Blogivieras: Luottamus asiakastyössä

Blogit 13.10.2019

Asumisohjaajana kohtaan nuoria aikuisia kun he muuttavat nuorisoasuntoihimme, jotkut aloitellen itsenäistä elämää, toiset jo kokeneempina vuokra-asujina. Osa heistä tarvitsee apuani asumiseensa heti vuokrasuhteen alussa. Olen nuorten tukena myös asumisen aikana tilanteissa, joissa jelppiä tarvitaan, kuten asumisen ongelmissa ja vuokranmaksun haasteissa. Tällöin olen yhteydessä nuoreen ja selvittelemme yhdessä, mitä voidaan tehdä, jotta asuminen jatkuu.

Luottamus on yksi ihmisen perustarpeista ja myös asiakassuhteen rakennusperusta. Jos myönteisiä luottamuksen kokemuksia on vähän, luottamuksen rakentaminen muihin voi olla vaikeaa. Luottamuksen puute tai luottamuksen menettäminen tekee haavoittuvaiseksi, mikä voi näkyä siinä, ettei nuori uskalla hakea apua silloinkaan, kun se on tarpeen. Luottamus asiakassuhteessa ei synny itsestään ja hetkessä, vaan se pitää rakentaa. Luottamukselliseen asiakassuhteeseen tarvitaan molemminpuolista avoimuutta, rehellisyyttä ja aitoutta. Tärkeää on kuunnella, mitä nuorella on sanottavana ja pyrkiä aidosti ymmärtämään hänen tilannettaan. Työssäni lähtökohtaisesti uskon nuoren puhuvan totta. Kun itse luottaa, on myös toisen helpompi luottaa takaisin. 

Luottaessaan työntekijään nuori voi turvallisesti avautua pelkäämättä, että siitä koituu ikäviä seurauksia. Nuoren on myös pystyttävä luottamaan ohjaajan vaitiolovelvollisuuteen. Toisen ihmisen kunnioittaminen ja hyväksytyksi tuleminen lisäävät luottamuksellista ilmapiiriä. Tällöin nuori uskaltaa rohkeammin ilmaista eriäviäkin mielipiteitä luottaen siihen, että hänen asiantuntijuuttaan omassa asiassaan arvostetaan. Työssäni käytän paljon myös luovuutta ja huumoria, mikä kannustaa nuorta kysymään asioista ja olemaan oma itsensä ilman leimaamisen pelkoa.

Työssäni tarvitsen toimivaa ja luotettavaa ammattilaisista ja nuoren läheisistä koostuvaa tukiverkostoa. Verkoston keskinäinen luottamus mahdollistaa tiedon liikkumisen, uusien näkökulmien havaitsemisen ja osaamisen lisääntymisen. Luottamus edesauttaa nuoren tilanteen kartoittamisessa sekä tarvittavan avun ja tuen saamista nuorelle. Luottamusta lisää tiedon jakaminen, yksilöiden vahvuudet ja yhdessä suunniteltu toiminta. Näiden toteutuessa myös nuoren on helpompi luottaa verkostolta saatavaan apuun ja sitoutua yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tuttuna asumisohjaajana verkostoissa toimiminen lisää nuoren turvallisuuden tunnetta ja luottamusta siihen, että apua on saatavilla silloinkin, kun verkostossa työntekijät vaihtuvat.

Nuorisoasuntoliiton Asumisen mieli -hankkeessa teimme NAL-paikallisyhdistysten kanssa vuosikellon nuorten mielenterveyden edistämisestä. Vuosikellon on tarkoitus pysäyttää pohtimaan, miten nuorten mielenterveyttä edistetään omassa työssä ja organisaatiossa. Yhtenä vuosikellon teemana on unelmat ja luottamus elämään. Vuosikelloa tehdessämme pohdimme luottamuksen merkitystä asiakastyössä ja mietimme tapoja ja työkaluja, joilla nuorten luottamusta elämään ja tulevaisuuteen voi vahvistaa. Nuoren elämä voi monista syistä ajautua siihen pisteeseen, ettei hän jaksa ponnistella eteenpäin selvitäkseen ongelmista. Tällöin pyrin lisäämään nuoren luottamusta itseensä, tulevaisuuteen ja siihen, että asiat on hoidettavissa. Haluan, että nuori tietää ja voi luottaa siihen, että omien voimien pettäessä apu on lähellä, vaikkapa asumisohjaajan muodossa.

Ansa Waldén
Kirjoittaja työskentelee asumisohjaajana Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnoilla. 

Blogi on osa Nuorisotyön viikon (7.-13.10.2019) blogisarjaa, jossa nuorisotyötä tekevät ja kokevat kertovat erilaista tunteista, jota he nuorisotyössä ovat kokeneet.
 


Avainsanat: