Årsmöten

Välkommen till vårmötet för ungdomssektorns takorganisation Allians

Täältä löydät vuosikokouksen materiaalit suomeksi.

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf:s stadgeenliga vårmöte hålls onsdagen den 17 maj 2023 kl. 15.00 på Allianshuset, Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors. 

Du anmäler dig till mötet i Lyyti senast den 14 maj 2023.

På föredragningslistan för mötet står de stadgeenliga vårmötesärendena och valet av en valberedning. Alla beslutshandlingar som ska behandlas på mötet laddas upp på vårmötets materialbank.

Den valberedning som väljs vid mötet har till uppgift att förbereda de val av ordförande, styrelsemedlemmar och suppleanter för ungdomssektorns takorganisation som ska förrättas vid höstmötet. Vi ber aktörerna inom ungdomssektorn om välmotiverade förslag på ordförande och medlemmar i valberedningen. Tänk på att kandidaterna till valberedningen behöver ha mångsidig kännedom om Allians samt ungdomssektorns verksamhet och dess aktörer för att vara framgångsrika i uppgiften. Förslagen ska skickas till verksamhetsledaren per e-post senast den 8 maj 2023. Styrelsens arbetsutskott förbereder ett förslag till valberedningens sammansättning för vårmötet. Styrelsen ser gärna att valberedningen ska ha en bred representation av aktörer inom ungdomssektorn och bestå av 6–8 medlemmar inklusive ordföranden. 

Varmt välkomna!

Anna Laurila
Ordförande
anna.laurila@nuorisoala.fi

Anna Munsterhjelm
Verksamhetsledare
anna.munsterhjelm@nuorisoala.fi 

Rösträtt vid mötet 

Högsta beslutanderätt i Allians utövas av dess möte.
Varje ordinarie medlem som har betalat medlemsavgiften för föregående kalenderår, eller för innevarande kalenderår om det är fråga om en ny medlem, har rösträtt vid Allians möten.

En ordinarie medlem kan skicka röstberättigade representanter till mötet i förhållande till medlemsantalet i sin grundförening enligt följande:

  • högst 1 000 medlemmar – 1 representant
  • över 1 000 men högst 5 000 medlemmar – 2 representanter
  • över 5 000 men högst 20 000 medlemmar – 3 representanter
  • över 20 000 men högst 50 000 medlemmar – 4 representanter
  • över 50 000 medlemmar – 5 representanter

En stiftelse som är godkänd som ordinarie medlem kan skicka två (2) röstberättigade representanter till mötet.

Varje närvarande röstberättigad representant för en ordinarie medlem har en röst. En ordinarie medlem kan befullmäktiga ett antal representanter som är mindre än det maximala antalet att representera hela sitt röstantal. En representant kan inte representera fler än en ordinarie medlem.

Samfundsmedlemmarna samt Allians styrelse och anställda har närvaro- och yttranderätt vid mötena.

(Allians stadgar, 7 §)

Katso myös