Yleiskieliset puolue-esittelyt

Puolueet ovat politiikan tärkeimpiä toimijoita ja pääasiallisia vallankäyttäjiä. Ne ovat ryhmiä, joita muodostavat samaan tapaan yhteiskunnallisista asioista ajattelevat ihmiset. Tältä sivulta löydät Allianssin asiantuntijoiden laatimat lyhyet ja selkeät esittelyt kaikista Suomen puolueista. Lista on laadittu vuonna 2023.
 

Eduskuntapuolueet (aakkosjärjestyksessä virallisen nimen mukaan)

Kansallinen Kokoomus

Kokoomukselle keskeisiä teemoja ovat yksilönvapaus, yrittäjyys, kestävä kehitys, tarkka taloudenpito, kansainvälisyys, perinteet ja sivistys. Kokoomus haluaa myös edistää yhtenäistä ja vahvaa Euroopan unionia eli EU:ta ja kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Kokoomus on talouspoliittisesti oikeistolainen puolue, eli jos on valittava julkisista palveluista leikkaamisen ja veronkorotusten väliltä, kokoomuslainen valitsee usein mieluummin palveluista leikkaamisen. 

www.kokoomus.fi

Liike Nyt

Liike Nyt haluaa muuttaa tapaa, jolla politiikka tehdään. Se esimerkiksi järjestää netissä neuvoa-antavia äänestyksiä, joiden tulokset voivat vaikuttaa puolueen kantoihin. Muita puolueelle tärkeitä asioita ovat yrittäjyyden helpottaminen sääntelyä ja verotusta vähentämällä, yksilönvapaus sekä Eurooppa-myönteisyys.

www.liikenyt.fi

Perussuomalaiset

Perussuomalaisille, eli PS:lle, tärkeitä asioita politiikassa ovat isänmaallisuus, maahanmuutto- ja EU-kriittisyys. Ilmastopolitiikassa PS uskoo, että päästövähennykset ovat uhka suomalaisten työpaikoille eikä siksi yleensä kannata ilmastotekoja. 

Perussuomalaiset on arvokonservatiivinen puolue, eli se korostaa niin kutsuttuja perinteisiä arvoja, kuten isänmaallisuutta, ydinperheen merkitystä ja perinteisiä sukupuolirooleja. 

www.perussuomalaiset.fi

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Suomen ruotsalaiselle kansanpuolueelle eli RKP:lle tärkeitä asioita ovat ruotsin kielen asema Suomessa, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä yrittäjyyden tukeminen. RKP:n politiikassa korostuu tavoite siitä, että Suomessa on kaksi vahvaa kansalliskieltä, ruotsi ja suomi, ja että kaksikieliset palvelut ovat toimivia ja niihin on varattu tarpeeksi rahaa.

RKP on arvoliberaali puolue, eli se painottaa vahvasti esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja rasismin vastustamiseen liittyviä asioita. 

www.sfp.fi

Suomen Keskusta

Keskustalle olennaisia arvoja ovat esimerkiksi vastuullisuus ja vapaus, sivistys sekä kestävä luontosuhde ja paikallisuus. Keskusta korostaa politiikassaan usein perheiden hyvinvointia, maaseutuun ja ruuantuotantoon liittyviä asioita sekä sitä, että Suomi olisi kauttaaltaan asutettu keskitetyn asumisen sijaan.

www.keskusta.fi

Suomen Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraatit, eli KD, haluaa rakentaa yhteiskuntaa, jossa julkinen talous on tasapainossa, työntekoon ja yrittäjyyteen kannustetaan ja heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta. Kristillisdemokraattien politiikassa korostuvat lapsiperheiden asiat, kristillinen arvoperusta sekä yrittäjyyden tukeminen.

KD on arvokonservatiivinen puolue, eli se korostaa niin kutsuttuja perinteisiä arvoja, kuten isänmaallisuutta sekä perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä. Puolue esimerkiksi painottaa, että sen tavoitteena ei ole sukupuolierojen häivyttäminen.

www.kd.fi

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Suomen sosialidemokraattiselle puolueelle, eli SDP:lle tai “demareille”, tärkeitä asioita ovat työ ja työelämä, julkiset palvelut ja turvalliset asuinympäristöt, heikoimmista huolehtiminen, ympäristöongelmien poistaminen sekä sivistyksen vaaliminen. SDP korostaa politiikassaan usein vähävaraisten ja hyvätuloisten erojen kaventamista sekä eri asuinalueiden erojen vähentämistä.

