe satuttaa, aiheuttaa ahdistusta ja loukkaa. Se kohdistuu kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren identiteettiin, siihen, mitä nuori on ja mitä hänen tulisi pitää itsessään arvokkaana. Lapsen ja nuoren kuuluminen paikallisyhteisöön ja koko yhteiskuntaan saatetaan kyseenalaistaa.

Tällaisella kohtelulla voi olla vakavia seurauksia lapsen tai nuoren itsetuntoon ja hyvinvointiin. Nämä kokemukset tekevät elämänpiiristä usein myös turvattoman: koskaan tai missään ei voi olla täysin suojassa epäasialliselta kohtelulta. Aikuisten tulee ottaa vastuu siitä, että voimme taata lapsille ja nuorille oikeuden syrjimättömään elämään.

Vihapuhe vs. sananvapaus

Yksi tärkeimmistä ihmisoikeuksista on sananvapaus: jokaisella on oikeus ilmaista ja vastaanottaa tietoa, mielipiteitä ja viestejä kenenkään sitä estämättä. Sananvapaus on turvattu Suomen perustuslaissa ja muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Sananvapauteen kuuluu kuitenkin myös vastuu sanomastaan. Tämä vastuu on jokaisella ihmisellä riippumatta siitä, tapahtuuko viestintä nimettömästi tai omalla nimellä, verkossa tai reaalimaailmassa.

Haluamme edistää sananvapautta, emme rajoittaa sitä. Vihapuhe pyrkii vaientamaan vähemmistöt ja heidän tukijansa. Moniäänisyyden varjelu on sananvapauden ja ihmisoikeuksien puolustamista.

Vihapuheesta vapaa nuorten tila

Näiden kuuden toimenpiteen avulla voit tehdä (nuorten)tilastasi vihapuheesta vapaan tilan, jossa nuoret arvostavat toisiaan ja luovat yhdessä työntekijöiden kanssa yhdenvertaisen, luotettavan ja turvallisen ympäristön kasvaa ja kehittyä.

Vihapuheeseen puuttuminen kuuluu jokaiselle. Vihapuhe luo pelon ilmapiiriä, jossa väkivaltakin koetaan sallitummaksi. Vihapuheen estäminen ei rajoita sananvapautta, vaan vahvistaa sitä, sillä juuri vihapuheella pyritään vaientamaan ja sulkemaan ihmisiä ja ihmisryhmiä ulos keskustelusta ja yhteiskunnasta.

Vihapuhetta ei pysty varmasti lopullisesti poistamaan, mutta vihapuheesta vapaassa tilassa ihmiset tietävät, mitä vihapuhe on ja miksi se on väärin eikä sen anneta tulla arkipäiväiseksi.

1. Tiedosta vihapuhe

 • Tiedosta, että vihapuhetta voi esiintyä myös sinun hallinnoimassasi tilassa. Sitä saattavat tuottaa nuorten lisäksi myös työntekijät. Vihapuhe loukkaa ja satuttaa kohdettaan. Hänen kokemuksensa vihapuheesta täytyy ottaa aina vakavasti.

2. Tunnista vihapuhe

 • Tutustu vihapuheeseen näillä sivuilla olevien infomateriaalien avulla. Varmista, että kaikki tilan kävijät tietävät mitä vihapuhe on.
 • Miettikää, millaisia stereotypioita ja ennakkoluuloja nuorten ja työntekijöiden keskuudessa esiintyy.
 • Voitte järjestää työpajoja ja koulutuksia, joissa käsitellään vihapuhetta, syitä sen taustalla, sekä sen seurauksia.

3. Puutu vihapuheeseen

 • Sopikaa, että vihapuhetta ei sallita. Se satuttaa, on epäoikeudenmukaista ja loukkaa toisten ihmisarvoa.
 • Selvitä, onko nuorten välisissä ristiriitatilanteissa käytetty vihapuhetta. Tuomitse loukkaava teko, älä nuorta itseään.
 • Pura keskustelun avulla vihapuheen taustalla vaikuttavia ennakkoluuloja ja stereotypioita. Anna nuorille uutta tietoa ennakkoluulojen tilalle.

4. Tee kyltti ja palautelaatikko

 • Tehkää yhdessä nuorten kanssa Vihapuheesta vapaa nuorisotila -kyltti ja asettakaa kyltti nuorisotilaan kaikkien nähtäville.
 • Perustakaa myös yhteinen palautelaatikko, johon nuoret voivat kertoa nimettömästi kokemastaan ja todistamastaan vihapuheesta. Suhtautukaa palautteeseen vakavasti.

5. Päivitä säännöt ja ohjeet

 • Sisällytä vihapuheeseen puuttuminen talon toiminta-, yhdenvertaisuus- ja muihin suunnitelmiin.
 • Sopikaa, kenen puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa.
 • Perehdyttäkää uudet työntekijät ja nuoret.

6. Seuraa tilannetta

 • Nimetkää yksi vastuuhenkilö, joka huolehtii vihapuheettomuuden seurannasta ja toiminnan kehittämisestä.
 • Täyttäkää säännöllisesti seurantalomake ja sopikaa toimenpiteistä, joilla nuorisotila pysyy vihapuheesta vapaana.

Perehdy seuraavaksi tulostettaviin materiaaleihin ja tehkää “Vihapuheesta vapaa nuorisotila” -kyltti sekä palautelaatikko.

🔍 Lukemista:

Ei vihapuheelle -liike oli osa euroopanlaajuista No Hate Speech Movementia. Euroopan neuvoston käynnistämän kampanjan Suomen kansallisena koordinaattorina toimi Suomen Plan International. Kampanjaa rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Suomen kampanja käynnistyi avajaisseminaarilla Helsingissä 27.3.2013 ja päättyi vuoden 2015 kesäkuun lopussa.

Katso myös