Årsmöten

Vuosikokousmateriaalit suomeksi

Välkommen på Ungdomssektorns takorganisation Allians vårmöte!

Styrelsen för Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf kallar medlemmarna till föreningens ordinarie vårmöte onsdagen den 15 maj 2024 kl. 15.30 i Kommunernas hus i Helsingfors (Andra linjen 14, 00530 Helsingfors). Det går inte att delta i mötet på distans. Kaffeservering och kontroll av fullmakter börjar kl. 15.00.

På dagordningen står vårmötets stadgeenliga ärenden, det politiska målprogrammet samt val av valutskott. Alla beslutsprotokoll som ska behandlas på mötet laddas upp på vårmötets materialbank senast två veckor före mötet.

Anmälan till mötet görs via Lyyti senast den 7 maj 2024. Observera att en fullmakt även kan signeras elektroniskt i förväg i tjänsten VismaSign.

Förslag till ändring i det politiska målprogrammet

För att underlätta mötet ber styrelsen medlemmarna att lämna eventuella förslag till ändringar i det politiska målprogrammet som ska behandlas under mötet redan före mötet senast den 13 maj 2024. Förslag till ändringar ska lämnas in via ett elektroniskt formulär. Förslag till ändringar ska också presenteras muntligt på vårmötet.

Vårmötesseminarium: Kommunen x Ungdomar

Före vårmötet ordnar vi ett aktuellt Kommunen x Ungdomar-seminarium i samarbete med Kommunförbundet. Seminariet hålls på Kommunernas hus före vårmötet kl. 12–15. På seminariet diskuteras läget i kommunsektorn, ungdomarnas delaktighet och kommunekonomins tillstånd ur ungdomssektorns perspektiv med branschens sakkunniga. På seminariet presenteras också resultaten från en omfattande undersökning som avslöjar vad kommunbeslutsfattarna egentligen tycker om ungdomar och vilka synpunkter de har på bland annat ungdomars sysselsättning, jämställdhet och välbefinnande.

Du är välkommen att delta i seminariet även om du inte stannar på vårmötet! Anmälan till seminariet görs via Lyyti senast den 7 maj 2024. Observera att seminariet kräver separat anmälan.

Förslag till valutskottet

Det valutskott som väljs på vårmötet har till uppgift att förbereda valet av vice ordförande och styrelseledamöter samt suppleanter till ungdomssektorns takorganisation på höstmötet. Vi ber aktörer inom ungdomssektorn om motiverade förslag till valutskottets medlemmar och ordförande. Observera i era förslag att för att lyckas i sitt arbete måste valutskottets kandidater ha en omfattande kunskap om Allians och ungdomssektorns verksamhet och aktörer. Förslagen ska förmedlas per e-post till ekonomi- och förvaltningsdirektören juuso.luomala@nuorisoala.fi senast den 7 maj 2024. Styrelsens arbetsutskott förbereder ett förslag till valutskottets sammansättning för vårmötet. Styrelsen har fastställt att det föreslagna utskottet ska omfattande representera aktörer inom ungdomssektorn och bestå av 6–8 medlemmar inklusive ordföranden.

Mer information

Mer information om vårmötet kan fås av ekonomi- och förvaltningsdirektören (juuso.luomala@nuorisoala.fi), hjälp med praktiska arrangemang fås på adressen info@nuorisoala.fi.

Varmt välkommen!

Aleksi Sandroos, ordförande
Anna Munsterhjelm, verksamhetsledare
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Helsingfors den 11 april 2024

Rösträtt vid mötet 

Högsta beslutanderätt i Allians utövas av dess möte.
Varje ordinarie medlem som har betalat medlemsavgiften för föregående kalenderår, eller för innevarande kalenderår om det är fråga om en ny medlem, har rösträtt vid Allians möten.

En ordinarie medlem kan skicka röstberättigade representanter till mötet i förhållande till medlemsantalet i sin grundförening enligt följande:

  • högst 1 000 medlemmar – 1 representant
  • över 1 000 men högst 5 000 medlemmar – 2 representanter
  • över 5 000 men högst 20 000 medlemmar – 3 representanter
  • över 20 000 men högst 50 000 medlemmar – 4 representanter
  • över 50 000 medlemmar – 5 representanter

En stiftelse som är godkänd som ordinarie medlem kan skicka två (2) röstberättigade representanter till mötet.

Varje närvarande röstberättigad representant för en ordinarie medlem har en röst. En ordinarie medlem kan befullmäktiga ett antal representanter som är mindre än det maximala antalet att representera hela sitt röstantal. En representant kan inte representera fler än en ordinarie medlem.

Samfundsmedlemmarna samt Allians styrelse och anställda har närvaro- och yttranderätt vid mötena.

(Allians stadgar, 7 §)

Dagordning

1) Mötet öppnas
2) Fastställande av mötets laglighet och beslutsförhet
3) Val av funktionärer: a) val av ordförande, b) val av mötessekreterare, c) val av två protokolljusterare och d) val av rösträknare
4) Godkännande av dagordningen som arbetsordning för mötet: a) godkännande av röstnings- och valordning
5) Rapport om verksamheten 1 januari–14 maj 2024
6) Verksamhetsberättelse 2023
7) Bokslut 2023
8) Beviljande av ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga
9) Val av valutskott
10) Politiskt målprogram
11) Övriga frågor som kommer upp
12) Mötet avslutas

Katso myös