Allianssin lausunto tuntijakouudistuksesta

Uutiset 19.3.2012

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 19.3.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) lausuu seuraavaa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esityksestä perusopetuksen valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja tuntijaoksi:

Yleistä

Allianssi korostaa, että tuntijakoesityksessä tulee kauttaaltaan huomioida nuorten osallisuus ja nuorten välinen yhdenvertaisuus. Allianssi on tyytyväinen esityksessä siihen, että sen tavoite on turvata yhdenvertaisuus opetuksessa maantieteellisesti. Allianssi haluaa tiedustella lausunnossaan kuinka lapsia ja nuoria on osallistettu tuntijakouudistusprosessissa ja kuinka lasten ja nuorten mielipiteet ja näkemykset ovat vaikuttaneet tuntijakouudistuksen sisältöihin. Allianssi olisi toivonut, että opetus- ja kulttuuriministeriö olisi osoittanut lausuntopyyntöjä laajalle toimijataholle ja tiedottanut aktiivisesti mahdollisuudesta kommentoida tuntijakouudistusta.

Esityksessä on huomioitu koulumaailma sukupuolisensitiivisesti. Allianssi toivoo, että tämän näkökulman lisäksi esitys sisältäisi keinoja siihen, kuinka koulutilaa vahvasti sukupuolittuneena tilana muutettaisiin huomioimaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja moninaiset tavat tuoda esiin sukupuolta.

Perusopetuksen yleiset tavoitteet:

3 § Tarpeelliset tiedot ja taidot sisältää ajatuksen siitä, että opetuksessa annettavan tietopohjan lisäksi olisi lisättävä motivaatiota yhteiskunnallisen tiedon käyttöön ja vaikuttamiseen arkielämässä ja osallisuuden lisäämisessä. Tämä edellyttää kouluilta entistä syvempää panosta niin oppilaiden osallisuuden tukemiseen kouluyhteisössä (mm. oppilaskunnat, tukioppilastoiminta, kerhotoiminta, erilaiset fokusryhmät, oppilaspaneelit ja muut oppilaiden osallisuutta tukevat toiminnot) kuin toimivia ja pedagogisesti perusteltuja oppimisympäristöjä, joita on kehitetty yhdessä kuntien lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmien, kansalaisjärjestöjen ja lasten ja nuorten kanssa. Motivaation lisääminen edellyttää lasten ja nuorten kannalta mielekkäitä osallistumismahdollisuuksia, joita tulee tarjota monipuolisesti niin tieto- ja viestintäteknologiaa esteettömyys huomioiden kuin sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja hyödyntäen.

Aihekokonaisuudet

Esityksen aihekokonaisuuksia koskevan nykytilan kuvauksesta käy ilmi, että aihekokonaisuuksien opettamiseen liittyy lukuisia haasteita. Parhaimmillaan aihekokonaisuudet edistävät kunnan lasten ja nuorten kuulemisjärjestelmiä, kouluja ja kansalaisjärjestöjä tekemään yhteistyötä systemaattisesti ja järjestelmällisesti. Aihekokonaisuuksille varattu oma oppitunti ei riitä muuttamaan koulun toimintakulttuuria oppiainekohtaisesta opetuksesta rajat ylittävään työskentelyyn. Oppituntirajojen ylittävän toimintakulttuurin toteuttaminen koulussa ja tiivis yhteistyö eri kansalaisjärjestöjen, kunnan ja kansainvälisten nuorisotoimijoiden kanssa edellyttävät sekä täydennyskoulutusta että uusien työskentelytapojen sisällyttämistä osaksi opettajankoulutusta.

Allianssi esittää, että aihekokonaisuuksia hierarkisoidaan ja ihmisyyteen kasvaminen -aihekokonaisuuden merkitystä lisätään ja että tämän aihekokonaisuuden tulee eksplisiittisesti sisältää 2 § Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sisällöt. Aihekokonaisuuksille osoitettu tunti ei saa toimia keinona jättää ihmisenä kasvaminen ja osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus muun opetuksen ulkopuolelle, vaan nämä kokonaisuudet tulee sisällyttää eri oppiaineisiin ja opettajille tulee lisätä keinovalikoimaa näiden teemojen sisällyttämiseksi osaksi opetusta. Ihmisenä kasvamisessa on tärkeä osoittaa ihmisoikeuksien konkreettinen merkitys yksilölle ja ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusnäkökulman tulee olla sisällytetty niin opetukseen kuin kouluyhteisöönkin. Paras tapa kasvattaa yhteisöllisyyteen, yhteistyöhön ja osallisuuteen on harjoitella näitä taitoja käytännössä kaikessa koulun opetuksessa.

Historia ja yhteiskuntaoppi

Esityksessä oleva historian ja yhteiskuntaopin opetuksen lisääminen ja aloittaminen luokilla 5-6 on Allianssin mielestä erittäin kannatettavaa.

Oppilaanohjaus

Nuorten yhteiskuntatakuu on yksi pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kärkihankkeita. Yksi yhteiskuntatakuun onnistumisen edellytyksistä on muun muassa onnistunut oppilaanohjaus.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysin (Pekka Myrskylä, Eva-analyysi No 19) mukaan syrjäytyneiksi luokitellaan sellaiset työvoiman ja opiskelun ulkopuoliset nuoret, joilla ei ole peruskoulun lisäksi muuta koulutusta. Analyysin mukaan pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien nuorten syrjäytyminen on yli kaksinkertaista verrattuna kaikkiin muihin 15-29 -vuotiaisiin nuoriin. Kriittisin nivelvaihe analyysin mukaan on perusasteen jälkeinen aika.

Allianssi on huolissaan siitä, riittääkö esityksessä oleva ehdotus oppilaanohjauksen tuntimäärän säilyttämisestä ennallaan onnistuneen oppilaanohjauksen saavuttamiseksi.

Oppilaanohjauksen sisältöihin liittyen Allianssi korostaa, että jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus keskustella asiantuntevan aikuisen kanssa omasta tulevaisuudestaan. Myös vertais- ja ryhmäoppiminen tulee mahdollistaa oppilaanohjauksessa. Oppilaanohjauksessa nuoren on saatava oikeat tiedot koulutuksen vaativuudesta ja sisällöstä väärien alavalintojen välttämiseksi. Alueellisten yhteistyöverkostojen perustaminen peruskoulujen, toisen asteen oppilaitosten, lukioiden ja korkeakoulujen ja oppilaanohjauksen painottaminen 8. ja 9. vuosiluokille on erittäin tärkeää onnistuneen oppilaanohjauksen saavuttamiseksi. Lisäksi oppilaanohjauksen tulee sisältää kattavasti käytännön työelämätietoutta, tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työelämäyhteyksiä.

Erityisopetusta koskevat tuntijakosäännökset
Allianssi esittää, että erityisen tuen antamisessa opetuksen järjestäjän tulee kuulla oppilasta ja oppilaan huoltajaa ja että erityisopetus tulee järjestää oppilaan etu huomioon ottaen ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä ja vasta sitten osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.

Terminologia

Allianssi toivoo, että esityksessä kiinnitettäisiin huomio tiettyihin termeihin, jotka saavat arvolatautuneita merkityksiä vaikkei niitä ole tarkoituksellisesti tekstiin haluttu tuottaa. Lisäksi Allianssi esittää, että terminologiaan kiinnitetään huomiota jo opettajankoulutusvaiheessa. 
Suvaitsevaisuus: riippuen asiayhteydestä korvattaisiin termeillä yhdenvertaisuus / yhdenvertaiset oikeudet / ihmisoikeudet / ihmisoikeuskasvatus / globaalikasvatus / kansojen ja kulttuurien välinen ymmärrys ja kunnioitus
Erilaisuus: käytettäisiin termiä moninaisuus tai moninaisuuden kohtaaminen.

Lausunnon keskeinen sisältö:

– Aihekokonaisuuksia tulee hierarkisoida ja ihmisyyteen kasvaminen -aihekokonaisuuden merkitystä tulee lisätä ja tämän aihekokonaisuuden tulee eksplisiittisesti sisältää 2 § Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sisällöt. 
– Koulujen tulee panostaa niin oppilaiden osallisuuden tukemiseen kouluyhteisössä kuin toimiviin ja pedagogisesti perusteltuihin oppimisympäristöihin sekä yhteisöllisyyteen koulun arjessa.
– Koulujen ja kansalaisjärjestöjen välillä tulee lisätä yhteistyötä ja opettajien täydennyskoulutuksessa ja opettajankoulutuksen sisällöissä tulee huomioida oppituntirajojen ylittävä toimintakulttuuri.
– Esityksessä oleva historian ja yhteiskuntaopin opetuksen lisääminen on erittäin kannatettavaa. 
– Esityksen ehdotus oppilaanohjaukseen liittyen ei ole riittävä onnistuneen oppilaanohjauksen saavuttamiseksi. Jokaisella nuorella on oikeus riittävään ja yksilölliset tarpeet huomioivaan oppilaanohjaukseen. Oppilaanohjauksessa tulee tehdä tiiviimmin yhteistyötä eri oppilaitosten ja työelämän kanssa.

Helsingissä 19.3.2012
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen
pääsihteeri Jukka Tahvanainen


Avainsanat: