Allianssin lausunto STM:lle mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivan työryhmän väliraportista

Uutiset 11.3.2014

 

Sosiaali- ja terveysministeriölle 11.3.2014

Allianssin lausunto mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivan työryhmän väliraportista sosiaali- ja terveysministeriössä

Lausunnon keskeinen sisältö

• Allianssin mielestä tasa-arvolain ensimmäistä pykälää ei tarvitse muuttaa.
• Alkoholimainonnan rajoittamisen lisäksi tarvitaan monipuolisia kasvatuksellisia menetelmiä alkoholin kulutukseen vaikuttamiseksi.
• Allianssi kannattaa miesten ohjaamista hoiva-alalle, mutta muistuttaa maahanmuuttajanuorten kiinnostuksen kohteiden huomioimisesta paremmin.
• Allianssi kannattaa vanhemmuuden kustannusten jakamista työnantajien kesken ja vanhempainvapaiden toteutumista esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaisesti.
• Perhevapaiden toteuttamissa tulee huomioida perheiden monimuotoisuus.
• Erokriiseissä tulee ottaa huomioon lapsen ja nuoren kulloinenkin elämäntilanne ja omat toiveet.
• Varhaiskasvatus ja peruskoulutus tulee velvoittaa toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun.
• Oppikirjakustantamojen kanssa tulee tehdä yhteistyötä ja oppimateriaaleja arvioida sukupuolien tasa-arvon näkökulmasta.
• Koulutusalan vaihtamisen tulee olla mahdollista.
• Ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja varhaisen puuttumisen toimintamallien kehittäminen on tärkeää syrjäytymisen ehkäisemisessä.
• Nuorten miesten ja naisten erilaisia syrjäytymispolkuja tulee seurata ja kehittää tukitarpeita.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä lausuntopyynnöstä mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivan työryhmän väliraportista. Allianssi kommentoi väliraporttia erityisesti nuorten ja moniperusteisen syrjinnän vaarassa olevien nuorten näkökulmasta. Allianssi pitää raporttia ja sen erityiskysymysten tarkastelua erittäin tärkeinä tasa-arvon toteutumisen kannalta.

Allianssi ei kannata tasa-arvolain 1 pykälän muuttamista, vaan pitää tärkeänä nykyistä muotoa, jossa on myös viimeinen työelämää koskeva kohta: ”Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintää ja edistää naisten ja miesten valista tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.”

Allianssi pitää tärkeänä, että miesten ja perheiden moninaisuus (esimerkiksi ikä, etninen tausta, toimintakyky/vammaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen) on läpileikkaava teema tarkasteltaessa mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa. Allianssi toivoo sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden sisällyttämistä läpileikkaavammin raportin eri osioihin.

4.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Allianssi pitää tärkeänä, että sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus tulee huomioida sosiaali- ja terveysalan eri koulutuksissa. Näiden alojen ammattilaisten tulee huomioida ja tiedostaa ihmisten moninaisuus.

Väliraportissa on nostettu esiin naisten ja miesten erilaiset elämäntavat, kuten miesten suuri alkoholinkäyttö. Ratkaisuksi tarjotaan pääasiassa sitä, että alkoholia koskevaa mielikuvamainontaa tulisi rajoitettava tiukemmin. Allianssi haluaa muistuttaa myös kasvatuksen ja nuorisojärjestöjen roolin tärkeydestä alkoholin kuluttamiseen liittyvien mielikuvien muokkaamisessa. Tarvitaan monipuolisia keinoja alkoholin liikakulutukseen ja sitä tukevien mielikuvien vaikuttamiseksi. Tehokkaaksi menetelmäksi opiskelijoiden keskuudessa on havaittu esimerkiksi keskustelu sosiaalisista normeista alkoholin kulutukseen liittyen. Esimerkki sosiaalisesta normista voisi olla se, miten nuoret luulevat, että muut vertaiset juovat enemmän alkoholia kuin nuori itse. Kriittisen keskustelun alkoholiin liittyvistä normeista ja mielikuvista on todettu vaikuttavan nuorten alkoholin kulutustapoihin niitä laskevasti. (Schroeder & Prentice, 1998.)

4.2 Isyys, vanhempainvapaat ja erokriisit

Kaikilla sukupuolilla on oikeus perheeseen ja työelämään samanaikaisesti. Allianssi pitää erityisen tärkeänä, että väliraporttiin kirjattuja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tullaan toteuttamaan kohti vanhemmuuden tasaisempaa jakautumista. Allianssi kannattaa vanhemmuuden kustannusten jakamista työnantajien kesken ja sitä, että vanhempainvapaat toteutetaan esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaisesti. Tärkeää on myös, että perhevapaita kehitettäessä pyritään parantamaan monimuotoisten perheiden, muun muassa sateenkaariperheiden, yhdenvertaisuutta muiden perheiden kanssa.

Erokriiseissä tulee ottaa huomioon lapsen ja nuoren kulloinenkin elämäntilanne ja omat toiveet, sekä kiinnittää huomiota nuorelle tärkeiden ihmissuhteiden pysyvyyteen.

Samaa ja eri sukupuolta olevia pareja tulee kohdella yhdenvertaisesti lainsäädännössä ja palvelujärjestelmässä.

4.3 Varhaiskasvatus, koulutus ja tutkimus

Allianssi pitää tärkeänä, että myös varhaiskasvatusta ja peruskoulutusta koskisi velvoite toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta, jossa tulee huomioida myös sukupuolen moninaisuus. Lisäksi tasa-arvosuunnittelun toteuttamisessa tulee arvioida lasten ja nuorten osallistuminen ja kuuleminen suunnitelmaprosessiin. Koulujen ja oppilaitosten tulee olla turvallisia ympäristöjä kaikille opiskelijoille sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaali-sesta suuntautumisesta riippumatta.

Ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta tulee antaa kaikilla koulutusasteilla ja näissä sisällöissä tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo ja seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus. Kuten väliraportissa mainitaan, yksi tärkeä tasa-arvokasvatuksen väline ovat kouluissa ja oppilaitoksissa käytettävät oppikirjat. Allianssi pitää erinomaisena toimenpiteenä oppikirjakustantamojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja oppimateriaalien arviointia sukupuo-lien tasa-arvon näkökulmasta.

Kuten väliraportissa mainitaan, koulutusalan vaihtaminen ei aina osu ensimmäisellä kerralla oikeaan. Allianssin mielestä alan vaihtamisen pitäisi olla mahdollista niin 25- kuin 55-vuotiaallekin. On tärkeää, että opiskelijavalintamenettely ei vaikeuta kohtuuttomasti alan vaihtamista.

4.4 Työelämä ja syrjäytyminen

Allianssi korostaa ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja varhaisen puuttumisen toimintamallien kehittämisen tärkeyttä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nuorten syrjäytyminen -tutkimusraportissa (2013) sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-hallinnon palvelut ja kuntoutuspalvelut tulevat esille kehittämistä ja lisäresursointia vaativina palveluina. Hyvin toimiviksi palveluiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on havaittu etsivä nuorisotyö ja työpajatoimin-ta sekä nuorten kouluttautumisen nivelvaiheen palvelut ja oppilaan- ja opiskelijanohjaus. Nuoren kokonaistilanteen huomioiva tuki- ja ohjauspalvelu hyödyttää erityisesti maahanmuuttajanuoria, jotka saattavat tarvita ohjausta myös arkeen liittyvissä asioissa.
Väliraportissa tuodaan esille pyrkimys kouluttaa ja rekrytoida miehiä nykyistä enemmän hoiva-alalle. Tämä on Allianssin mielestä kannatettava toimenpide. Tulee myös huomioida, että on viitteitä siitä, että maahanmuuttajanuoria ohjataan hoiva-alalle omista toiveista riippumatta. Maahanmuuttajien valmistavassa koulutuksessa hoiva-alalle ohjataan kaikkia iästä, sukupuolesta, koulutustaustasta, työkokemuksesta ja kiinnostuksista huolimatta. Maahanmuuttajien ohjaaminen hoiva-alalle saattaa liittyä osaltaan julkiseen keskusteluun tulevaisuuden hoivavajeesta. Se ei tarkoittane kuitenkaan sitä, että kaikkien maahanmuuttajien tulisi ryhtyä lähihoitajiksi, vaan nuoren omiin kiinnostuksen kohteisiin ja vahvuuksiin tulee kiinnittää huomiota. (Niemi & Kurki, 2013.)

Allianssi pitää tärkeänä, että nuorten miesten ja naisten erilaisia syrjäytymispolkuja seurataan sekä kehitetään tarpeita vastaavia tukitoimenpiteitä.

 

Helsingissä 11.3.2014

Eero Rämö, puheenjohtaja
Olli Joensuu, pääsihteeri

 

 

Lähteet:

Niemi, A-M. & Kurki, T. (2013). Amislaiseksi valmistettu, valmennettu, kuntoutettu ja ohjattu? Teokses-sa: Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, L. & Teittinen, A. (toim.): Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalli-set eronteot.

Nuorten syrjäytyminen-tietoa, toimintaa ja tuloksia? (2013) Kuntoutussäätiön muodostama konsortio. Eduskunnan tarkastusvaliokunta. 
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=jz32213140909180&c…

Schroeder, C. & Prentice, D. (1998). Exposing Pluralistic Ignorance to Reduce Alcohol Use Among College Students. Journal of Applied Social Psychology. Volume 28, Issue 23, p. 2150-2180.


Avainsanat: