Yleiskieliset puolue-esittelyt

Puolueet ovat politiikan tärkeimpiä toimijoita ja pääasiallisia vallankäyttäjiä. Ne ovat ryhmiä, joita muodostavat samaan tapaan yhteiskunnallisista asioista ajattelevat ihmiset. Tältä sivulta löydät Allianssin asiantuntijoiden laatimat lyhyet ja selkeät esittelyt kaikista Suomen kirjoitushetkellä puoluerekisteriin hyväksytyistä puolueista.

Listaa on päivitetty viimeksi 23.4.2024.
 

Eduskuntapuolueet (aakkosjärjestyksessä virallisen nimen mukaan)

Kansallinen Kokoomus

Kokoomukselle keskeisiä teemoja ovat yksilönvapaus, yrittäjyys, kestävä kehitys, tarkka taloudenpito, kansainvälisyys, perinteet ja sivistys. Kokoomus haluaa myös edistää yhtenäistä ja vahvaa Euroopan unionia eli EU:ta ja pitää Suomen Nato-jäsenyyttä myönteisenä asiana.

Kokoomus on talouspoliittisesti oikeistolainen puolue, eli jos on valittava julkisista palveluista leikkaamisen ja veronkorotusten väliltä, kokoomuslainen valitsee usein mieluummin palveluista leikkaamisen. 

www.kokoomus.fi

Liike Nyt

Liike Nyt haluaa muuttaa tapaa, jolla politiikka tehdään. Se esimerkiksi järjestää netissä neuvoa-antavia äänestyksiä, joiden tulokset voivat vaikuttaa puolueen kantoihin. Muita puolueelle tärkeitä asioita ovat yrittäjyyden helpottaminen sääntelyä ja verotusta vähentämällä, yksilönvapaus sekä Eurooppa-myönteisyys.

www.liikenyt.fi

Perussuomalaiset

Perussuomalaisille eli PS:lle tärkeitä asioita politiikassa ovat isänmaallisuus, maahanmuutto- ja EU-kriittisyys. Ilmastopolitiikassa PS uskoo, että päästövähennykset ovat uhka suomalaisten työpaikoille eikä siksi yleensä kannata ilmastotekoja. 

Perussuomalaiset on arvokonservatiivinen puolue, eli se korostaa niin kutsuttuja perinteisiä arvoja, kuten isänmaallisuutta, ydinperheen merkitystä ja perinteisiä sukupuolirooleja. 

www.perussuomalaiset.fi

Suomen Keskusta

Keskustalle olennaisia arvoja ovat esimerkiksi vapauden ja vastuullisuuden tasapaino, kestävä luontosuhde ja paikallisuus. Keskusta korostaa politiikassaan usein lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Keskustalle on tärkeää, että kaikkia Suomen alueita kehitetään ja kohdellaan tasa-arvoisesti. Puolue korostaa ohjelmissaan ihmisten mahdollisuutta asua, opiskella ja tehdä työtä siellä, missä he tuntevat itsensä onnellisiksi.

Keskustalle koulutus on politiikan ydinasioita. Puolue haluaa, että kaikilla on mahdollisuus opiskella ja sivistää itseään niin pitkälle kuin motivaatio ja osaaminen riittävät, omasta ja perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

www.keskusta.fi

Suomen Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraatit eli KD haluaa rakentaa yhteiskuntaa, jossa julkinen talous on tasapainossa, työntekoon ja yrittäjyyteen kannustetaan ja heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta. Kristillisdemokraattien politiikassa korostuvat lapsiperheiden asiat, kristillinen arvoperusta sekä yrittäjyyden tukeminen.

KD on arvokonservatiivinen puolue, eli se korostaa niin kutsuttuja perinteisiä arvoja, kuten isänmaallisuutta sekä perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä. Puolue esimerkiksi painottaa, että sen tavoitteena ei ole sukupuolierojen häivyttäminen.

www.kd.fi

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Suomen sosialidemokraattiselle puolueelle eli SDP:lle tai “demareille” tärkeitä asioita ovat työ ja työelämä, julkiset palvelut ja turvalliset asuinympäristöt, heikoimmista huolehtiminen, ympäristöongelmien poistaminen sekä sivistyksen vaaliminen. SDP korostaa politiikassaan usein vähävaraisten ja hyvätuloisten erojen kaventamista sekä eri asuinalueiden erojen vähentämistä.