SDP on talouspoliittisesti vasemmistolainen puolue, eli jos on valittava julkisista palveluista leikkaamisen tai veronkorotuksen väliltä, demari valitsee usein jälkimmäisen.

www.sdp.fi

Valta kuuluu kansalle

Valta kuuluu kansalle eli VKK ajaa kristillisiä arvoja ja vastustaa maahanmuuttoa sekä EU- ja Nato-jäsenyyttä. Puolue pyrkii edistämään vuorovaikutuksellista demokratiaa ja kansalaisten mahdollisuutta osallistua suoraan päätöksentekoon. VKK:n on perustanut perussuomalaisista erotettu kansanedustaja ensin eduskuntaryhmäksi ja myöhemmin puolueeksi.

www.valtakuuluukansalle.fi

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitolle tärkeää on, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus riittävään toimeentuloon, kattaviin julkisiin palveluihin, laadukkaaseen ja turvalliseen terveydenhuoltoon ja hoivaan. Puolue haluaa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja varmistaa, ettei taloudellinen asema vaikuta ihmisen mahdollisuuksiin elämässä. 

Vasemmistoliitto on talouspoliittisesti vasemmistolainen puolue, eli jos on valittava julkisista palveluista leikkaamisen tai veronkorotuksen väliltä, vasemmistoliittolainen valitsee usein jälkimmäisen. Lisäksi puolue määrittelee itsensä punavihreäksi eli sille on tärkeää pysäyttää ilmastonmuutos siten, että köyhimmät ja heikko-osaiset eivät kärsisi päätöksistä. 

www.vasemmisto.fi

Vihreä liitto

Vihreille politiikan tärkeitä asioita ovat erityisesti ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä luonnonsuojelu ja ympäristökysymykset. Puolue korostaa eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämistä sekä sitä, että myös haavoittuvassa asemassa olevat saavat äänensä kuuluviin. 

Vihreät on myös arvoliberaali puolue, eli se painottaa vahvasti esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja rasismin vastustamiseen liittyviä asioita.

www.vihreat.fi

Pienpuolueet

Avoin Puolue

Avoimelle Puolueelle keskeisiä poliittisia teemoja ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, perustulo, kannabiksen laillistaminen sekä suoran demokratian keinojen hyödyntäminen muun muassa nettiäänestyksillä.

www.avoinpuolue.fi

Eläinoikeuspuolue

Eläinoikeuspuolueen tavoitteena on, että ihmisille ja muille eläimille tarjotaan yhtäläiset oikeudet täyteen elämään ja turvattuun tulevaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. ilmastonmuutoksen hillintää, lihantuotannon vastustamista ja vegaanisen ruokavalion edistämistä.

Eläinoikeuspuolue ja Feministinen puolue solmivat valtakunnallisen vaaliliiton eduskuntavaaleihin 2023.

www.eop.fi

Feministinen puolue

Feministiselle puolueelle sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat politiikan tärkeimpiä teemoja. Puolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa ihmisillä on yhdenvertainen mahdollisuus toteuttaa itseään riippumatta sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta, liikuntarajoitteista, vammoista, ammattiasemasta, varallisuudesta, uskonnosta, vakaumuksesta, iästä tai kansalaisuudesta. 

Feministinen puolue ja Eläinoikeuspuolue solmivat valtakunnallisen vaaliliiton eduskuntavaaleihin 2023.

www.feministinenpuolue.fi

Kansalaisliitto

Kansalaisliitolle (aiemmin Tasapainon puolesta – IPU ja Itsenäisyyspuolue) keskeisimpiä asioita politiikassa ovat EU-vastaisuus, sitovat kansanäänestykset, maahanmuutto sekä vähäosaisten auttaminen. Puolue vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä ja mahdollisia muita puolustusliittoja.

