Allians omröstnings- och valordning

1. Allmänt

Vid Allians möten följs föreningslagen, Allians stadgar samt allmän mötespraxis. Denna omröstnings- och valordning kompletterar de ovannämnda genom att ge föreskrifter som gäller omröstningar och val.

2. Rösträtt

Varje ordinarie medlem som betalat medlemsavgiften för föregående kalenderår, eller för innevarande kalenderår om det är fråga om en ny medlem, har rösträtt vid Allians möten.

En ordinarie medlem kan skicka röstberättigade representanter till mötet i förhållande till medlemsantalet i sin grundförening enligt följande:

  • högst 1 000 medlemmar – 1 representant
  • över 1 000 men högst 5 000 medlemmar – 2 representanter
  • över 5 000 men högst 20 000 medlemmar – 3 representanter
  • över 20 000 men högst 50 000 medlemmar – 4 representanter
  • över 50 000 medlemmar – 5 representanter.

En stiftelse som är godkänd som ordinarie medlem kan skicka två (2) röstberättigade representanter till mötet.

Varje närvarande röstberättigad representant för en ordinarie medlem har en röst. En ordinarie medlem kan befullmäktiga ett antal representanter som är mindre än det maximala antalet att representera hela sitt röstantal. En representant kan inte representera fler än en ordinarie medlem.

Samfundsmedlemmarna har närvaro- och yttranderätt vid mötena.

3. Omröstningar

Beslut vid Allians möten och inom Allians organ fattas genom absolut majoritet av rösterna, om inte föreningens stadgar föreskriver annat. Om omröstningen blir oavgjord avgör ordförandens röst. Vid val används lottdragning.

Ordföranden kan besluta om en provomröstning och hur den ska genomföras. Om ordföranden anser att den företagna provomröstningen har gett klart resultat kan mötet avgöra ärendet enligt provomröstningen. I andra fall hålls en ordinarie omröstning.

4. Val

Vid val av en person måste en kandidat få en absolut majoritet av de röster som avges vid mötet för att väljas. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna på den första omröstningsomgången, genomförs en andra omröstningsomgång, där de två kandidater som fått mest röster på den första omröstningsomgången kandiderar. Blanka och förkastade röster räknas inte som givna röster.

Vid andra personval används proportionella listval enligt 29 § 3.1 i föreningslagen. I valet används kandidatlistor som kan innehålla ett eller flera namn. Om listan innehåller mer än en person ska personernas inbördes ordning fastställas i förväg. Vid valet av styrelse ska kandidatlistan innehålla färdiga förslag på ordinarie medlemmar och suppleanter samt dessa kandidatpars inbördes ordning på kandidatlistan.

Vid val av flera personer ges varje röst till en kandidatlista i sin helhet.  Vid rösträkningen får den som står först på respektive kandidatlista hela det röstetal som listan har fått som sittjämförelsetal, den andre får hälften av detta röstetal, den tredje en tredjedel av röstetalet och så vidare. Det antal som ska väljas in blir invalda i den ordning som kandidaternas jämförelsetal föreskriver.

En kandidat kan kandidera endast på en kandidatlista. För att en person ska kunna ställas upp som kandidat måste personen ha gett sitt samtycke till kandidaturen.

5. Distansdeltagande

Allians styrelse beslutar om man kan delta i mötet via telekommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel (distansdeltagande) under mötet. Styrelsen beslutar om telekommunikationen som används för distansdeltagande och om andra tekniska hjälpmedel. Man ska anmäla om möjligheten till distansdeltagande i mötesinbjudan. Styrelsen kan besluta att som förutsättning för distansdeltagande är förhandsanmälning. I detta fall ska en medlem eller en mötesrepresentant bemyndigad av medlemmen anmäla om distansdeltagande inom den tid som styrelsen har fastställt. Om anmälningsskyldighet och dess deadline ska anmälas i mötesinbjudan. Tiden för att sammankalla mötet räknas från den sista anmälningsdagen. Mötesrepresentantens distansdeltagande och rätt till distansdeltagande verifieras på ett tillförlitligt sätt i mötet.

Under mötet ska distansdeltagandet ordnas på så sätt att distansdeltagare har en möjlighet att följa behandlingen av ärenden, göra förslag samt delta i behandlingen av ärenden och beslutsfattandet i enlighet med föreningslagen, Allians stadgar och denna omröstnings- och valordning.

Styrelsen kan besluta att vid omröstningar i mötet och valen används elektroniska omröstnings- och valsystem. Styrelsen kan besluta att elektroniska omröstnings- och valsystem används endast vid distansdeltagandet.

Styrelsen kan ge förtydligande anvisningar om användning av telekommunikation och andra tekniska hjälpmedel, som används i distansdeltagandet, samt om användning av elektroniska omröstnings- och valsystem.

6. Påverkan av tekniska störningar

Om det förekommer en teknisk störning vid öppningen av mötet eller under mötet, som förhindrar distansdeltagares eller en del av distansdeltagares deltagande i mötet eller dess beslutsfattande, kan mötet enligt ordförandens beslut tillfälligt avbrytas för den tid som reparationer kräver, ifall störningen beror på mötets tekniska arrangemang eller en omfattande störning i allmänna telekommunikationer.

Om den tekniska störningen inte kan repareras inom skälig tid kan ordföranden besluta om att fortsätta mötet utan de distansdeltagare som inte kan delta i mötet på grund av den tekniska störningen. Om den tekniska störningen betydligt påverkar beslutsfattandet i mötet kan mötet besluta om att avbryta och senarelägga mötet.

Katso myös