Allianssin lausunto korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä

Uutiset 27.1.2017

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin – Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä.

 

Lausuntoa pyydettiin sähköiselle lomakkeella ja tähän on koottu ne väittämät, joihin Allianssi otti kantaa ja Allianssin perustelut.

Kysymys 13. Kannattaako lausunnonantaja toimenpideohjelman kohdan 1 toteuttamista: Korkeakoulut ottavat vuoteen 2018 mennessä käyttöön opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista. Asiasta on sovittu opetus- ja kulttuuriministeriön ja kunkin korkeakoulun välillä tulossopimuksissa vuosille 2017-2020.

Allianssi kanta: Kyllä. Allianssi pitää tervetulleena sitä, että opiskelijavalintoja pyritään kehittämään sellaiseen suuntaan, että ne eivät edellytä hakijoilta pitkää valmentautumista. Tarpeettomien välivuosien määrää, maksullisten valmennuskurssien vaikutusta opiskelijavalintoihin sekä päällekkäistä testaamista tulee pyrkiä vähentämään.

Valintoja tulee kehittää siten, että toisen asteen ammattikoulutuksen käyneillä on yhdenvertainen mahdollisuus pyrkiä jatko-opintoihin. Tämä onnistuu parhaiten lisäämällä esimerkiksi aineistotehtäviä tai soveltuvuutta mittaavia tehtäviä sisältäviä valintakokeita, jotka eivät vaadi pitkää valmistautumista. Tällaisia valintakokeita on jo käytössä laajasti etenkin ammattikorkeakouluissa. Valintakokeita tulee edelleen kehittää tähän suuntaan.

Kysymys 17. Kannattaako lausunnonantaja toimenpideohjelman kohdan 3 toteuttamista: Toisen asteen tutkintojen todistuksia ja opintomenestystä voidaan hyödyntää korkeakoulujen valinnoissa aiempaa enemmän. Nykyinen ylioppilastutkinto tarjoaa korkeakouluille luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tutkinnon suorittaneiden osaamisesta. Korkeakoulut lisäävät todistusvalintoja siten, että vuoteen 2020 mennessä pääosa opiskelijoista valitaan toisen asteen koulutuksen todistusten perusteella ja valtaosin ylioppilastutkinnon koetuloksien perusteella.

Allianssin kanta: Ei. Lukion ja ammatillisen koulutuksen suorittaneilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintoja. Tämä ei toteudu nykyisessä pääsykoejärjestelmässä, mutta ammatillisen koulutuksen suorittaneiden kannalta ylioppilastutkinnon käytön lisääminen valinnoissa ei myöskään parantaisi tilannetta. Ammatillisen koulutuksen päästötodistus ei myöskään tarjoa riittävän tarkkaa tietoa hakijoiden tasosta, jotta sitä voitaisiin hyödyntää valinnoissa.

Kysymys 27. Kannattaako lausunnonantaja toimenpideohjelman kohdan 8 toteuttamista: Ammatillisten tutkintojen hyödyntämisestä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen valinnoissa käynnistetään jatkotyö, johon osallistuvat korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien edustajien lisäksi Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Hakijat voidaan lain mukaan jakaa valinnoissa ryhmiin koulutustaustan mukaan. Kaikissa tapauksissa ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa samoja perusteita eri ryhmiin, esim. ylioppilastutkinnon ja ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin. Ammatillisen koulutuksen suorittaneita tulisi tulevaisuudessa valita mahdollisimman moniin koulutuksiin ammatillisen koulutuksen todistusten perusteella.

Allianssin kanta: Ei. Allianssin mielestä lukiolaisten ja ammatillisen koulutuksen suorittaneiden valintakriteereistä ei tulisi päättää toisistaan erillään, vaan valinnat tulisi suunnitella kerralla toimivaksi kokonaisuudeksi. Jatkotyöstö tulee käynnistää viipymättä, ja tavoitteena on oltava järjestelmä, joka kohtelee hakijoita yhdenvertaisesti.

Todennäköisesti lukion ja ammattikoulun suorittaneiden yhdenvertaisuus valinnoissa ei toteudu, mikäli hakijat jaetaan valinnoissa ryhmiin koulutustaustan mukaan. Ammatillisen koulutuksen todistukset eivät myöskään nykyisellään tarjoa riittävän yksityiskohtaista tietoa hakijoista, jotta valinnat voitaisiin tehdä niiden perusteella.

Peruskoulun suorittaneista 42 % hakeutuu ammatilliseen koulutukseen, ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet ovat keskeinen hakijaryhmä etenkin ammattikorkeakouluissa. On tärkeää, että myös ammatillisen koulutuksen suorittaneilla on realistinen mahdollisuus jatkaa opintojaan. Työelämä vaatii yhä enemmän osaamisen täydentämistä työuran varrella. Sujuvien koulutuspolkujen tarjoaminen kaikille nuorille taustasta riippumatta ehkäisee syrjäytymistä ja edistää työllisyyttä.

Kysymys 29. Kannattaako lausunnonantaja toimenpideohjelman kohdan 9 toteuttamista: Niissä tapauksissa, joissa korkeakoulu haluaa edellyttää kaikilta hakijoilta vertailukelpoista näyttöä akateemisesta osaamisesta, voisi se oman pääsykokeen sijasta käyttää valintaperusteena yhtä, kahta tai kolmea ylioppilastutkinnon koetta myös ammatillisen tutkinnon suorittaneilta. Useilla aloilla yksi tutkinnon koe riittänee. Lukiolaki (L 629/1998 § 18a) mahdollistaa joustavan osallistumisen ylioppilastutkintoon ja sen kokeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylioppilastutkinnon kehittämistarpeita kartoittava työryhmä voi ottaa kantaa 2017 alussa onko ylioppilastutkinnon osien suoritusmahdollisuuksia tarpeen tarkastella.

Allianssin kanta: Ei. Valintauudistuksen julkilausuttuna tavoitteena on vähentää pitkää valmistautumista vaativia pääsykokeita. Ylioppilastutkinnon osien suorittaminen vaatisi ammatillisen koulutuksen suorittaneilta varsin pitkää valmistautumista. Lukiossa käytetään kolmen vuoden aikana paljon aikaa ylioppilastutkintoon valmistautumiseksi. Ammatilliseen koulutukseen ei sisälly vastaavaa valmistautumista.

Ylioppilaskokeen käyttäminen pääsykokeena asettaisikin lukio- ja ammattikoulutaustaiset valinnoissa selkeästi eriarvoiseen asemaan. Allianssi on huolissaan siitä, miten muutos vaikuttaisi sosiaaliseen liikkuvuuteen ja ammattikoulun suorittaneiden yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin hakeutua jatko-opintoihin.

Kysymys 31. Kannattaako lausunnonantaja toimenpideohjelman kohdan 10 toteuttamista: Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lainsäädäntöön edellisen kohdan edellyttävät muutokset joko niin, että korkeakoulu voi edellyttää maksullisen ylioppilastutkinnon kokeen suorittamista ei-ylioppilaalta (YoL 8 §, AMKL 12 §) tai tekemällä tarvittavat muutokset ylioppilastutkinnon maksuihin.

Allianssin vastaus: Ei. Kuten edellä on perusteltu, Allianssi ei kannata ylioppilastutkinnon käyttämistä edellisessä kohdassa esitetyllä tavalla.


Avainsanat: