Årsmöten

Rösträtt vid mötet 

Högsta beslutanderätt i Allians utövas av dess möte.
Varje ordinarie medlem som har betalat medlemsavgiften för föregående kalenderår, eller för innevarande kalenderår om det är fråga om en ny medlem, har rösträtt vid Allians möten.

En ordinarie medlem kan skicka röstberättigade representanter till mötet i förhållande till medlemsantalet i sin grundförening enligt följande:

  • högst 1 000 medlemmar – 1 representant
  • över 1 000 men högst 5 000 medlemmar – 2 representanter
  • över 5 000 men högst 20 000 medlemmar – 3 representanter
  • över 20 000 men högst 50 000 medlemmar – 4 representanter
  • över 50 000 medlemmar – 5 representanter

En stiftelse som är godkänd som ordinarie medlem kan skicka två (2) röstberättigade representanter till mötet.

Varje närvarande röstberättigad representant för en ordinarie medlem har en röst. En ordinarie medlem kan befullmäktiga ett antal representanter som är mindre än det maximala antalet att representera hela sitt röstantal. En representant kan inte representera fler än en ordinarie medlem.

Samfundsmedlemmarna samt Allians styrelse och anställda har närvaro- och yttranderätt vid mötena.

(Allians stadgar, 7 §)

Katso myös