www.kansalaisliitto.fi

Korjausliike

Korjausliike (aiemmin Siniset ja Sininen tulevaisuus) perustettiin vuonna 2017 Perussuomalaisten maltillisemmaksi vaihtoehdoksi. Korjausliike haluaa purkaa sääntelyä ja uskoo työhön sekä yrittämiseen. Puolueelle tärkeitä asioita ovat muun muassa isänmaallisuus, perhearvot sekä pienyrittäjien tukeminen. Puolue haluaa laskea verotusta, vähentää maahanmuuttoa sekä lisätä poliisien ja puolustusvoimien resursseja.

www.korjausliike.fi

Kristallipuolue

Kristallipuolueelle keskeisiä teemoja ovat henkiset arvot, vaihtoehtoisten ja luontaisten hoitomuotojen tukeminen perinteisen lääketieteen rinnalla, yksilönvapaus, EU- ja Nato-vastaisuus sekä luonnon kunnioittaminen.

Kristallipuolue, Vapauden liitto ja Suomen Kansa Ensin ovat solmineet valtakunnallisen vaaliliiton kevään 2023 eduskuntavaaleihin.

www.kristallipuolue.fi

Liberaalipuolue – Vapaus valita

Liberaalipuolue pyrkii edistämään laajaa yksilön- ja elinkeinovapautta. Puolueelle on siis tärkeää, että valtio välttää puuttumista asioihin, joihin puuttuminen ei ole välttämätöntä. Puolue tavoittelee merkittäviä veronalennuksia ja julkisten menojen leikkaamista.

www.liberaalipuolue.fi

Piraattipuolue

Piraattipuolueelle keskeistä on kriittinen suhtautuminen immateriaalioikeuksiin, kuten tekijänoikeuksiin ja patentteihin, sekä sananvapauden, yksityisyydensuojan ja yksilönvapauksien ja fossiilivapaan energiantuotannon edistäminen. Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, joka syntyi varhaisen internet-kulttuurin ja tekijänoikeuskiistojen myötä.

www.piraattipuolue.fi

Sinimusta Liike 

Sinimusta Liike on nationalistinen eli kansallisuusaatetta kannattava puolue, joka vastustaa yhteistyötä ja yhteiseloa eri kansallisuuksiin kuuluvien välillä. Avoimesti rasistinen liike joutui karsimaan ja muokkaamaan poliittista ohjelmaansa huomattavasti, ennen kuin se sai oikeusministeriön hyväksynnän ja lisättiin puoluerekisteriin. Puolueen poliittisia tavoitteita ovat EU:sta ja YK:sta eroaminen sekä Nato-jäsenyyden vastustaminen ja perinteisten perhearvojen edistäminen.

www.sinimustaliike.fi

Suomen Kansa Ensin

Suomen Kansa Ensin on “kansallismielinen puolue”. Sen aktiivit ovat aikaisemmin toimineet Rajat kiinni! -mielenosoituksissa. Puolue korostaa esimerkiksi puolustusvoimien merkitystä, sotilaallista puolueettomuutta sekä valtion itsenäisyyttä ja vastustaa Suomen liittymistä Natoon.

Suomen Kansa Ensin, Kristallipuolue ja Vapauden liitto ovat solmineet valtakunnallisen vaaliliiton kevään 2023 eduskuntavaaleihin.

www.skepuolue.fi

Suomen Kommunistinen Puolue

Suomen Kommunistinen Puolue eli SKP on kommunismia kannattava puolue. Puolueelle tärkeää on työväenluokan kansainvälinen solidaarisuus, Suomen kansallisten etujen puolustaminen, luokkataistelu ja ihmiskunnan ja maapallon kestävä tulevaisuus. SKP vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä ja kannattaa eroamista Euroopan unionista.

www.skp.fi

Vapauden liitto

Vapauden liitto on oikeistokonservatiivinen puolue, joka haluaa puolustaa ja edistää sekä yksilönvapautta että Suomen valtiollista vapautta. Puolue on EU- ja Nato-vastainen eikä se usko ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen.

Vapauden liitto, Suomen Kansa Ensin ja Kristallipuolue ovat solmineet valtakunnallisen vaaliliiton kevään 2023 eduskuntavaaleihin.

www.vapaudenliitto.fi

7.3. Korjattu Vapauden liiton esittelytekstin ensimmäinen lause.

Katso myös