SDP on talouspoliittisesti vasemmistolainen puolue, eli jos on valittava julkisista palveluista leikkaamisen tai veronkorotuksen väliltä, demari valitsee usein jälkimmäisen.

www.sdp.fi

Svenska folkpartiet i Finland / Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Suomen ruotsalaiselle kansanpuolueelle eli RKP:lle tärkeitä asioita ovat ruotsin kielen asema Suomessa, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä yrittäjyyden tukeminen. RKP:n politiikassa korostuu tavoite siitä, että Suomessa on kaksi vahvaa kansalliskieltä, ruotsi ja suomi, ja että kaksikieliset palvelut ovat toimivia ja niihin on varattu tarpeeksi rahaa.

RKP on arvoliberaali puolue, eli se painottaa vahvasti esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja rasismin vastustamiseen liittyviä asioita. 

www.sfp.fi

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitolle on tärkeää, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus riittävään toimeentuloon, kattaviin julkisiin palveluihin sekä laadukkaaseen ja turvalliseen terveydenhuoltoon ja hoivaan. Puolue haluaa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja varmistaa, ettei taloudellinen asema vaikuta ihmisen mahdollisuuksiin elämässä. 

Vasemmistoliitto on talouspoliittisesti vasemmistolainen puolue, eli jos on valittava julkisista palveluista leikkaamisen tai veronkorotuksen väliltä, vasemmistoliittolainen valitsee usein jälkimmäisen. Lisäksi puolue määrittelee itsensä punavihreäksi eli sille on tärkeää pysäyttää ilmastonmuutos siten, että köyhimmät ja heikko-osaiset eivät kärsisi päätöksistä. 

www.vasemmisto.fi

Vihreä liitto

Vihreille politiikan tärkeitä asioita ovat erityisesti ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä luonnonsuojelu ja ympäristökysymykset. Puolue korostaa eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämistä sekä sitä, että myös haavoittuvassa asemassa olevat saavat äänensä kuuluviin. 

Vihreät on myös arvoliberaali puolue, eli se painottaa vahvasti esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja rasismin vastustamiseen liittyviä asioita.

www.vihreat.fi

Eduskunnan ulkopuoliset puolueet

Avoin Puolue

Avoimelle Puolueelle keskeisiä poliittisia teemoja ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, perustulo, kannabiksen laillistaminen sekä suoran demokratian keinojen hyödyntäminen muun muassa nettiäänestyksillä.

www.avoinpuolue.fi

Kristallipuolue

Kristallipuolueelle keskeisiä teemoja ovat henkiset arvot, vaihtoehtoisten ja luontaisten hoitomuotojen tukeminen perinteisen lääketieteen rinnalla, yksilönvapaus, EU- ja Nato-vastaisuus sekä luonnon kunnioittaminen.

www.kristallipuolue.fi

Liberaalipuolue

Liberaalipuolue on talous- ja arvoliberaali puolue, joka pyrkii edistämään laajaa yksilöiden ja elinkeinojen vapautta. Liberaalipuolueen tavoitteita ovat muun muassa elinkeino- ja yksilönvapauden sääntelyn purkaminen, verotuksen keventäminen, julkisen sektorin supistaminen sekä sosiaaliturvan perustulomalliin siirtyminen.

www.liberaalipuolue.fi

Suomen Kommunistinen Puolue

Suomen kommunistinen puolue eli SKP on kommunismia kannattava puolue. Puolueelle tärkeää on työväenluokan etujen puolustaminen, kansainvälinen solidaarisuus ja rauha, luokkataistelu sekä ihmiskunnan ja maapallon kestävä tulevaisuus. SKP vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä ja puolustusyhteistyösopimusta Yhdysvaltain kanssa, vaatii eroa EU:sta sekä paluuta sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

www.skp.fi

Totuuspuolue

Totuuspuolueen tavoitteena on korruptoimaton Suomi ja virkamiesten vallan vähentäminen. Puolue suhtautuu Venäjään myönteisesti ja koronarokotteisiin, mediaan ja yritysten sääntelyyn kriittisesti. Puolue korostaa perustuslain merkitystä, mutta tulkitsee perustuslakia omista lähtökohdistaan käsin.

www.totuuspuolue.net

Valta kuuluu kansalle

Valta kuuluu kansalle eli VKK ajaa kristillisiä arvoja ja vastustaa maahanmuuttoa sekä EU- ja Nato-jäsenyyttä. Puolue pyrkii edistämään vuorovaikutuksellista demokratiaa ja kansalaisten mahdollisuutta osallistua suoraan päätöksentekoon.

www.valtakuuluukansalle.fi

Vapauden liitto

Vapauden liitto on oikeistokonservatiivinen puolue, joka haluaa puolustaa ja edistää sekä yksilönvapautta että Suomen valtiollista vapautta. Puolue on EU- ja Nato-vastainen eikä se usko ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen.

www.vapaudenliitto.fi

Katso myös