Allianssin lausunto lisätalousarviosta valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

Uutiset 21.4.2010

Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 

Asia: HE 26/2010 vp, LISÄTALOUSARVIO (kuuleminen 21.4.2010) 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää mahdollisuudesta saada lausua näkemyksensä valtion lisätalousarviosta (HE 26/2010 vp). Haluamme korostaa seuraavia näkökohtia opetusministeriön hallinnonalan osalta: 

Yleistä 

Nuorisotyöttömyys on Suomessa ollut kasvussa vuodesta 2008 lähtien. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15-24-vuotiaiden työttömyysaste oli kuluvan vuoden helmikuussa 25,7 %, kun se vuotta aiemmin oli 19,8 %. Työttömyys koskettaa myös yli 25-vuotiaita nuoria ja vastavalmistuneita. Nuorten työttömyys on etenkin pitkittyessään merkittävä syrjäytymisriski, mutta se on myös laaja kansantaloudellinen ongelma. Sen vuoksi nuorisotyöttömyys-ongelmaan on haettava aktiivisia ja tehokkaita ratkaisuja. Esitys lisätalousarvioksi luo mahdollisuuksia nuorten työllisyystilanteen helpottamiseksi. Allianssi onkin tyytyväinen siihen, että tässä lisätalousarvioesityksessä on nuorten työttömyyden hoitaminen nostettu keskeiseksi painopisteeksi. Allianssi haluaa kuitenkin muistuttaa, että nuorisotyöttömyyden hoitaminen on pitkäkestoinen haaste. Nuorisotyöttömyyden hoitamiseksi tarvittaisiin pitkäkestoinen toimintaohjelma, joka ottaisi huomioon niin koulutus-, työvoima-, elinkeino- kuin nuorisopoliittiset toimenpiteet seuraavien vuosien aikana. Tärkeää on myös arvioida säännöllisesti erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia nuorisotyöttömyyden kehittymiseen. Näiden arvioiden pohjalta on tehtävä tarpeen mukaan esityksiä uusista toimenpiteistä tai aiempien toimenpiteiden jatkamisesta. 

Lisätalousarvion esitykset nuorisotyöttömyyden hoitamiseksi 

Valtion lisätalousarvioesitys sisältää opetusministeriön hallinnonalalla toimenpiteitä, jotka edistävät mm. ammatillisen koulutuksen ammattistartin (4,4 M€), vapaan sivistystyön opiskelupaikkojen (1,35 M€) sekä oppisopimuskoulutuspaikkojen järjestämistä (3,3 M€). Lisäksi korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen alalle myönnettäisiin veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista lisärahoitusta (5,8 M€). Allianssin kannattaa esityksiä. Keskeinen yhteiskunnallinen tavoite on se, että kaikilla nuorilla on joko opiskelu- tai työpaikka. 

Koulutuspoliittisten toimien lisäksi esitetään, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista rahoitettaisiin nuorten työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä taiteen ja kulttuurin, liikuntatoimen sekä nuorisotyön toimialoille. Veikkaus Oy:n jakamattomia voittovaroja tuloutetaan 30 M€. Taiteen edistämiseen, mm. nuorten taiteilijoiden sekä kulttuuri- ja taidealan nuorten ammattilaisten työllistämiseen esitetään 11,5 M€, liikuntatoimeen urheilun ja liikuntakasvatuksen parissa tapahtuvaan työllistämiseen 7,5 M€ sekä nuorisotyön parissa tapahtuvaan nuorten työllistämiseen 5,1 M€. Lisäksi nuorten työpajatoiminnan, ehkäisevän päihdetyön momentille esitetään 3 M€ lisäystä. Lisämääräraha kohdennettaisiin etsivän nuorisotyön vahvistamiseen. 4H-toiminnalle esitetään 0,5 miljoonan euron lisäystä työnhakuvalmiuksien lisäämiseen. 

Allianssi pitää edellä mainittuja toimia erittäin tärkeinä ja tervetulleina. Eri toimialojen erityistoimenpiteillä voidaan edistää kaikkiaan noin 4700 nuoren työllistymismahdollisuuksia. Lama-aikana lyhytkestoisten, mutta tärkeää työkokemusta kartuttavien työsuhteiden syntyminen on erityisen haastavaa. Tämän vuoksi työllistämiseen liittyvien hankkeiden tukeminen on hyvin perusteltua. Allianssin arvion mukaan merkittävä osa tuetuista tukitoimin syntyneistä työsuhteista voi johtaa pysyvämpään ja jopa vakituiseen työllistymiseen. Etsivällä nuorisotyöllä voidaan onnistuneesti tavoittaa sellaisia nuoria, jotka ovat vaarassa pudota pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Allianssin toimenpiteet nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi: Työtä nuorille 2010 –hanke 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on tehnyt opetusministeriölle esityksen nuorisotyöttömyyden hoitamiseen liittyvästä Työtä nuorille 2010 –hankkeesta. Projekti olisi osa hallituksen lisätalousarvioesitystä ja sen volyymi olisi noin 5,1 M€. Hankkeen avulla pyritään luomaan vähintään 1100 uutta lyhytkestoista työ- tai harjoittelupaikka nuorisoalan organisaatioihin vuoden 2010 aikana. Hankkeessa ohjattaisiin palkkaustukea alla toimiville työnantajille, jotka voivat palkata yhden tai useamman nuoren määräaikaiseen työsuhteeseen keskimäärin kolmeksi kuukaudeksi. Työnantajilta edellytetään myös omarahoitusosuutta. Hankkeen avulla voitaisiin luoda merkittävä määrä uusia työsuhteita niille nuorille, jotka ovat ilman työtä. Lisäksi hanke tuottaisi toimintaa jopa kymmenille tuhansille lapsille ja nuorille. Erityinen painopiste on maahanmuuttajille sekä vähävaraisille lapsille ja nuorille suunnatussa toiminnassa. 

Työtä nuorille –hanke toteutettiin edellisen kerran vuonna 2009. Tällöin 0,5 miljoonan euron hankerahalla onnistuttiin synnyttämään 205 lyhytkestoista työsuhdetta (333 henkilötyökuukautta) nuorisotoimialalle erityisesti järjestöihin ja kuntiin palkkaustuen avulla. Työpaikat oli tarkoitettu nuorisolain mukaisen nuorisotyön tehtäviin alle 29-vuotiaille. Suurin osa työsuhteista oli kesätyöpaikkoja. Toiminnan avulla arvioitiin järjestyneen toimintaa kaikkiaan noin 25 000 lapselle ja nuorelle. Kolmasosalla palkkaustuen avulla työllistetyistä työsuhde jatkui myös tuetun jakson jälkeen. 

Lopuksi 

Allianssin kannattaa lisätalousarvioesityksen ehdotuksia nuorisotyöttömyyden hoitamiseksi opetusministeriön hallinnonalalla, mutta kannattaa myös työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan työllisyyspoliittisia ehdotuksia. Allianssi ehdottaa lisäksi, että nuorisotyöttömyyden hoitamiseksi laaditaan yli hallituskauden menevä hallinnonalojen yhteinen nuorisotyöttömyys-toimenpideohjelma. 

Helsingissä 21.4.2010 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: