Esityksiä yhteistyöhankkeiksi oikeusministeriön demokratiayksikölle

Uutiset 20.6.2007

 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry esittää:

Olemme koonneet tähän muistioon tiiviit esitykset ja ehdotukset, joilla edistetään yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamiskysymysten käsittelyä kouluissa. Toimenpiteet on esitetty kohdennettavaksi lähinnä yläkouluille, ja joissakin tapauksissa lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Allianssin monet jäsenjärjestöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa esitettyihin yhteistyöhankkeisiin. Esityksistä viimeisin on laadittu Allianssin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteistyönä, ja perustuu pitkälti MLL:n toteuttamaan tukioppilastoimintaan.

Toimistollamme asiaa ovat valmistelleet kehittämispäällikkö Hannu Kareinen, suunnittelusihteeri Urpo Uusitalo ja allekirjoittanut, pääsihteeri Jukka Tahvanainen.

Olemme valmiita keskustelemaan ehdotuksista enemmän, syventämään sisältöjä, ja toimimaan nopeallakin aikataululla, mikäli teillä on kiinnostusta esityksiä kohtaan.

Allianssin toimisto on suljettuna juhannuksesta 5.8.2007 saakka. Pääsihteeri Jukka Tahvanaisen tavoittaa parhaiten kännykästä, gsm. 040-900 4875, mikäli esityksistä halutaan tarkennuksia ja lisätietoa.

Yst. terveisin,
20.6.2007, Helsingissä

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri
jukka.tahvanainen(at)alli.fi
gsm. 040-900 4875

 

Esitykset lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäämiseksi:

– Kouluille suunnatun osallisuusoppimateriaalin tuottaminen, joka sisältää DVD:n, jossa pohjustus osallisuudesta ja osallistumisesta, jonka jälkeen viisi-kuusi eri teemaa, joihin lyhyt videoklippi (n.3-5min.) pohjustus ja niiden jälkeen tehtäviä. Ajatuksena n. kaksoistunnin mittainen paketti. Aiheina ovat muun muassa äänestäminen, nuorten vaikuttajaryhmät, kuten nuorisovaltuustot ja -foorumit, vaikuttaminen kansalaisjärjestöjen kautta sekä esimerkiksi kulutuskäyttäytyminen.

– Jatkona kohdalle 1. on uusien vuorovaikutteisten osien rakentaminen Valtikka.fi sivustolle, kuten videoiden ja kuvaviestien lähettämistuki, joiden kautta mahdollisuus toimittaa ”vahvempaa” viestiä päättäjille. Valtikka verkkoyhteisön rakentaminen ja tätä kautta vuorovaikutteisen keskustelun lisääminen nuorten kanssa. (nykyisiä valtikka.fi sivuston elementtejä kuvattu erikseen toimitetussa koosteessa). Lisätietoa www.valtikka.fi

– Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on luoda pidempikestoista hyödykettä kouluissa tapahtuvaan demokratiakasvatukseen ja tarjota riittävän laaja pohjatieto osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Näihin toteutettaviin osiin tehdään aina kunkin vaalin alla lisämateriaaliosa, koskien juuri esimerkiksi kunnallisvaaleja 2008 tai Eurovaaleja 2009. (vrt. www.nuorisovaalit.fi tai www.valtikka.fi )

– Nuorisolain 8§ toteutuminen kunnissa. 8§ mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Ajatuksena järjestää valtakunnallinen koulutus nuorten vaikuttajaryhmissä toimiville nuorille, joka valmentaisi heitä arvioimaan ko. pykälän toteutumisesta kunnissa. Tämän kautta pohjaa ensi vuonna tuleville kunnallisvaaleille ja niihin liittyvälle vaikuttamistyölle. Tarkoituksena luoda kulttuuria, jossa nuoret ovat aidosti mukana vaikuttamassa elinoloihinsa ja valmistelemassa, toteuttamassa sekä arvioimassa heitä koskevaa päätöksentekoa. Koulutus järjestetään ensin erikseen sovittavien pilottipaikkakuntien kanssa ja sitä laajennetaan ensimmäisen vaiheen ja saatujen kokemusten jälkeen.

– Allianssi RoadShow noin 10-15 suuremmalle paikkakunnalle Suomessa. Yhtenä pääteemana nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin. Samalla aktivoidaan nuoria osallistumaan ja äänestämään ensi vuoden kunnallisvaaleissa. Kiertueella tavoitetaan peruskoulujen oppilaita ja opiskelijoita sekä ammatillisissa oppilaitoksissa että lukioissa. Kiertuetta markkinoidaan myös nuorisotiloissa ja nuorisotiedotuspisteissä. Tavoitteena on myös tavoittaa eri toimenpitein mahdollisia koulupudokkaita .

Tukioppilastoiminta synnyttää osallisuutta

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat koulutuksen, ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja. MLL aloitti tukioppilastoiminnan Suomessa vuonna 1972 ja toimintaa on tällä hetkellä noin 90 %:ssa yläkouluista. Vuosittain tukioppilaana toimii noin 14 000 nuorta.

Tukioppilastoiminta on merkittävä osallisuuden muoto kouluissa. Tukioppilastoiminnassa eräs keskeisimmistä elementeistä on nuorten mahdollisuus ideoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Nuorten näköinen toiminta kiinnostaa nuoria ja tarjoaa paikan epämuodolliselle oppimiselle. Osallisuus lisää myös sitoutumista. Tukioppilastoiminta on kansalaisvaikuttamisen oppimista. Tukioppilastoiminnassa nuori oppii vaikuttamaan omiin asioihinsa ja lähiympäristöönsä. Toiminnassa opitaan yhteisvastuuta. Nuorten omaehtoinen toiminta antaa uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Kun nuori saa mahdollisuuden oppia, ideoida ja toteuttaa itselle ja lähiyhteisölleen mielekkäitä asioita, hän oppii samalla vaikuttamaan. Nuorena opittu osallisuus seuraa nuorta aikuisuuteen. Se myös sitoo omaan lähiyhteisöön. Tukioppilastoiminnan avulla aktivoidaan koko kouluyhteisöä osallistumaan.

Kun puhutaan nuorten osallisuudesta kouluissa, tarkoitetaan useimmiten oppilaskunnan hallituksen toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa tukioppilastoiminnan roolia osallisuuden muotona ja nostaa tätä puolta toiminnasta enemmän esille. Tavoitteena on, että tukioppilastoiminta tunnustettaisiin nuorten osallisuuden muodoksi.

Menetelmämateriaali innostaa ohjaajat

Nuorten osallisuus ei toteudu ilman aikuisia. Tukioppilastoiminnassa aikuisen roolina on mahdollistaa nuorten omaehtoisuus ja tukea nuoria heidän toiminnassaan. Nuorten osallisuuden esteenä ovat usein aikuisten asenteet. Aikuisilla tuntuu olevan runsaasti selityksiä sille, miksi nuoria ei kannata kuunnella vakavasti tai miksi heille ei ole tarpeen antaa vastuuta päätöksenteossa. Nuorilla ei esimerkiksi uskota olevan riittävästi kokemusta, ymmärrystä tai muuta pätevyyttä tehdä päätöksiä asioissa, joista tähän asti ovat päättäneet aikuiset. Nuorten omaehtoisuus ei tarkoita sitä, ettei aikuista tarvittaisi. Aikuinen on mahdollistaja, myötävaikuttaja ja erilaisten näkökulmien esille houkuttelija.

Tukioppilastoimintaan tehtävän menetelmämateriaali tavoitteena on sytyttää aikuisissa kipinä osallisuuteen ja nuorten omaehtoisen toiminnan ohjaamiseen. Aikuisten asenteiden on muutettava siten, että osallisuus näkyy jokaisessa päivässä. Ei riitä, että annetaan kerran viidessä vuodessa nuorille mahdollisuus suunnitella toimintaa. Materiaalin tavoitteena on vaikuttaa aikuisten asenteisiin ja antaa tietoa osallisuuden merkityksestä vaikutuksista. Materiaalissa osallisuutta ei käsitellä projektina ja yksittäisenä mielipiteiden kysymisenä, vaan arjen toimintatapana. Materiaali antaa ohjaajille konkreettisia työkaluja nuorten osallistamiseen. Materiaalissa on työkaluja ideoinnin, suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin ohjaamiseen. Lisäksi mukana on esimerkkejä. Materiaali myös kannustaa nuorten omien hankkeiden ja tempausten toteuttamiseen.

Materiaali postitetaan kaikkiin suomenkielisiin yläkouluihin ja se tulee PDF-tiedostona MLL:n internetsivuille.


Avainsanat: