Allianssin lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta

Uutiset 24.1.2012

 

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 24.1.2012

 

Sosiaali- ja terveysministeriölle / STM 107:00/2011

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää kohteliaimmin sosiaali- ja terveysministeriötä lausuntopyynnöstä hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta. Allianssi kommentoi tasa-arvo-ohjelman eri kohtia erityisesti nuorten ja moniperusteisen syrjinnän vaarassa olevien nuorten näkökulmasta. Erityisen tärkeinä asioina Allianssi haluaa nostaa esiin sääntelyn laajentamisen perusopetukseen, toiminnallisen tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen laajentamisen jo tässä ohjelmassa koskemaan varhaiskasvatusta, kouluissa ja oppilaitoksissa esiintyvän sukupuolittuneen ja seksuaalisen häirinnän ja väkivallan, rakenteelliset ongelmat naisten ja miesten työelämäsegretaatioon liittyen sekä sukupuolen moninaisuuden sisällyttämisen läpileikkaavammin ohjelman eri osioihin.

Yleistä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö ja -politiikka linkittyvät toisiinsa erittäin tiiviisti, ja tästä syystä Allianssi esittää, että hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa arvioidaan yhdenvertaisuusvaikutukset kaikkien syrjintäperusteiden, erityisesti ikäperusteen, sukupuolivähemmistöjen sekä moniperusteisen syrjinnän osalta. Vaikka ohjelmassa on tietyin kohdin huomioitu sukupuolivähemmistöt, tulisi jo ohjelman johdannossa sisällyttää tasa-arvokäsitteen määrittelyyn sukupuolen moninaisuus ja tarkastella ohjelman jokaista toimenpidettä myös sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta. Allianssin lausunnossa sukupuolen moninaisuus ilmaistaan käyttämällä termiä eri sukupuolet (vrt. kaksi sukupuolta).

2.1. Kaikkien ministeriöiden toimet sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi

Erittäin kiitettävää ohjelmassa ovat sen konkreettiset toimenpide-ehdotukset, vastuutahojen määrittely ja vuosittainen seuranta. Ohjelman toteutumiseksi tarvitaan lisäksi rahallisia resursseja eri ministeriöissä. Toimenpide-ehdotus ”Ministeriöt valmistelevat talousarvioesityksensä sukupuolinäkökulman mukaan eritellysti” ei ole vielä riittävä turvaamaan ohjelman toteutumista, vaan ministeriöiden talousarvioesityksessä tulee käydä ilmi miten kukin ministeriö on budjetoinut omalle vastuualueelleen merkityt tasa-arvo-ohjelman toimenpiteet.

Toimenpide ”Ministeriöt tuottavat ihmisiä koskevat tiedot ja tilastot sukupuolen mukaan eritellysti” on tärkeä. Tilastoissa tulisi huomioida myös ikäperusteinen tarkastelu. Ikäperusteinen tarkastelu mahdollistaa arvioinnin siitä, missä ikävaiheessa sukupuolien välinen eriarvoistuminen tapahtuu ja tätä kautta on mahdollista kohdentaa konkreettisia toimenpiteitä juuri oikeaan ikävaiheeseen. Lisäksi ministeriöiden tiedonkeruussa tulee mahdollistaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden itsemäärittely eli sukupuolta kysyttäessä tulee huomioida sukupuolen moninaisuus, vaikka tieto ei itsessään olisi yleistettävää sukupuolivähemmistöjä ajatellen.

Ohjelmassa on lukuisia hyviä rakenteellista sukupuolten välistä epätasa-arvoa vähentäviä toimenpiteitä. Lisäksi tarvitaan asennemuutosta, jota voidaan toteuttaa esimerkiksi toimenpiteen ”Sukupuolinäkökulma sisällytetään virkamiesten peruskoulutuksiin, kuten perehdyttämiskoulutuksiin” avulla. Asennemuutosta tarvitaan myös koulu- ja oppilaitoksissa sekä yksityisellä sektorilla ja näitä varten ohjelmaan tulisi sisällyttää erillisiä toimenpiteitä.

2.2.1. Tasa-arvolainsäädäntö

Sääntelyn laajentaminen perusopetukseen on merkittävä toimenpide lasten ja nuorten sukupuolien tasa-arvon lisäämiseksi. Allianssi esittää, että toiminnallinen tasa-arvosuunnitteluvelvoite laajennettaisiin jo tässä ohjelmassa koskemaan varhaiskasvatusta.

Allianssi pitää erityisen tärkeinä ohjelman toimenpiteitä, joissa sukupuolivähemmistöjen suoja sisällytetään tasa-arvolainsäädännön uudistamiseen ja järjestökentän vireillepano-oikeutta kartoitetaan.

2.2.2. Tasa-arvon edistäminen työelämässä, syrjinnän ehkäiseminen ja sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen

Ohjelma sisältää sekä sukupuoleen perustuvaa että moniperusteista syrjintää ehkäiseviä ja niihin puuttuvia toimenpiteitä työelämässä. Maahanmuuttajien lisäksi tulisi tässä kohdin mainita myös eri vammaisryhmiin ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt, jotka kohtaavat syrjintää erityisesti työelämässä. Esimerkiksi transnuorten syrjintäkokemukset työelämän alkuvaiheessa vaikuttavat haitallisesti työuriin koko elämän ajan.

Nuoret kohtaavat moniperusteista syrjintää usein rekrytointivaiheessa. Esimerkiksi miesvaltaisille aloille hakeutuvien nuorten naisten on vaikea päästä työelämään ja saada työharjoittelu- ja ensimmäisiä työpaikkoja. Rekrytointisyrjintä jää nuorten kohdalla usein huomioimatta, nuoret eivät ilmoita rekrytointisyrjintätapauksista esimerkiksi työsuojeluvastuualueiden viranomaisille. Näissä tapauksissa tasa-arvovaltuutetun roolia tulisi korostaa.

Nuorten naisten työurien alkupäähän tulisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä esimerkiksi palkkaukseen liittyvät epäkohdat alkavat jo heti työuran alussa. Työuran myöhemmässä vaiheessa on vaikeaa korjata kehitystä, joka on alkanut jo työuran alkuvaiheessa tai jopa mahdollisesti koulu- ja opiskeluvaiheessa.

Määräaikaiset työsuhteet ja osa-aikaisuus ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä, lisäksi naiset työskentelevät matalasti palkatuilla aloilla. Tämä on rakenteellinen ongelma, joka ei poistu ainoastaan kannustamalla miehiä hakeutumaan naisvaltaisille aloille.

2.2.4. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja segregaation vähentäminen koulutuksessa ja tutkimuksessa

Kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalinen häirintä on lisääntynyt kouluissa ja oppilaitoksissa. Allianssi pitää erittäin tärkeänä, että ohjelmassa nostetaan esiin kouluissa ja oppilaitoksissa esiintyvä sukupuolittunut ja seksuaalinen häirintä ja väkivalta. Yhtenä keinona kouluissa ja oppilaitoksissa esiintyvään sukupuoliseen ja seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan puuttumiseksi ovat toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat. Allianssi esittää, että sääntely laajennetaan perusopetusta antaviin oppilaitoksiin sekä varhaiskasvatukseen sisällytetään toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat, joissa huomioidaan myös sukupuolen moninaisuus. Toimenpide-ehdotukseen ”Perusopetuksen tasa-arvosuunnittelusta säädetään tasa-arvolaissa” tulee lisätä linjaus lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta tasa-arvosuunnitelman tekemiseen.

Yksi tärkeä tasa-arvokasvatuksen väline ovat kouluissa ja oppilaitoksissa käytettävät oppikirjat. Allianssi pitää erinomaisena toimenpiteenä oppikirjakustantamojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja oppimateriaalien arviointia sukupuolien tasa-arvon näkökulmasta.

Nuorten tietoisuutta omista tasa-arvoon liittyvistä oikeuksista tulee kasvattaa koulu- ja opiskeluvaiheessa entisestään. Teemat, kuten työn ja perheen yhteensovittaminen, palkka-erot, sukupuoleen tai sen ilmaisuun perustuva ja seksuaalinen häirintä tulisi sisällyttää entistä tiiviimmin opinto-ohjaukseen. Opinto-ohjaus on nostettu ohjelmassa yhdeksi keinoksi lisätä tasa-arvokasvatusta, joten on tärkeää varmistaa sen riittävyys ja sisältö tasa-arvokasvatuksen näkökulmasta. Hyväkään opinto-ohjaus ei vähennä segregaatiota, jos ohjausta on käytettävissä liian vähän. Lisäksi kaikkien opettajien koulutuksessa tulee tasa-arvokysymykset ja sukupuolisensitiivisyys huomioida entistä laajemmin.

2.2.7. Miesten ja naisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Kaikilla sukupuolilla on oikeus perheeseen ja työelämään samanaikaisesti. On erittäin tärkeää, että ohjelmassa toteutetaan siihen kirjattuja konkreettisia toimenpiteitä kohti vanhemmuuden kustannusten tasaisempaa jakautumista. Kotihoidontuen sukupuolittuneisuutta ja vaikutuksia naisten työllistymiseen tulisi kartoittaa.

Ohjelmassa ei ole tuotu esiin laajasti sukupuoleen perustuvaa ja seksuaalista häirintää eri elämänalueilla (ohjelmassa vain työelämää koskien). Tämä teema tulisi huomioida ohjelman osiossa 2.2.7, koska sillä on merkittävä rooli eri sukupuoliin kuuluvien henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä eri elämänalueilla.

Asia, jota ei ole lainkaan huomioitu tasa-arvo-ohjelmassa on intersukupuolisten lasten oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Allianssi esittää, että ohjelmaan sisällytetään selvitys intersukupuolisten lasten hoitokäytännöistä ja annetaan niihin selvityksen pohjalta tarvittaessa ohjeistus. Lisäksi Allianssi esittää, että perhevapaita kehitettäessä tulisi erilaisiin perhemuotoihin sisällyttää myös sateenkaariperheet.

2.2.8. Tasa-arvotyön organisointi ja voimavarat

Allianssi esittää, että valtion alue- ja paikallishallinnossa sekä kunnissa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti nuorten oikeuksien toteutumiseen tasa-arvokysymyksissä sekä oikeusturvan toteutumisessa. Lisäksi Allianssi esittää, että tasa-arvovaltuutetun toimivaltaan kirjataan eksplisiittisesti sukupuolivähemmistöjen syrjintään puuttuminen ja heidän tasa-arvonsa edistäminen.


Avainsanat: