Allianssin lausunto Valtioneuvoston tasa-arvoselontekoon

Uutiset 16.3.2010

Sosiaali- ja terveysministeriölle 
VALTIONEUVOSTON TASA-ARVOSELONTEKO

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä kutsusta Valtioneuvoston tasa-arvoselonteon kuulemistilaisuuteen sekä mahdollisuudesta lausua kirjallisesti selontekoa. Valtioneuvoston tasa-arvoselontekoon liittyen Allianssi lausuu seuraavaa:

Yleisesti selonteosta

Selonteossa tulisi olla johdanto siitä, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan ja mitkä ovat Suomen tasa-arvopolitiikan tavoitteet. Allianssi toivoo, että tasa-arvon määrittelyssä ei pyritä häivyttämään eroja eri sukupuolten välillä vaan kiinnitetään huomiota sukupuolesta johtuvaan eriarvoiseen kohteluun. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö ja -politiikka linkittyvät toisiinsa erittäin tiiviisti, ja tästä syystä Allianssi esittää, että tasa-arvoselonteossa arvioidaan yhdenvertaisuusvaikutukset kaikkien syrjintäperusteiden, erityisesti ikä-perusteen sekä moniperusteisen syrjinnän osalta. Ikä-perusteinen tarkastelu mahdollistaa arvioinnin siitä, missä ikävaiheessa sukupuolten välinen eriarvoistuminen tapahtuu ja tätä kautta konkreettisten toimenpiteiden täsmentämisen juuri oikeaan vaiheeseen. On tärkeää, että sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia vaaditaan ja toteutetaan samassa mittakaavassa kaikessa viranomaisvalmistelussa ja päätöksenteossa. 

Allianssi esitti jo ensimmäisessä sosiaali- ja terveysministeriölle osoitetussa lausunnossaan Valtioneuvoston tasa-arvoselonteosta (22.5.2009), että transihmiset otettaisiin mukaan selontekoon. Allianssi esittää toistamiseen, että sekä ko. selonteossa että tasa-arvolainsäädännössä huomioitaisiin myös trans-ihmiset. 

Selonteon osiot: 

2. Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo
Selonteossa mainitaan mm. että sukupuolen mukaan jakautuvilla koulutusva-linnoilla on nähty olevan vaikutuksia naisten ja miesten eriarvoisuuteen työelämässä ja palkkakehityksessä. Selonteossa tulisi tarkastella laajemmin myös sitä, miten opettajien tietotaito tasa-arvoasioissa tai sen puute sekä koulun ja oppilaitoksen sitoutumisaste tasa-arvon edistämiseen vaikuttavat esimerkiksi tyttö- tai poikaoppilaan oppilasarviointiin ja kohteluun ja sitä kautta myöhemmin naisten ja miesten eriarvoisuuteen työelämässä. 

Tasa-arvon edistämistoimenpiteet tulee ulottaa peruskouluun ja varhaiskasvatuk-seen, joista jälkimmäisen käsittely puuttuu selonteosta kokonaan. Allianssi esittää, että tasa-arvosuunnitelmavelvoite tulee ulottaa myös perusopetukseen ja tämä muutos tulee tehdä tasa-arvolakia uudistettaessa. Peruskoulujen tasa-arvosuunnitelmia tehtäessä on varmistettava oppilaiden osallisuus suunnitelmien tekemiseen. 

Selonteossa on nostettu esiin tärkeitä haasteita kuten oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmien lisääminen ja arviointi sekä koulutuksen segregaatio ja siihen liittyen erityisesti poikien ja miesten oppiaine- ja alavalintojen laajentaminen. Allianssi toivoo, että selonteon jatkotyöskentelyssä luodaan konkreettisia toimenpiteitä erityisesti näihin haasteisiin vastaamiseksi. 

Lisäksi Allianssi ehdottaa, että opetussuunnitelmiin sisällytetään velvollisuus käsitellä kriittisesti viihdeteollisuuden esittämiä sukupuolirooleja osana koulujen mediakasvatusta. 

3. Korkeakoulutus ja -tutkimus
Allianssi pitää erinomaisena hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitetta sisällyttää sukupuolitietoista opetusta kaikkeen opettajankoulutukseen. Allianssi toivoo, että TASUKO-hankkeen hyvien käytäntöjen sisällyttäminen opettajankoulutukseen turvataan riittävillä resursseilla. 

4. Työelämä, työn ja perheen yhteensovittaminen ja tasa-arvo
Selonteossa käsitellään perhevapaiden kustannusten epätasaista jakautumista nais- ja miesvaltaisten työnantajien kesken. Kustannusten epätasainen jakautuminen vaikuttaa erityisesti nuorten naisten työllistymiseen riippumatta siitä, onko työnantaja nais- tai miesvaltaisella alalla. Allianssi esittääkin, että selontekoon sisällytetään konkreettisia keinoja erityisesti perhevapaiden epäsuorien ja suorien kustannusten jakamiseksi. 

Lisäksi Allianssi esittää, että selonteossa tulisi ehdottomasti käsitellä nuorten miesten työllistymiseen liittyviä haasteita ja luoda konkreettisia keinoja nuorten miesten työllistymisen edistämiseksi. Niin nuorten naisten kuin miestenkään työllistymistä ei kuitenkaan tule edistää esimerkiksi muita ikäryhmiä matalammilla palkkajärjestelyillä. 

6. Naisiin kohdistuva väkivalta
Allianssi pitää erittäin tärkeänä, että selonteossa on nostettu esiin kouluissa esiintyvä sukupuolittunut ja seksuaalinen häirintä ja väkivalta. Yhtenä keinona kouluissa ja oppilaitoksissa esiintyvään sukupuoliseen häirintään ja väkivaltaan puuttumiseksi selonteossa mainitaan tasa-arvosuunnitelmat. Tästäkin syystä on erityisen tärkeää, että myös peruskouluissa on tasa-arvosuunnitelmat. 

Allianssi ehdottaa viitaten aiempaan lausuntoonsa, että tässä osiossa käsiteltäisiin myös naisten ja tyttöjen kohtaamaa verbaalista häirintää ja mahdollisia toimenpiteitä verbaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttu-miseksi. 

Helsingissä 16.3.2010
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Hanna-Mari Manninen
puheenjohtaja 


Avainsanat: