Allians främjar ungas välbefinnande

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf är en nationell service- och påverkningsorganisation inom ungdomssektorn. Vi är en politiskt och religiöst obunden intressebevakarorganisation, och vår medlemskår består av över 140 nationella organisationer inom ungdomsarbete eller fostran. 

Vårt viktigaste mål är att förebygga ungas marginalisering. Vi anser att denna marginalisering är Finlands största problem. Vi främjar de ungas uppväxt till ansvarstagande medborgare och deras deltagande i beslutsfattande och internationell verksamhet. Vi utför påverkansarbete för välmående unga och en ungdomssektor med tillräckliga resurser. Vi betjänar aktörer inom ungdomssektorn och ungdomsarbete inom organisationer, kommuner och församlingar.

Vi ordnar årligen ungdomssektorns storevenemang UNG – riksomfattande dagar för ungdomsarbete. Evenemanget samlar tusentals aktörer inom ungdomssektorn, från såväl organisations-, kommuns- som församlingssektorn. Dessutom koordinerar vi årligen ungdomssektorns egen temavecka, Ungdomsarbetsveckan, och Politikveckan som är riktad till unga och deras demokratifostran. Vi ordnar också Ungdomsvalet i samband med varje riksomfattande val. Ungdomsvalet har vi koordinerat sedan 1990-talet.

Vår verksamhet styrs av stadgar och strategi. Påverkansarbetets teman och målsättningar definieras i målprogrammet. Här kan du bekanta dig närmare med dokumenten.

Hos oss arbetar drygt tjugo av de bästa experterna inom sin bransch. Styrelsen väljs av våra medlemmar och utgörs utöver ordförande och vice ordförande av nio ordinarie medlemmar och nio suppleanter som representerar aktörer inom ungdomssektorn på bred front. Bekanta dig med vår personal och vår styrelse, och ta kontakt!

Vi befinner oss i Allianshuset i det tilltalande Östra Böle med några andra aktörer inom ungdomssektorn. Våra mötes- och bastulokaler kan hyras av både aktörer inom ungdomssektorn och andra intresserade.

Vi svarar gärna på alla aktuella frågor om unga, ungdomssektorn och organisationer. Allians och våra medlemsföreningar erbjuder expertis och synvinklar till fenomen och teman i anknytning till unga.

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians grundades 1992 då tre nationella serviceorganisationer för ungdomsarbete (Nuorisotyön Keskus NTK, Kansalaiskasvatuksen Keskus KaKe och Suomen Nuorisojärjestöjen Yhteistyöjärjestö SNT) fusionerades. Vår verksamhet finansieras med undervisnings- och kulturministeriets allmänna understöd för ungdomsorganisationer.

Vi utvecklar kunnande inom ungdomssektorn

Vi ordnar årligen nästan 100 utbildningar och evenemang vars syfte är att öka aktörernas kunnande inom ungdomssektorn, utveckla verksamheten och förstärka samarbetet inom ungdomssektorn.

Information om alla evenemang och utbildningar som Allians ordnar finns i Allians evenemangs- och utbildningskalender.

Storevenemang

Vi samlar aktörerna inom ungdomssektorn en gång om året för att nätverka, utveckla sin kompetens och diskutera samhälleliga frågor. I NUORI-storevenemangen som vi ordnar deltar årligen till och med 2 000 aktörer inom sektorn. Deltagarna är frivilliga aktörer inom ungdomssektorn eller i ett anställningsförhållande till organisationer, kommuner och församlingar. Ungdomssektorns följande storevenemang, NUORI2022 – riksomfattande dagar för ungdomsarbete, ordnas 26–27.4.2022 i Jyväskylä. 

Utbildningar

Våra utbildningar har som mål att utveckla aktörernas kompetens inom ungdomssektorn och erbjuda stöd i deltagarnas arbete. Vi ordnar regelbundet utbildning i anknytning till bland annat jämställdhet, delaktighet och utveckling av organisationsverksamheten. 

Bekanta dig med våra utbildningar i evenemangs- och utbildningskalendern:

Webbutbildningar

Våra webbutbildningshelheter är inte bundna till tid och plats, så du kan utveckla ditt kunnande enligt egen tidtabell. Vi utvecklar och erbjuder ständigt nya webbutbildningar. För närvarande erbjuder vi webbutbildningar endast på finska. 

Bekanta dig närmare med webbutbildningarna!

Ungdomsarbetets nätverk

Välkommen att agera i ungdomssektorns nätverk! Genom att satsa på nätverksarbete vill vi förena våra medlemmar och hela ungdomssektorn. Våra nätverk är plattformar för delande av gemensam utveckling och kompetens, med hjälp av vilka samarbetet ökar och överlappningar minskar. Framför allt är nätverken gemenskap där man stöder andra och inspireras av gemensamma frågor!

Nätverksverksamheten erbjuder dig kamratstöd och kontakter, idéer och sparring till ditt arbete, och en möjlighet att öka och utveckla ditt kunnande tillsammans med aktörer inom ungdomssektorn som arbetar med motsvarande uppgifter eller likadana teman. För ungdomssektorns organisationer är den nytta som nätverken erbjuder särskilt tydlig via arbetstagarnas ökade resurser och kompetens. Nätverkens mål är också att trygga kontinuiteten inom en bransch med snabb personalomsättning.

Alla våra nätverk möts minst två gånger om året och kommunicerar dessutom till exempel i Facebook-grupper. Största delen av ungdomssektorns nätverk är finskspråkiga, men vi ordnar också svenskspråkig nätverksverksamhet. 

Svenskspråkigt nätverk kring ungdomsfrågor: Nätverket håller möten två-tre gånger om året och funderar tillsammans på ungdomssektorns aktuella teman, särskilt ur det finlandssvenska ungdomsarbetets synvinkel. Nätverket är avsett för alla organisationsaktörer och kommunala aktörer som utför svenskspråkigt ungdomsarbete samt för alla som svarar för svenskspråkig ungdomsverksamhet i någon annan organisation. Nätverksträffarna genomförs i samarbete med Folkhälsan. Nätverksträffarna finns i vår evenemangskalender. 

Beslutsfattande

Våra medlemmar sammanträder alltid två gånger om året för att besluta om paraplyorganisationens ärenden: för ett vårmöte och ett höstmöte. Under vårmötet bestyrks handlingar som rör föregående års verksamhet och en valberedning väljs för att förbereda personval vid höstmötet. Under vårmötet uppdateras också vanligen målprogrammet som styr allt vårt påverkansarbete. Under höstmötet väljer vi nya aktörer: vartannat år ordförande eller vice ordförande. Varje år väljs även hälften av styrelsen för en period på två år. 

Ungdomsarbetsveckan

Ungdomsarbetsveckan ordnas under vecka 41, dvs. 11–17.10.2021. Ungdomsarbetsveckan lyfter fram det värdefulla arbete som ungdomsarbetare, organisationer, kommuner och församlingar gör för de unga. Vi uppmuntrar också lokala aktörer, kommuner, organisationer och unga att ordna egna jippon, temadagar och evenemang för att fira ungdomsarbetet.

Politikveckan

Politikveckan är en riksomfattande temavecka om samhällelig påverkan för unga som ordnas varje höst. Vilken ungdomsgrupp som helst kan delta i evenemanget – en skolklass, en studentkår, ett ungdomsfullmäktige, en scoutkår eller en hobbygrupp! Målet är att lära sig sätt att påverka både sin närmiljö och hela världen och bekanta sig med politik. 

Mer information om Politikveckan 2021 ges efter sommaren. 

Katso myös