Touko Niinimäki: Miten nuorisoalalla voidaan edistää sateenkaarioikeuksien toteuttamista?

Blogit 27.6.2022

Kesäkuussa vietetään kansainvälistä pride-kuukautta, jolloin sekä juhlistetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä että vaaditaan sateenkaari-ihmisten oikeuksien toteuttamista. Nuorisoalalla voidaan ja pitää tehdä monia konkreettisia tekoja sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden eteen.

Sateenkaarinuoret kokevat Suomessa muita nuoria enemmän yksinäisyyttä ja tyytymättömyyttä elämäänsä. He kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kaksi kertaa useammin kuin muut nuoret. Mielenterveysoireet ovat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla merkittävästi yleisempiä kuin muilla, ahdistuneisuudessa erot ovat jopa kolminkertaisia. Samalla sateenkaarinuoret kokevat muita nuoria harvemmin saavansa tukea vanhemmilta tai ystäviltä mielialaan liittyvissä asioissa.

Koulunkäyntiin liittyvät haasteet, kuten oppimistaidot, poissaolot ja koulu-uupumus ovat myös yleisempiä sateenkaarinuorilla. Muun muassa tällaisia yksilö- ja yhteisötason hyvinvointihaasteita tunnistamme esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koulututerveyskyselyiden tulosten perusteella.

Mitä nuorisoalalla voidaan tehdä sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden eteen? Pohdi esimerkiksi näitä ja ota vinkit käyttöön:

Ole vastuullinen ja turvallinen aikuinen sateenkaarinuorille – ota selvää ja kouluttaudu!

On yhteiskunnan ja nuorille palveluita tarjoavien tahojen vastuu toteuttaa tosiasiallisesti turvallisempaa tilaa kaikille nuorille. Jotta osaamme esimerkiksi kohdata sateenkaarinuoria sensitiivisesti ja osallistavasti, on meidän syytä perehtyä erikseen sateenkaarinuoriin liittyviin kysymyksiin. Seuraa sateenkaaritoimijoita somessa, kuten Setan nuoria Instagramissa ja tilaa yhteisöllesi koulutus esimerkiksi Setalta, Trans ry:ltä tai Trasekilta.

Vahvista samalla esimerkiksi työpaikkasi rakenteellisia toimia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmanne avulla selkein, mitattavissa olevin ja seurattavin tavoittein sekä toimenpitein. Kysy esimerkiksi työyhteisössäsi: mitkä ovat ne meidän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa olevat konkreettiset toimenpiteet, joilla edistetään sateenkaari-ihmisten turvallisempaa tilaa henkilöstön ja nuorten keskuudessa? Lämpimästi tervetuloa Koulutuskarnevaaliin syksyllä, jolloin Allianssi järjestää muun muassa ryhmämuotoisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien klinikan perjantaina 16.9.

Kehitä toiminnan sateenkaarisensitiivisyyttä ja turvallisempaa tilaa – nuorten kanssa yhdessä, muttei nuoria vastuuttamalla.

Jokainen nuori osaa parhaiten sanoa omasta puolestaan, mikä lisää kunkin hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksia, niin myös sateenkaarinuoret. Tarjoa siis aktiivisesti mahdollisuuksia toiminnan piirissä oleville nuorille toiminnan kehittämiseen. Voit osallistaa nuoria esimerkiksi yhteisön turvallisemman tilan periaatteiden laatimiseen tai päivittämiseen ja sateenkaarevan toiminnan ideointiin. On tärkeää mahdollisten työpajojen ja muiden yhteisideointien lisäksi tarjota anonyymejä kanavia toiminnan kehittämiseen ja muun palautteen antamiseen, jottei kenenkään toimintaan vaikuttavan nuoren ole pakko esimerkiksi tulla vastentahtoisesti kaapista oman seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin kanssa.

Muistathan siis, että vastuu toiminnan turvallistamisesta ei ole nuorilla itsellään. Nuoria on suotavaa osallistaa heille turvallisempien ympäristöjen luomisessa, mutta velvollisuus kouluttautumisesta ja ajankohtaisen tiedon hankkimisesta on nuorille suunnattua toimintaa tarjoavilla aikuisilla ja ammattilaisilla. Varmista siis aina nuoren aktiivinen suostumus toiminnan kehittämiseen osallistumiselle ja tilaa tarvittaessa lisäkoulutusta esimerkiksi työyhteisöllesi muun muassa edellä mainituilta asiantuntijataholta.

Jos oletat, oleta moninaisuutta.

Jokainen meistä tekee jatkuvasti oletuksia toinen toisistaan yhteiskunnallisten normien myötä, jotka ohjaavat meitä ajattelemaan tietyin tavoin ja pitämään tietynlaisia ominaisuuksia toisenlaisia joko arvokkaampina tai vastavuoroisesti vähempiarvoisina. Siksi on ensisijaista tunnistaa tekemänsä oletukset kohtaamistaan nuorista, jotta osaa haastaa omia haitallisiakin olettamuksia ja siten arvoja, jotka luovat potentiaalista syrjinnän mahdollisuutta nuoriin kohdistuen.

Jokainen meistä on moninainen eri tavoin – vain itsenä olemistamme rajoittavia normeja tietoisesti purkamalla voimme luoda ilmapiiriä ja tiloja, joissa moninaisuus voi ilmetä turvallisesti ilman syrjintää. Muun muassa Allianssi kouluttaa nuorisoalan toimijoita yhteiskunnallisista normeista ja niiden purkamisesta, jolla vahvistetaan esimerkiksi sateenkaarinuorten hyvinvointia ja osallisuutta.

Sateenkaarinuorten oikeuksien toteutumista edistetään ennen kaikkea arjen käytännöissä, kuten nuoren itsensä määrittelemää nimeä käyttämällä, nuorisotilojen WC:eiden sukupuolisensitiivisyydestä huolehtimalla ja turvallisemman tilan periaatteita aktiivisesti toteuttamalla, samalla mahdolliseen syrjintään konkreettisesti selkein toimenpitein puuttumalla. Nuorisoala voi ja sen kuuluu olla Suomen aktiivisimpia aloja sateenkaarioikeuksien toteuttajana – pidetään siitä yhdessä huolta!

Touko Niinimäki

Kirjoittaja on Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija, joka viettää kesäänsä muun muassa ensimmäisiä avantouintikelejä odotellen.

touko.niinimaki@nuorisoala.fi

Katso myös