Allianssi: Ilmastonmuutos on torjuttava nuorten ehdoilla

Uutiset 10.11.2009

 

Nuorilla on rohkeutta ideoida uutta ja tarttua uusiin toimintatapoihin. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi nuorten edustajana ehdottaa uudenlaisten ohjauskeinojen selvittämistä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorten ilmastorahasto ja tuotteisiin painettava ilmastomerkki.

Nuorten ilmastorahasto olisi uusi, nuorten esimerkiksi nuorten parlamenttien kautta hallinnoitu rahasto, jonka varallisuus saadaan valtioilta ja jonka varoja käytetään nuorten päättämiin hank-keisiin. Toisena esimerkkinä esiin nostetulla ilmastomerkillä taas tarkoitetaan pakkausmerkintää, joka ilmoittaa tuotteen hiilipäästöt. Ilmastomerkki mahdollistaa myös tuotteiden verottamisen hiilidioksidipäästöjen mukaan. Näiden edellä esiteltyjen esimerkkien lisäksi ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää myös lukuisia muita innovatiivisia ideoita.

Nuoret ovat tämän päivän päättäjiä kiinnostuneempia tekemään ympäristön ja ilmaston kannal-ta hyviä päätöksiä. Jotta nuoret sitoutuvat viemään loppuun nyt tehtävät päätökset, on heidän välttämätöntä olla osa päätöksentekoa ja päätösten toteuttamista alusta alkaen. Allianssi ry muistuttaa Kööpenhaminan ilmastokokoukseen lähteviä kokousedustajia ja Suomen eduskun-taa nuorten näkökulman huomioimisesta. Allianssi edellyttää, että nuorten tulevaisuus ohjaa päätöksentekoa kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Vuoden 2050 maailma on tämän päivän ja huomisen nuorten.

On tärkeää, että Kööpenhaminassa sovitaan välttämättömistä päästövähennyksistä. Sitovat so-pimukset on tehtävä nyt, eikä niitä voi siirtää seuraaville vuosille. Myös kansalaisjärjestöillä tulee prosessissa olla rooli ja niiden näkemyksiä tulee kuulla.

Uusia tutkimustuloksia ilmastonmuutoksen etenemisestä saadaan päivittäin ja ongelman vaka-vuus on tiedossa. Silti edelleen aikaa kuluu väittelyyn siitä, onko meillä sataprosenttinen var-muus ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta vai ei. Haluttomuus ryhtyä oikeisiin toimiin on käsittämätöntä – varsinkin, kun keinot ja tekniikat, joilla muutos voidaan toteuttaa, ovat jo pitkälti tiedossa. Samalla uuden teknologian avulla voidaan parantaa myös elämänlaatua. Meillä ei enää ole aikaa jahkailla. Allianssi kannustaa ottamaan nuoret voimakkaammin mukaan tule-vaisuutta koskevaan päätöksentekoon.

Jotta nuorten uudet, tuoreet ideat saadaan esiin ja voidaan toteuttaa, Allianssi ryhtyy kokoa-maan nuorten ideoita välittääkseen ne edelleen päättäjille. Allianssi osallistuu ilmastotalkoisiin anomalla Green Office -statusta WWF:ltä ja haastaa jäsenjärjestönsä tekemään samoin.


Avainsanat: