Allianssin lausunto EU:n valkoisen kirjan seurannasta

Uutiset 7.6.2005

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ ALLIANSSI RY:N LAUSUNTO EU:N KOMISSION TIEDONANNOSTA KOSKIEN EU:N NUORISOPOLITIIKAN VALKOISEN KIRJAN SEURANTAA (VAPAAEHTOISTOIMINTA JA NUORISOTUTKIMUS)

Arvoisat valiokunnan jäsenet,

Lausuntopyynnön johdosta Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry haluaa esittää seuraavaa Euroopan komission yllämainitusta tiedonannosta. Lausunnossamme keskitymme erityisesti nuorten vapaaehtoistoimintaan.

YLEISTÄ

Allianssi ja koko nuorisotoimiala ovat erittäin tyytyväisiä EU:n nuorisopolitiikan valkoisen kirjan julkaisemiseen. Vaikka valkoinen kirja ei varsinaisesti tuota merkittäviä uusia vaikutuksia suomalaiseen nuorisotoimintaan kansallisella tasolla, näemme kuitenkin erittäin tärkeänä, että Euroopan tasolla luodaan yhteisiä puitteita ja tavoitteita nuorisopolitiikalle. Kansallisten vaikutusten osalta olisi äärimmäisen tärkeää, että valkoisen kirjan tavoitteet toteutuisivat nykyistä tehokkaammin kunnallisessa päätöksenteossa, jossa nuorisotoimintaa koskevat merkittävimmät ongelmat ilmenevät.

Valkoisen kirjan tavoitteet vaikuttavat suoraan nuorisotoimintaan liittyvien EU:n toimien sisältöön ja vaikuttavat siten myös suomalaista nuorisotoimintaa tukevasti. Lisäksi valkoisen kirjan prosessilla on merkittävä vaikutus niiden maiden nuorisotoimialoille, joissa kansallista nuorisopolitiikka vasta rakennetaan. Tältä osin valkoisen kirjan vaikutukset eivät rajoitu pelkästään vain unionin jäsenmaihin, vaan niiden voidaan katsoa tukevan eurooppalaiselle hyvinvoinnille tärkeän demokraattisen kansalaisyhteiskunnan rakentumista esimerkiksi Itä-Euroopan ja Kaukasuksen maissa.

Allianssi on tyytyväinen avoimen koordinaatiomenetelmän soveltamiseen nuorisotoimialalle. Avoin koordinaatiomenetelmä on hyödyllinen työkalu nuorisotoimialalle tärkeiden kysymysten esille nostamisessa alan toimijoiden kesken. Merkittävimpänä heikkoutena menettelyssä on ollut nuorten vähäiset osallistumismahdollisuudet prosessiin sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla sekä jäsenmaiden kunnianhimottomuus tavoitteiden määrittelyssä.

Komission tiedonannossaan esittämät näkemykset kahdesta jälkimmäisestä aihealueesta ovat pääosin oikeansuuntaisia, mutta jäsenvaltioiden vastausten valossa olisimme toivoneet komissiolta nuorisojärjestöjen elintärkeän roolin selkeämpää huomioimista nuorten vapaaehtoistoiminnan mahdollistajana.

Tavoite 1 – Kehitetään nuorten vapaaehtoistoimintaa tavoitteena lisätä nykyisten mahdollisuuksien avoimuutta, laajentaa niiden alaa ja parantaa niiden laatua

Komission esitys ei erityisesti Euroopan tason osalta ota riittävästi huomioon nuorisojärjestöjen merkitystä nuorten vapaaehtoistoiminnan mahdollistajana. Esityksessä kuvatut kehittämistoimenpiteet ovat kuitenkin oikeansuuntaisia. Parhaiten nuorten vapaaehtoistoimintaa voidaan kehittää tukemalla nuorisojärjestöjen perustoimintaa konkreettisin toimin esimerkiksi taloudellisen tuen, infrastuktuurin ja toiminnan näkyvyyden edistämisen avulla. Vapaaehtoistoiminnan tarjonnan luominen ei kuulu näkemyksemme mukaan julkisen hallinnon tehtäviin. Julkisen hallinnon tulee keskittyä vapaaehtoistoiminnan edellytysten luomiseen, jonka merkittävin muoto on nuorisojärjestöjen toiminnan tukeminen.

Tavoitteen 1 osalta emme pidä tarkoituksenmukaisena jaottelua kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja toistaalta eurooppalaisella tasolla toteutettaviin toimiin. Myös Euroopan tasolla edellytetään konkreettisia kehittämistoimia sekä resurssien kohdentamista nuorisojärjestöjen toiminnan tukemiseksi.

Tavoite 2 – Helpotetaan nuorten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan poistamalla sen nykyisiä esteitä

Allianssi pitää komission esitystä tavoitteen 2 osalta erittäin hyvänä. Erilaisten hallinnollisten ja lainsäädännöllisten esteiden poistaminen vaatii kuitenkin eri hallinnonalat ylittävää ja eurooppalaista yhteistyötä.

Nuorten erilaisen vapaaehtoistyön osalta pidämme ongelmallisena vapaaehtoistyöntekijöiden oikeudellista asemaan. Vapaaehtoistyössä oleville tarvittaisiin erillinen status erotuksena työoikeudellisesta työntekijän statuksena. Toisen suuren ongelmaryhmän muodostavat viisumin- ja oleskeluluvan saantiin liittyvät ongelmat. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi edellytettäisiin konkreettisia toimia EU:n tasolla. Nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi olisi tärkeää, että nuorisotoiminnassa mukana oleville voitaisiin myöntää viisumi- ja olekelulupa edullisemmin ja helpommalla menettelyllä. Esteiden poistamisen osalta on huomattava, että esteet koskevat kaikenlaista vapaahtoistyötä, ei vain Nuorten Eurooppalaisen Vapaaehtoisohjelman (EVS) puitteissa tapahtuvaa.

Tavoite 3 – Edistetään vapaaehtoistoimintaa tavoitteena lisätä nuorten yhteisvastuullisuutta ja kansalaistoimintaa

Allianssin näkemyksen mukaan on tärkeää, että edellytykset nuorten vapaaehtoistoiminnalle luodaan nuorten omista lähtökohdista. Parhaiten tämä onnistuu nuorisojärjestöjen perustoimintaa tukemalla. Nuorisojärjestöjen ollessa erilaisten toimintamahdollisuuksien keskeinen tarjoaja on niiden osallistuttava myös kiinteästi ehdotuksessa mainittuun tiedon levittämiseen.

Komission ehdottamat toimintalinjat tavoitteen 3 osalta ovat kannatettavia, mutta emme pidä niiden jaottelua kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin sekä toisaalta Euroopan tason toimiin tarkoituksenmukaisena. Näkemyksemme mukaan kaikkia ehdotuksessa kuvattuja toimintalinjoja pitää toteuttaa myös Euroopan tasolla.

Tavoite 4 – Tunnustetaan nuorten vapaaehtoistoiminnan merkitys heidän henkilökohtaisten taitojensa ja yhteiskuntaan kohdistuvan sitoutumisensa kannalta

Allianssi pitää komission esitystä tavoitteen 4 osalta erittäin hyvänä. Vapaaehtoistoiminnan tunnustamisessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että tunnustaminen suoritetaan nuorten omista lähtökohdista ja nuorisojärjestöjen määrittelemin toimenpitein. Julkisen vallan rooli on yhteistyössä nuorisojärjestöjen kanssa osallistua tunnustamisen puitteiden luomiseen ja resurssoida toimintaa riittävästi, jotta toiminnalle ja tunnustamiskeinoille (esimerkiksi Europass tai Nuorten harrastustoiminnan opintokirja) taatan riittävä näkyvyys ja yhteiskunnallisesti arvostettu asema. Erityisenä haasteena näemme, että oppilaitosten tulisi entistä enemmän pyrkiä hyödyntämään erilaisia tunnustamisjärjestelmiä siten että niiden avulla voitaisiin hyväksilukea nuorisotoiminnassa saatuja oppeja ja kokemuksia tutkintoihin tai saada niiden avulla lisäpisteitä valintakokeissa.

ESITYS

Allianssi esittää, että Suomi tukee nuorisoneuvostossa komission ehdotusta ottaen huomioon tässä lausunnossa esitetyt tarkennukset ja samalla jatkaa ehdotusten eteenpäinviemistä omassa kansallisessa päätöksenteossamme.

Allianssi toivoo, että Eduskunta tukee tätä työtä ottamalla huomioon omassa työskentelyssään huomioon tiedonannossa esitetyt tavoitteet sekä tukemalla niiden toteutumista erityisesti nuorisotyön resursseista päätettäessä. Tiedonannossa esitettyjä tavoitteita voidaan kehittää toisaalta tukemalla nuorisojärjestöjen perustyötä sekä edistämällä kaikin tavoin nuorisotoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. Vapaaehtoistoiminnan hallinnollisten ja lainsäädännöllisten esteiden poistaminen edellyttää konkreettisia toimia erityisesti viisumipolitiikan ja työ- ja sosiaalilainsäädännön aloilla.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry


Avainsanat: