Analyysi: Opposition varjobudjetit julkaistu – mitä puolueet tarjoavat nuorille?

Blogit 1.12.2023

Oppositiopuolueet ovat julkaisseet omat vaihtoehtobudjettinsa, joissa esitellään millaisia ratkaisuja ne tekisivät ensi vuonna valtion talouden suhteen, mikäli saisivat päättää. Pureudumme siihen, miltä opposition vaihtoehtobudjetit näyttävät nuorten toimeentulon ja asumisen, nuorisotyön sekä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. 

Oppositiopuolueet tarjoavat vaihtoehtobudjeteillaan oman vaihtoehtonsa hallituksen budjetille. Siinä missä hallituksen budjetti kulkee muodollisen virkavalmistelun läpi, ovat vaihtoehtobudjetit pikemminkin poliittisia harjoituksia puolueille – niihin tuleekin siis ensisijaisesti suhtautua arvovalintoina, eikä täysin realistisina vaihtoehtoina. Vaihtoehtobudjettien esitystapa myös vaihtelee puolueittain ja niiden vertaileminen ei ole suoraan täysin mahdollista. Ne ovat kuitenkin keino osoittaa, ettei hallituksen esitys ole suinkaan ainoa tapa toteuttaa esimerkiksi valtiontalouden tasapainottamista.

Siinä missä hallituksen leikkaukset erityisesti sosiaaliturvan osalta kohdistuvat merkittävästi nuoriin, ovat oppositiopuolueet selkeästi halunneet välttää saman linjan. SDP, vihreät ja vasemmistoliitto peruisivat lähes kaikki hallituksen nuoriin kohdistuvat leikkaukset. Lapsiperheköyhyyden torjunta, sosiaali- ja terveyspalveluiden parantaminen ja nuoriin panostaminen olivat jaettuja tavoitteita kaikilla oppositiopuolueilla. Kiitämme nuorisoalalla tästä arvovalinnasta – nuoriin panostaminen kannattaa aina, sillä ilman nuoria meillä ei ole mitään!

Nuorisotyö

Hallituksen talousarviossa vuodelle 2024 nuorisotyöstä leikataan 4 miljoonaa euroa. Oppositiopuolueista jokainen peruisi vähintään joitain hallituksen tekemiä leikkauksia nuorisoalan rahoitukseen.

Tulkintamme mukaan keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto peruisivat kokonaan hallituksen esittämät nuorisotyön 4 miljoonan euron leikkaukset. SDP:n vaihtoehtobudjetista ei käy suoraan ilmi, peruisiko SDP ainoastaan nuorisoalan edistämiseen kohdistuvan yhden miljoonan euron leikkauksen vai peruisivatko he kokonaan hallituksen esittämät leikkaukset. SDP nostaa kuitenkin esiin Ankkuritoiminnan tärkeyden ja etsivään nuorisotyöhön panostamisen, mutta varsinaisia euroja ei esityksessä tältä osin näy.

Leikkausten perumisen lisäksi keskusta osoittaisi etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan 0,5 miljoonaa. Vihreät lisäisi etsivään nuorisotyöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn 5 miljoonaa. Vasemmistoliitto lisäisi leikkausten perumisen lisäksi tulkintamme mukaan nuorisoalan järjestöjen ja osaamiskeskusten rahoituksen nostoa 2 miljoonalla eurolla, ja etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan rahoituksen kasvattamista 5 miljoonalla.

Lisäksi vasemmistoliitto esittää panostuksia Ankkuritoimintaan, teinineuvolatoimintaan ja harrastamiseen. Keskusta taas ei leikkaisi 4H-toiminnan määrärahoista, jotka on kohdennettu yrittäjyyttä ja nuorten työllisyyttä edistävään toimintaan. 4H-toimintaan on esitetty myös hallituksen lisätalousarviossa leikkausten osittaista perumista.

Toimeentulo ja asuminen

Hallitus tekee leikkauksia asumistukeen sekä valtion tukemaan ARA-asuntotuotantoon. SDP, vihreät sekä vasemmistoliitto peruisivat tulkintamme mukaan asumistuen leikkaukset sekä ARA-leikkaukset kokonaan. Keskusta hyväksyisi osan hallituksen esittämistä leikkauksista, mutta peruisi lapsiperheille kohdistettuja leikkauksia ja asumistuen lakkauttamisen omistusasujilta.

Opintotuen indeksikorotus olisi ollut ensi vuonna 15,63 euroa, mutta hallitus aikoo jäädyttää opintotuen indeksin, eli korotusta ei tehdä. Indeksijäädytyksen puolueista peruisi vihreät, vasemmistoliitto ja SDP. Asumistukisäästöjen ja opintotuen indeksijäädytyksen kompensaationa keskusta tekisi 20 miljoonan euron korotuksen opintorahaan, mikä tarkoittaisi arviomme mukaan noin 25 euron tasokorotusta 1.8. alkaen. Vihreät sekä vasemmistoliitto tekisivät opintorahalle lakialoitteensa perusteella jo 1.1. alkaen 50 euron tasokorotuksen, eivätkä korottaisi Orpon hallituksen tapaan opintolainan valtiontakausta.

Hallitus aikoo muuttaa toimeentulotukea siten, että tilanteessa, jossa hakijan asumismenot ylittävät tarpeellisen suuruisena pidettävän määrän, hakija ohjattaisiin hakemaan edullisempaa asuntoa laissa säädetyssä määräajassa. Vihreät, SDP ja vasemmistoliitto peruisivat toimeentulotuen heikennyksen ja korostavat vaihtoehtobudjeteissaan muiden sosiaaliturvaleikkausten perumisen vähentävän toimeentulotuen tarvetta.

Hallitus tekee muun muassa muutoksia työssäoloehtoon, luopuu työttömyysetuuden sovittelun suojaosasta ja poistaa lapsikorotukset. Vasemmistoliitto peruisi leikkaukset ja esittää suojaosan korotusta 500 euroon kuukaudessa. Vihreät ja keskusta säilyttäisivät työttömyysturvan lapsikorotukset ja suojaosat. Keskusta toteuttaisi tasoleikkauksen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, kun taas vihreät esittää ansioturvan porrastamista ja suhdanneperustaisen ansioturvan käyttöönottoa.

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

Kaikki oppositiopuolueet tasapainottaisivat valtion taloutta, mutta keinovalikoimat eroavat toisistaan. Vaihtoehtobudjeteilla taloutta tasapainotettaisiin yli 300-600 miljoonaa euroa enemmän kuin hallituksen kaavailemilla toimilla. Keinoina oppositiopuolueilla on verotuksen kiristäminen, toiminnan tehostaminen ja työllisyystoimet. Tulkintamme mukaan puolueista vain Liike Nyt ei peruisi yhtään sosiaaliturvaleikkausta, mutta heidän paketissaan tehtäisiin miljardi-investointeja muun muassa tekoälyyn.

Keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja SDP peruisivat hallituksen esittämän nuorten ensiasunnon verovapauden poiston. SDP tekisi ensiasunnon ostajille myös määräaikaisen 50 prosentin korkovähennysoikeuden viideksi vuodeksi.

Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskun peruisi tulkintamme mukaan vihreät, SDP ja vasemmistoliitto. Keskusta laskisi jälkihuollon ikärajaa, mutta ilmeisesti tukisi säästöstä syntyvällä rahalla hyvinvointialueita.

Puolueet lupaavat erilaisia toimia ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan. Vihreät ja vasemmistoliitto osoittaisivat merkittävät panostukset, mutta myös SDP lupaa pysyvää rahoitusta toimiin. Vihreät tekisivät verouudistuksen, jossa siirrytään työnteon verotuksesta kuluttamisen ja ympäristökuormituksen verottamiseen.

Erityishuomiot oppositiopuolueittain

SDP

SDP nostaa esiin järjestötoiminnan tärkeyden ja erityisesti nuorten roolin. “Suomalaisten osallisuutta yhteiskuntaan järjestötoiminnan kautta on tuettava ja lisättävä. Tämä koskee erityisesti nuoria.”

Keskusta

Keskusta osoittaisi hedelmöityshoitoihin ja keskenmenojen hoitoihin 5 miljoonaa euroa lisäystä. “Keskusta haluaa edistää ihmisten mahdollisuutta toteuttaa toivomansa lapsiluku sekä myönteisellä lapsi- ja perhepolitiikalla että lisäämällä hedelmöityshoitojen rahoitusta.”

Vihreät

Vihreät panostaisivat opiskelijoihin: “ Ehdotamme tuntuvaa lisäystä aloituspaikkoihin sekä opintoseteliä avoimeen korkeakouluun niille toiselta asteelta valmistuville, jotka jäävät ilman jatko-opiskelupaikkaa.”

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitto panostaisi oppimisen tukeen 100 miljoonaa euroa oppimiserojen umpeen kuromiseksi: “Erityisen tuen puute voi vaikuttaa kielteisesti tukea tarvitsevan ihmisen koko myöhempään elämään ja aiheuttaa myös laajempia yhteiskunnallisia ongelmia.”

Liike Nyt

Liike Nytin vaihtoehtobudjetissa eli radikaalissa kasvuohjelmassa panostettaisiin miljardi euroa muun muassa hoitojonojen purkamiseen ja perhelääkärimallin kehittämiseen.

Allianssi on kirjoittanut lausuntoja useisiin hallituksen budjettilakiesityksiin eri näkökulmista, jotka voi lukea kokonaisuudessaan täällä: https://nuorisoala.fi/lausunnot/.

Analyysin oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista ovat tehneet Allianssin asiantuntijat Petra Pieskä, Annika Nevanpää ja Suvi Mäkeläinen

petra.pieska@nuorisoala.fi

Katso myös