Allianssin lausunto valtiontalouden kehyksistä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Uutiset 23.4.2010

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry LAUSUNTO

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 23.4.2010

Asia: Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011-2014 (VNS 2/2010 vp)

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää mahdollisuudesta saada lausua näkemyksensä Valtioneuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011-2014.

Valtiontalouden kehyksiä vuosille 2011-2014 tehdään taloudellisen taantuman olosuhteissa. Kehyksissä todetaan, että taantuman jäljet tulevat näkymään julkisessa taloudessa vielä vuosia, eikä taantuman jälkeinen toipuminen ole verrattavissa 1990-luvun laman jälkeiseen nopeaan elpymiseen.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi havaitsee ilolla, että kehyksissä huomioidaan nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty ja lisäbudjetein tuettu nuorten työllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä. On tärkeää, että ennaltaehkäisevän työn merkitys ymmärretään ja sille annetaan arvo sinänsä. Myös monet kansalaisjärjestöt tekevät syrjäytymisen ehkäisyä pitkänteisenä työnä. Nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ei saa olla lyhytjänteistä laastarointia, vaan asiaan on saatava yli hallituskauden ulottuva pitkäjänteinen suunnitelma. Mikäli ei näin toimita, toistetaan edellisen laman virheitä ja pahimmillaan saadaan aikaiseksi ylisukupolvista syrjäytymistä.

Kehyksiä koskevassa selonteossa todetaan valtiontaloudellisia säästöjä haettavan poikkihallinnollisilla hankkeilla ja yhteisellä palvelujen tarjoamisella. Ministeriöiden välinen yhteistoiminta on muutenkin suotavaa ja sitä pitäisi tehdä enemmän verkostoitumalla ja koordinoimalla tärkeissä kysymyksissä. Yksi tällainen tärkeä aihe on nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen.

Veikkauksen tuotto ei kuulu valtiontalouden kehykseen. Veikkausvoittovarat on tarkoitettu eduskunnan säätämän jakosuhdelain mukaisesti ”taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön edistämiseen”. On tärkeää muistaa, että Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän tuotto mahdollistaa laajan taiteen, liikunnan ja nuorison parissa tehtävän ammatillisen ja vapaaehtoistyön avulla hyvän elämän edellytykset kaikille suomalaisille sekä kilpailukykyisen, elinvoimaisen ja innovatiivisen yhteiskunnan. Tämä on ylivoimaisesti edullisin tapa ylläpitää ja edistää kansalaisten hyvinvointia ja kasvattaa suomalaisen yhteiskunnan sosiaalista pääomaa. Siksi tulee turvata nykyinen, jakosuhdelakiin perustuva malli myös kehyskaudella 2011–2014.

Selonteossa valtiontalouden kehyksistä esitetään arpajaisveron korotusta 10 prosenttiin, millä lisättäisiin valtion verotuloja 10 miljoonalla eurolla. Raha-automaattiyhdistyksen osalta tätä perustellaan sillä, että näin voidaan turvata budjettivaroin lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta hallintoineen. Mihin muuhun korotettua arpajaisveroa käytetään, ei kerrota. Arpajaisveron korotus on suora varainsiirto rahapelien edunsaajien toiminnasta valtion budjetin yleiskatteeseen.

Allianssin mielestä lakisääteisiä menoja ei saa eikä voi kustantaa varoista, joilla nykyisen lain mukaan tuetaan RAY:n tai Veikkauksen edunsaajien toimintaa. Julkisen hallinnon perustehtävien rahoittaminen rahapeliyhteisöjen tuotoilla saattaa myös vaarantaa suomalaisen rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmän asemaa suhteessa Euroopan unionin sääntelyyn.

Samasta syystä eduskunnan nyt käsittelyssä oleva arpajaislain muutos tulisi saattaa voimaan mahdollisimman pikaisesti.

Nuorisolain muutos on juuri nyt eduskunnan käsiteltävänä. Muutoksessa säädetään moniammatillisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistämisestä. Laissa säädettäisiin etsivästä nuorisotyöstä, jonka tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivällä nuorisotyöllä voidaan onnistuneesti tavoittaa sellaisia nuoria, jotka ovat vaarassa pudota pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle.

Etsivästä nuorisotyöstä on erittäin hyviä kokemuksia ja sen avulla on ohjattu tuhansia nuoria työhön tai koulutukseen. Valtiontalouden kehyksissä on vuoteen 2011 asti varauduttu tukemaan etsivää nuorisotyötä 2,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Budjettiriihi lisäsi vuoden 2010 etsivän nuorisotyön määrärahoja niin, että niitä on 4,8 miljoonaa. Opetusministeriön laskelmien mukaan 5 miljoonan euron määrärahalla etsivä nuorisotyö voitaisiin laajentaa 70-80 prosenttiin suomalaisista kunnista. Allianssin mielestä tällainen summa olisi sisällytettävä valtiontalouden kehyksiin.

Allianssi mielestä on hyvä, että valtionosuuksissa varataan rahaa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskevan asetuksen täysimääräiseen toimeenpanoon.

Helsingissä 23.4.2010

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 


Avainsanat: