Opinnäytetyö nuorisotyön määrittelystä: Mitä nuorisotyö oikein on?

Blogit 2.7.2024

Opinnäytetyötä tehdessäni havaitsin, ettei nuorisotyölle ole yhtenäistä määrittelyä. Nuorisotyön määrittely riippuu paljon siitä, mistä kontekstista sitä katsotaan. Nuorisotyön kenttä on laaja sekä sen sisältö riippuu paljon sen toimintaympäristöstä. Nuorisotyölle on kuitenkin ominaista tukea nuorten hyvinvointia, osallisuutta sekä kehittymistä.

Nuorisotyön määrittelyn ollessa epäselvä alaa opiskelleenakin sai kiinnostuksen tämän opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyön teossa opin itsekin paljon siitä, mitä nuorisotyö onkaan sekä siitä minkälaisista eri konteksteista sen määrittelyä voikaan lähestyä. Opinnäytetyötä tehdessä minulle korostui se, kuinka tärkeää nuorisotyö on sekä se, kuinka laajasti sitä voi tehdä. Opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä mitä nuorisotyö on kirjallisuuden kautta ja selvittää, että miten nuorisoalan eri toimintaympäristöissä työskentelevät kokevat nuorisotyön perusfunktioiden ja eetoksen toteutuvan heidän työssään. Opinnäytetyön pääpaino on nuorisotyön määrittelyn selvittämisessä kirjallisuuden kautta ja sen tutkimusosion tarkoitus on perehtyä yhteen nuorisotyön sisältöä määrittelevään kirjallisuuteen. Nuorisotyötä tutkinut tutkija Juha Niemisen nuorisotyön perusfunktiot ja eetos on keskeisiä asioita nuorisotyön määrittelyssä, ja opinnäytetyö alkaakin perusfunktioiden ja eetoksen teorialla. Nämä myös valikoituivat opinnäytetyön tutkimusosioon tutkittavaksi, sillä mielestäni ne ovat oleellisia lähtökohtia nuorisotyön määrittelyksi.

Opinnäytetyön tutkimuksessa haastattelin kolmea nuorisotyöntekijää nuorisoalan eri toimintaympäristöistä perusfunktioiden ja eetoksen koetusta toteutumisesta. Tutkimuksen tuloksista tuli ilmi, että ne ovat vahvasti osa ja läsnä nuorisotyötä mutta toimintaympäristön mukaan painottuvat eri tavalla. Nuorisotyön perusfunktiot ja eetos ovat keskeisiä nuorisotyössä sekä ne ohjaavat nuorisoalan työntekijöiden työtä. Nuorisotyön perusfunktiot ja eetos auttaa mielestäni pääsemään nuorisotyön määrittelyn äärelle, vaikka se onkin vain yksi näkökulma. Opinnäytetyössä on myös koottuna muita ja muiden tutkijoiden määrittelyä siitä, mitä nuorisotyö on tai millaista se voisi olla. Opinnäytetyössä on mielestäni koottu hyvin määritelmiä eri lähteitä käyttäen sille, mitä nuorisotyö on sekä sen tutkimusosio antaa pohjaa yhdelle nuorisotyön teorian keskeiselle tavalle lähestyä ja määritellä sitä.

Toivon, että luettuasi opinnäytetyöni nuorisotyön laaja skeema on edes vähän selkeämpi ja saat ideoita siitä, kuinka monilla eri tavoin nuorisotyön määrittelyä voikaan lähestyä.

Kirjoittaja:
Susanna Salonen
Yhteisöpedagogi

Susanna Salosen opinnäytetyö ”Nuorisoalan työntekijöiden kokemuksia nuorisotyön perusfunktioiden ja eetoksen toteutumisesta heidän työssään” on luettavissa kokonaisuudessaan Theseuksessa.

Opinnäytetyöt Allianssille

Nuorisoalan kattojärjestö tekee yhteistyötä opinnäytetöiden tekijöiden kanssa. Olemme koonneet verkkosivuillemme aiheita opinnäytetöille. Voit myös ehdottaa omaa aihettasi. Tarjoamme tekijöille tukea ja ohjausta sopimuksen mukaan. Lisäksi opinnäytetyön tekijällä on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijoitamme ja viestintäkanaviamme. Tarkemmasta yhteistyöstä sovitaan yhdessä opinnäytetyön tekijän kanssa.

Katso myös