Allianssi lausui Avoimen hallinnon toimintaohjelmasta

Uutiset 3.9.2019

Allianssin lausunto Avoimen hallinnon 4. toimintaohjelman luonnoksesta

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi pitää Avoimen hallinnon työtä erittäin arvokkaana. Hallinnon ennakoitavuus ja avoimuus, riittävän pitkät kuulemisajat ja osallistumisen monikanavaisuus ovat perusedellytyksiä toimivalle kansalaisyhteiskunnalle.

On mielestämme hyvä asia, että toimintaohjelma on laadittu nelivuotiseksi hallitusohjelman tavoin. Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa on nostettu nuorisopolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi nuorten osallisuus, ja siinä erityisesti nuorten kuulemisvelvoitteen vahvistaminen. Ehdotamme, että tämä tavoite otetaan osaksi myös Avoimen hallinnon toimintaohjelmaa poikkihallinnollisesti. Sukupuolivaikutusten lisäksi on tärkeää arvioida uudistusten vaikutuksia ikäryhmittäin huomioiden lasten ja nuorten mahdollisuus saada tietoa ja osallistua.

Sitoumuksen 1 “Kestävä avoimuus” toimenpiteissä on erinomaisella tavalla huomioitu, että tukipaketti vaatii päivitystä nuorten osallisuuden mahdollistamisen ja tukemisen osalta. Osallisuus on oikeus saada tietoa, ja siksi on tärkeää, että viestintäkanavat valitaan kohderyhmälähtöisesti – nuorten kohdalla arviointia viestinnän kanavista ja oikea-aikaisuudesta tulee tehdä usein. Pitää olla uskallusta kokeilla uutta! Nuoren elämänvaiheiden näkökulmasta monet muutokset ovat hitaita, joten päätöksenteosta pitää viestiä jokaisessa prosessin vaiheessa. 

Nuorisojärjestöt ovat tärkeä kanava kuulla ja osallista nuoria. Toimenpiteenä suunniteltu Kansalaisjärjestöakatemia on viranhaltijoille loistava mahdollisuus tutustua Allianssin jäsenyhteisöön ja nuorisojärjestöjen tekemään osallisuustyöhön. Katsomme kuitenkin, että yksinään kyseinen toimenpide ei ole riittävä vaan tarvitsee tuekseen kirjauksen kansalaisyhteiskunnan strategisesta huomioimisesta eri ministeriöiden toiminnassa sekä tulostavoitteiden seurannassa ja tuloksellisuuden mittaamisessa.

Ehdotamme toimenpiteeksi julkisen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan yhteistä datastrategiaa tiedon avoimuuden parantamiseksi, valtakunnallisten tietopalvelujen muotoilemiseksi sekä valtionavustustoiminnan digitalisoimiseksi ja kehittämiseksi. On tärkeää, että avoimen hallinnon toimintaohjelmassa 2019-2023 ehkäistään myös nuorisojärjestöjen digitaalista eriarvoisuutta. Nuorisojärjestöjen kyky hyödyntää digitaalisuutta tai johtaa toimintaansa tiedolla vaihtelee suuresti esimerkiksi resurssisyistä. 

Kannatamme hallitusohjelman kirjausta avoimuusrekisterin säätämisestä. Olemme toimineet jo vuosia vastuullisena edunvalvojana ja julkaisseet nettisivuillamme tiedot kaikista päättäjätapaamisista sekä tapaamisissa käsitellyistä aiheista. 


Avainsanat: