Principer för tryggare rum och regler för diskussioner fria från hatpropaganda

På Allians följs principer för tryggare rum i all verksamhet och alla evenemang. Målsättningarna för öppen interaktion, öppet lärande och bemötande kan förverkligas på ett bättre sätt om var och en bemöts som en egen person och ingen behöver vara rädd för diskriminering eller trakasserier. Därför ber vi alla som deltar i vår verksamhet och våra evenemang att iaktta följande principer.

Principer för tryggare rum

Känn igen dina antaganden
Respektera varje persons självidentifiering. Sträva efter att inte anta till exempel andras kön, bakgrund eller åsikter. Fäst uppmärksamhet vid dina ordval och var medveten om människors mångfald.

Lyssna och lär dig
Se varje människa, sak och situation du stöter på som en chans att lära dig nytt och utvecklas. Var öppen åt feedback du får och eftersträva att ändra på ditt beteende enligt den.

Ge och gör plats
Känn igen i hurdan roll och position du är i olika situationer. Var aktivt närvarande och möjliggör andras deltagande med ditt eget agerande.

Agera
Om du ser eller hör trakasseri eller annat osakligt beteende, ingrip med ett sätt som känns passligt för dig. Med att ingripa fungerar du också som ett exempel åt andra.

Kom ihåg mänskligheten
Att göra misstag är tillåtet. Man kan inte veta eller kunna allt i förväg!

Gör så här om du blir vittne till trakasserier eller annat osakligt beteende

Trakasserier är beteende som kränker människovärdet och som grundar sig på personens egenskaper. Trakasserier kan utgöras av rasistiskt eller hatprat som riktas mot en grupp samt av osakligt eller diskriminerande bemötande. Sexuella trakasserier är ett verbalt, ordlöst eller fysiskt, till sin natur sexuellt icke önskvärt beteende, där personens psykiska eller fysiska integritet kränks. Det är var och ens uppgift att ingripa i diskriminering, trakasserier och osakligt bemötande.

Alla former av trakasserier är, naturligtvis, förbjudna i Allians verksamhet. Ansvaret för att ingripa ligger inte enbart på den som är föremål för trakasserier. Du kan dock på ett lämpligt sätt uttrycka dig om en annan person beter sig på ett för dig obehagligt sätt.  Om du upplever trakasserier eller annat osakligt bemötande, eller om du inte är säker på att det är frågan om trakasserier kan du alltid kontakta ifrågavarande evenemangs kontaktperson för trakasserier eller vår personal. Vi gör vårt bästa för att vår verksamhet ska vara säker för alla, och vi tar gärna emot respons om det.

Regler för diskussioner fria från hatpropaganda

Var och en har rätt till sin egen åsikt och samtidigt ansvar att välja vad som sägs och hur det sägs. I samhället finns det maktstrukturer, enligt vilka människors möjligheter att agera och tala varierar.

Människor kan möta ojämlikt bemötande på basis av sina individuella egenskaper, såsom hudfärg, språk, medborgarskap, sexuell läggning, kön, könsuttryck, ålder, funktionsförmåga eller -nedsättning, hälsotillstånd (även mental hälsa), religion eller övertygelse, socioekonomisk bakgrund, boningsort, utseende.

En fruktbar diskussionskultur stöds av öppenhet att höra motiveringar gentemot den egna åsikten, att respektera integriteten hos de andra i diskussionen samt att identifiera den egna kompetensen och kunskapsgränsen. Varje part som deltar i en diskussion är skyldig att överväga med vilken kunskap man talar och vems röst man för fram samt att ge utrymme åt de sakkunniga inom ämnet och erfarenhetsexperterna.

För genomförandet av en öppen och respektfull diskussionskultur godkänner vi inte:

  1. antaganden om människor eller människogrupper i anslutning till deras egenskaper,
  2. framförande och spridning av stereotypier om människogrupper i anslutning till deras egenskaper,
  3. kränkande eller trakasserande jämförelser om människogrupper i anslutning till deras egenskaper,
  4. ifrågasättande av en persons kompetens eller förstånd på basis av personliga egenskaper eller 
  5. att skälla ut en annan part i diskussionen eller kommentera personens egenskaper; vi diskuterar ärenden och skillnader i synsätt.

Dessa regler gäller såväl verbal som icke verbal kommunikation. Texter och symboler som strider mot reglerna är förbjudna även på kläder och i gester.

Till den som diskuterar:

  1. ingrip i verksamhet som strider mot reglerna, särskilt när den inte riktar sig mot dig själv,
  2. uppmuntra andra och se till att alla får utrymme att prata i ett samtal,
  3. sträva efter att identifiera din egen maktposition i förhållande till andra, och att agera i vetskap om den.

Katso myös