Järjestöillä keskeinen rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä

Uutiset 22.10.2002

 

Viime ja kuluvan vuoden aikana julkisuudessa on käyty runsasta keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tähän ovat vaikuttaneet niin tutkimustulokset kuin alaikäisten ja nuorten aikuisten tekemät väkivallanteot, joiden johdosta sekä kansalaiset että valtion johto ovat ilmaisseet eri yhteyksissä huolensa nuorten elämänhallinnasta ja tasapainoisen aikuiseksi kasvamisen edellytyksistä.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry haluaa korostaa nuorisojärjestöjen ja muiden nuorten parissa työtä tekevien järjestöjen toiminnan äärimmäisen arvokasta merkitystä nuorten kasvamiselle itsenäisiksi, muut huomioiviksi yhteiskunnan jäseniksi.

Tukiessaan nuorta kypsymisessä vastuullisen yhteiskunnan jäsenyyteen järjestöt tekevät työtä, jonka arvoa ei voi aliarvioida. Pitkäjänteinen perustyö vaatii myös resursseja. Tämä on syytä muistaa myös silloin, kun lasten ja nuorten hyvinvoinnista kannetaan huolta poliittisen päätöksenteon tasolla.

Järjestöjen piirissä toimivalla nuorella on mahdollisuus kokea ja sisäistää yhteisöllisyyden ja yhteisten asioiden periaatteet käytännössä, aivan toisella tavalla kuin oppikirjojen tai tietoverkkojen kautta. Sosiaalisten taitojen ja empaattisen elämänasenteen sisäistäminen ei voi tapahtua millään muulla tavalla kuin tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Pitkäjänteisen vuorovaikutuksen myötä myös nuoren kyky kriittiseen ajatteluun, kommunikaatioon ja omien kantojen muodostamiseen paranee. Tällä on suora vaikutus käsitykseen vastuusta omista teoista ja niiden seurauksista.

Itsensä yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi ymmärtävä nuori on vahvoilla myös vastoinkäymisten ja kriisien aikana. Järjestöjen kautta muodostuu sosiaalisia verkostoja ja sen myötä niiden jäsenten tarjoamaa vertaistukea. Tämä on hyvin tärkeää nuoren sosiaalisen ja henkisen syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta.

Nuori, joka ei koe olevansa yksin maailman vaatimusten ja haasteiden edessä, kykenee suunnittelemaan omaa elämäänsä ja käyttämään luontaisia tukiverkostojaan mielekkäästi hyväkseen. Yhteisötuen ja sosiaalisten taitojen kautta yksilö pääsee omilleen; hänen ja yhteiskunnan edut paljastuvat viime kädessä yhteneviksi.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n hallitus 22.10.2002


Avainsanat: