Allmänspråkliga partipresentationer

Partierna är de viktigaste aktörerna och de främsta maktutövarna i politiken. De är grupper som består av människor som har samma åsikter om samhälleliga frågor. På denna sida hittar du korta och tydliga presentationer av alla politiska partier i Finland som upprättats av Allians sakkunniga. Listan har sammanställts år 2023.

Riksdagspartierna (i alfabetisk ordning enligt det officiella namnet)

Centern i Finland

Centrala värderingar för Centern inkluderar till exempel ansvar och frihet, bildning samt en hållbar naturrelation och lokal anknytning. I sin politik betonar Centern ofta familjernas välbefinnande, frågor som rör landsbygden och matproduktionen samt att Finland ska vara bebott överallt i stället för centraliserat boende.

www.keskusta.fi/sv

Finlands Socialdemokratiska Parti

Viktiga saker för Finlands Socialdemokratiska Parti, eller SDP, inkluderar arbete och arbetslivet, offentliga tjänster och trygga boendemiljöer samt att ta hand om människor i svagare ställning, avlägsna miljöproblem och värna om bildning. I sin politik betonar SDP ofta utjämnandet av skillnaderna mellan mindre bemedlade och välavlönade människor samt olika boendeområden.

Ekonomipolitiskt är SDP ett vänsterinriktat parti, vilket innebär att om man måste välja mellan nedskärningar i offentliga tjänster eller skattehöjningar, väljer partiet vanligtvis det senare.

www.sdp.fi/sv

Gröna förbundet

Särskilt viktiga saker för De Gröna inkluderar att stoppa klimatförändringen samt naturskydd och miljöfrågor. Partiet betonar minskningen av ojämlikhet och fattigdom samt att människor i utsatt ställning också ska få sina röster hörda. 

Gröna förbundet är också ett värdeliberalt parti, d.v.s. det betonar frågor som till exempel rör jämställdhet, sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter och kampen mot rasism.

www.degrona.fi

Kristdemokraterna i Finland

Kristdemokraterna, eller KD, vill bygga ett samhälle där den offentliga ekonomin är i balans, människor uppmuntras till arbete och företagande och personer i svagare ställning tas om hand. Kristdemokraternas politik betonar frågor som rör barnfamiljer, en kristen värdegrund samt stöd för företagande.

KD är ett värdekonservativt parti, d.v.s. det betonar så kallade traditionella värderingar såsom patriotism samt familjens och närmiljöns betydelse. Partiet betonar till exempel att det inte har som mål att utplåna skillnaderna mellan könen.

www.kd.fi/sv

Rörelse Nu

Rörelse Nu vill förändra det sätt på vilket politik görs. Det ordnar till exempel rådgivande omröstningar på nätet, vars resultat kan påverka partiets ståndpunkter. Andra viktiga saker för partiet inkluderar underlättande av företagande genom att minska regleringen och beskattningen, individuell frihet samt en positiv inställning till Europa.

www.liikenyt.fi

Samlingspartiet

Centrala teman för Samlingspartiet inkluderar individuell frihet, företagande, hållbar utveckling, noggrann ekonomihantering, internationalism, traditioner och bildning. Samlingspartiet vill också främja en enhetlig och stark Europeisk union, d.v.s. EU, och förespråkar Finlands Nato-medlemskap.

Ekonomipolitiskt är Samlingspartiet ett högerinriktat parti. Det innebär att om man måste välja mellan nedskärningar och skattehöjningar, väljer en samlingspartist vanligtvis hellre nedskärningar i tjänster.

www.kokoomus.fi/sv

Sannfinländarna

Viktiga saker för Sannfinländarna i politiken är patriotism och kritiskhet mot invandring och EU. Inom klimatpolitiken tror Sannfinländarna att utsläppsminskningar är ett hot mot finländska arbetsplatser. Därför förespråkar partiet vanligtvis inte klimatåtgärder. 

Sannfinländarna är ett värdekonservativt parti, d.v.s. det betonar så kallade traditionella värderingar såsom patriotism, kärnfamiljens betydelse och traditionella könsroller. 

www.perussuomalaiset.fi/kielisivut/pa-svenska

Svenska folkpartiet i Finland

Viktiga saker för Svenska folkpartiet i Finland, eller SFP, inkluderar det svenska språkets ställning i Finland, jämställdhet och jämlikhet samt att stöda företagande. I sin politik betonar SFP sitt mål att Finland ska ha två starka nationalspråk, svenska och finska, och att tvåspråkiga tjänster ska vara fungerande och tillräckligt finansierade.

SFP är ett värdeliberalt parti, d.v.s. det betonar frågor som till exempel rör jämställdhet, sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter och kampen mot rasism. 

www.sfp.fi

Valta kuuluu kansalle

Valta kuuluu kansalle, eller VKK, driver kristna värderingar och motsätter sig invandring samt EU- och Nato-medlemskap. Partiet försöker främja en interaktiv demokrati och medborgarnas möjligheter att direkt påverka beslutsfattandet. VKK grundades av en riksdagsledamot som avsattes från Sannfinländarna, var först en riksdagsgrupp och blev senare ett parti.

www.valtakuuluukansalle.fi

Vänsterförbundet

För Vänsterförbundet är det viktigt att alla människor har möjlighet till tillräcklig utkomst, omfattande offentliga tjänster samt högklassig och säker hälsovård och omsorg. Partiet vill minska fattigdom och ojämlikhet och säkerställa att ekonomisk ställning inte påverkar människornas möjligheter i livet. 

Ekonomipolitiskt är Vänsterförbundet ett vänsterinriktat parti, vilket innebär att om man måste välja mellan nedskärningar i offentliga tjänster eller skattehöjningar, väljer partiet vanligtvis det senare. Dessutom definierar partiet sig som rödgrönt. Det är alltså viktigt för partiet att stoppa klimatförändringen på ett sätt som inte är till skada för fattiga människor och människor i svag ställning. 

www.vasemmisto.fi/startsidan

Små partier

Djurrättspartiet

Djurrättspartiet har som mål att människor och andra djur erbjuds lika rättigheter till ett fullt liv och en trygg framtid. I praktiken innebär detta bland annat bekämpning av klimatförändringen, motstånd mot köttproduktion och främjande av vegansk kost.

Djurrättspartiet och Feministiska partiet bildade ett riksomfattande valförbund för riksdagsvalet 2023.

www.eop.fi

Feministiska partiet

För Feministiska partiet är jämställdhet mellan könen, jämlikhet och icke-diskriminering de viktigaste temana i politiken. Partiet eftersträvar ett samhälle där människor har lika möjligheter att förverkliga sig själva oavsett kön eller avsaknad av kön, hudfärg, sexuell läggning, funktionsnedsättningar, yrkesställning, förmögenhet, religion, övertygelse, ålder eller nationalitet. 

Feministiska partiet och Djurrättspartiet bildade ett riksomfattande valförbund för riksdagsvalet 2023.

www.feministinenpuolue.fi/svenska

Finlands Kommunistiska Parti

Finlands Kommunistiska Parti, eller FKP, är ett parti som förespråkar kommunism. Viktiga saker för partiet inkluderar arbetarklassens internationella solidaritet, att försvara Finlands nationella förmåner, klasskampen samt en hållbar framtid för människor och jorden. FKP motsätter sig Finlands Nato-medlemskap och förespråkar ett utträde ur Europeiska unionen.

www.skp.fi/svenska

Finska Folket Först

Finska Folket Först är ett ”nationalistiskt parti”. Partiets aktiva medlemmar har tidigare varit verksamma i Rajat kiinni!-demonstrationer. Partiet betonar till exempel försvarsmaktens betydelse, militär opartiskhet samt statens självständighet och är emot att Finland ska gå med i Nato.

Finska Folket Först, Kristall Parti och Frihetsalliansen bildade ett riksomfattande valförbund för riksdagsvalet våren 2023.

www.skepuolue.fi

Frihetsalliansen

Frihetsalliansen är ett högerkonservativt parti som vill minska statens roll samt öka den individuella friheten och Finlands statliga frihet. Partiet är emot EU och Nato och tror inte på en klimatförändring som orsakats av människor.

Frihetsalliansen, Finska Folket Först och Kristall Parti bildade ett riksomfattande valförbund för riksdagsvalet våren 2023.

www.vapaudenliitto.fi

Korjausliike

Korjausliike (tidigare De Blåa och Blå framtid) grundades år 2017 som ett moderatare alternativ till Sannfinländarna. Korjausliike vill avreglera och tror på arbete och företagande. Viktiga saker för partiet inkluderar bland annat patriotism, familjevärderingar samt att stöda småföretagare. Partiet vill minska beskattningen och invandringen samt öka polisens och försvarsmaktens resurser.

www.korjausliike.fi

Kristall Parti

Centrala teman för Kristall Parti inkluderar andliga värderingar, att stöda alternativa och naturliga behandlingsformer vid sidan om traditionell medicin, individuell frihet, motstånd mot EU och Nato samt respekt för naturen.

Kristall Parti, Frihetsalliansen och Finska Folket Först bildade ett riksomfattande valförbund för riksdagsvalet våren 2023.

www.kristallipuolue.fi

Liberalpartiet – Frihet att välja

Liberalpartiet strävar efter att främja en omfattande individuell frihet och näringsfrihet. Det är alltså viktigt för partiet att staten inte lägger sig i saker som inte är nödvändiga att ingripa i. Partiet eftersträvar betydliga skattesänkningar och nedskärningar i offentliga utgifter.

www.liberaalipuolue.fi/liberalpartiet-pa-svenska/

Medborgarförbundet

De centralaste politiska temana för Medborgarförbundet (tidigare För jämvikt – IPU och Självständighetspartiet) är motstånd mot EU, bindande folkomröstningar, invandring samt att hjälpa personer i svagare ställning. Partiet motsätter sig Finlands Nato-medlemskap och eventuella andra försvarsallianser.

www.kansalaisliitto.fi

Piratpartiet

Viktiga saker för Piratpartiet inkluderar en kritisk inställning till immaterialrättigheter, såsom upphovsrätt och patent, samt att främja yttrandefrihet, integritetsskydd, individuell frihet och fossilfri energiproduktion. Piratpartiet är en del av den internationella piratrörelsen som uppkom till följd av den tidiga internetkulturen och tvister om upphovsrätt.

www.piraattipuolue.fi/sv

Sinimusta Liike 

Sinimusta Liike är ett nationalistiskt parti, d.v.s. ett parti som förespråkar nationalitetsidén, som motsätter sig samarbete och samlevnad mellan personer av olika nationaliteter. Den öppet rasistiska rörelsen var tvungen att betydligt skära ned och omarbeta sin politiska program innan partiet godkändes av justitieministeriet och registrerades i partiregistret. Partiets politiska mål inkluderar att lämna EU och FN samt motstånd mot Nato-medlemskap och främjande av traditionella familjevärderingar.

www.sinimustaliike.fi

Öppna Partiet

Centrala politiska teman för Öppna Partiet inkluderar till exempel bekämpning av klimatförändringen, basinkomst, legalisering av cannabis samt tillämpning av direkt demokrati bland annat i form av webbomröstningar.

www.avoinpuolue.fi

Katso myös