Allianssin lausunto sivistysvaliokunnalle: Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda

Uutiset 11.1.2011

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 11.1.2011

 

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Tuottava ja uudistuva Suomi – 
Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää eduskunnan sivistysvalio-kuntaa kutsusta tulla kuultavaksi koskien Valtioneuvoston selontekoa VNS 10/2010 vp Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020. Allianssi toivoo sivistysvaliokunnan huomioivan seuraavat asiat:

Johdannossa kohdassa 13 on huomioitu, että tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa kansalaisten entistä monipuolisemman tiedonsaamisen ja osallistumisen päätöksentekoon. On hyvä, että selonteossa on huomioitu kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuus. On tärkeää huomioida nuorten vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuus sekä luoda ja vahvistaa niiden tukemiseen välineitä sekä tiedottaa niistä nuorille.

Osan 5 Digitaaliset palvelut ja sisällöt kohdissa 98-102 käsitellään vahvan sähköisen tunnistamisen kysymyksiä. Lasten ja nuorten kannalta on erityisen tärkeää, että vahvaan sähköiseen tunnistamiseen kehitetään myös muita välineitä kuin pankkitunnistejärjestelmä, sillä kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole pankkitunnuksia. Pankkitunnuksilla tunnistautuminen rajaa lapset ja nuoret pois sähköisistä palveluista sekä esimerkiksi vaikuttamisjärjestelmistä. Näiden palveluiden ja verkkonuorisotoiminnan kehittäminen nuorille on tunnistautumisen kysymyksistä johtuen haasteellista. On huomioitava, että sähköisen vahvan tunnistautumisen tavat eivät voi kytkeytyä kaupallisten tarjoajien palveluihin ja niiden tulee olla yhdenvertaisia kaikille. Tämä kysymys vahvasta tunnustautumisesta kytkeytyy myös kohdassa 174 huomioituun Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin Nuorisovaalit-hankkeeseen ja erityisesti siihen liittyvään yhdessä Verkkodemokratiaseuran kanssa tehtävään sähköisen etä-äänestämisen kokeiluun.

On hienoa, että osan 8 Koulutus ja tietoyhteiskunnan tutkimus kohdissa 155-158 on kiinnitetty huomiota lasten ja nuorten osaamiseen ja kykyyn toimia digitaalisessa ympäristössä, digitaalisten opetusmenetelmien kehittämiseen sekä mediakasvatukseen. On tärkeää tarjota mediakasvatusta myös lasten ja nuorten vanhemmille sekä heidän kanssaan työskenteleville aikuisille, sillä lasten ja nuorten mediavalmiudet ovat eri luokkaa kuin aikuisten.

Kohdassa 172 huomioidaan kunnallisessa nuorisotyössä verkkoperustaista työtä kehittävä kansallinen verkkonuorisotyökeskus. On tärkeää huomioida, että Netari.fi-hankkeen lisäksi verkkoperustaista työtä tekevät monet järjestöt ja muut tahot. Verkkoperustaista nuorisotyötä koordinoivana ja kehittävänä tahona toimii Allianssin ylläpitämä Nuorille Suunnatun Verkkotyön Foorumi.

Kokonaisuudessaan on tärkeää, että tietoyhteiskuntaa ja digitaalisia palveluita kehitettäessä huomioidaan yhdenvertaisuus. Erityisesti perusoikeuksiin ja kuntapalveluihin liittyviä sekä lakisääteisiä palveluita kehitettäessä yhdenvertaisuus ja alueellinen tasa-arvo on lähtökohtaisesti turvattava.On tärkeää huomioida, että kieli rajaa osin maahanmuuttajat pois digitaalisten palveluiden ääreltä. Digitaalisilla palveluilla ei voi kokonaan korvata ihmisten välistä kohtaamista ja neuvontaa. Tärkeää on myös huomioitava vammaisten ja muiden ryhmien osalta esteettömyyskysymykset. Yhteisiä palveluita kehitettäessä on hyvä ottaa vähemmistöryhmät mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Helsingissä 11.1.2011

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri 
jukka.tahvanainen(at)alli.fi, gsm. 040-900 4875


Avainsanat: