Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kuuleminen

Uutiset 20.6.2007

Valtiovarainministeriölle

Vastaukset kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kuulemisen kehittämistä ministeriöissä koskeviin kysymyksiin

1. Löydättekö/saatteko tietoa ministeriöstä, niissä käynnistetyistä hankkeista ja hankkeiden vastuuhenkilöistä? Hyödynnättekö tiedonsaantiin valtioneuvoston hankerekisteriä (www.hare.vn.fi)?

Yhteydenpito enimmäkseen satunnaista suurimpaan osaan eri ministeriöitä. Olisi hyvä, jos näissä kysymyksissä saataisiin esim. kootusti tietoa valtiovarainministeriön kautta. Meille tiivein yhteydenpito toimialan kysymyksissä on suoraan opetusministeriöön. Tälloin saamme tietoa suoraan virkamiehiltä eri neuvotteluissa, seminaareista sekä ministeriöiden verkkosivuilta. Hare-rekisterin käyttö on satunnaista, ja tästä kokonaisuudesta ei mielestämme ole riittävästi tietoa. Joidenkin ministeriöiden verkkosivut ovat erittäin hankalia käyttää, ja tietoa haluamistaan asioista on hankala löytää. Tähän olemme törmänneet ainakin opetusministeriön, puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön sivuilla.

2. Mistä muualta saatte tietoja käynnissä olevista hankkeista (esimerkiksi ministeriön omat kotisivut)?

Tätä osuutta selvitettiin yllä. Ministeriön tulosneuvotteluissa, virkamiesten tapaamisissa, seminaareissa, verkkosivuilta sekä mediasta.

3. Kuinka moneen ministeriöiden lausuntokierrokseen tai kuulemistilaisuuteen järjestönne osallistui vuoden 2006 aikana?

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi antoi vuoden 2006 aikana neljä lausuntoa ministeriöille:
Lausunto perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistiosta (OPM)
Lausunto Kansalaisyhteiskunta 2006 -raporttiin (OPM)
Lausunto Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -mietintöön (OM)
Lausunto kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta (OPM)
Yhdistysten ja säätiöiden verotuskäytännöt (Verohallitus)

Järjestö osallistui useaan eri ministeriöiden ja eduskunnan kuulemistilaisuuteen. OPM:ssä järjestettiin kuulemistilaisuus vielä vuoden alussa uudesta nuorisolaista. Lisäksi osallistuimme nuorten taloutta ja kulutusta käsitteleviin neuvonpitoihin (KTM). Toimintavuoden aikana kävimme eduskunnassa asiantuntijana eri valiokunnissa kolme kertaa. Sivistysvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa. Käsittelyt koskivat valtion budjettia 2007 sekä nuorisolakia.

4. Olivatko lausunnoille annetut määräajat riittäviä?

Määräajat eivät useimmiten ole riittäviä. Reagointiaika huomioiden yhdistystoiminnan periaatteet ja päätöksenteko on useimmiten liian lyhyt. Jos haluamme liittää lausuntoihin mukaan järjestöarvion, ja hallituksen päätöksentekojärjestelmän, niin silloin lausuntoaikaa pitäisi olla useimmiten kuukaudesta vähintään kahteen kuukauteen. Useimmiten lausunnot kirjoitetaan tietenkin järjestön hallituksen aikaisemmin päättämien suuntaviivojen perusteella toimiston asiantuntijalausuntoina.

5. Onko ministeriö(itä), joiden kanssa järjestönne on säännöllisessä vuorovaikutuksessa tai jotka säännöllisesti pyytävät teiltä lausuntoja?
6. Kuinka säännöllistä yhteydenpitoa teillä on ministeriöiden kanssa?

Suuri osa Allianssin rahoituksesta tulee opetusministeriöltä, jonka kanssa Allianssi käy mm. tulos- ja kehityskeskusteluja. Tästä luonnollisesta syystä Allianssin ja opetusministeriön kanssakäyminen on säännöllistä. Lisäksi Allianssi pääsihteeri on jäsenenä Nuorisoasiain neuvottelukunnassa (Nuora), joka toimii asiantuntijana nuorisotyötä ja -politiikkaa sekä nuorten elinoloja sivuavia kysymyksiä käsiteltäessä.
Eniten lausuntoja Allianssilta ovat pyytäneet opetusministeriö ja oikeusministeriö. Lisäksi lausuntoja ovat pyytäneet eri vuosina: ulkoministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Näistä jotkut ministeriöt vain kerran useamman vuoden aikana.

7. Minkälaisia kokemuksia järjestöllenne on kertynyt vuoden 2006 lausuntokierroksista ja kuulemistilaisuuksista?

Kuulemistilaisuudet ovat jääneet irrallisiksi tilaisuuksiksi, eivätkä ne ole olleet kovinkaan osallistavia. Olemme liittäneet tietenkin antamamme lausunnot osaksi järjestömme edunvalvontatyötä ja tiedotusta, mutta ministeriölle jättämistämme lausunnoista, niiden toteutumisesta ja seurannasta ei olla yleensä saatu tietoa. Tietenkin tätä seurantaa on järjestön myös itse tehtävä. Mutta esimerkiksi valtiovarainministeriön kautta tällaisia asioita voitaisiin koordinoida paremmin.

8. Millä tavalla lausunnot/kuulemiset valmistellaan järjestössänne? Kerätäänkö vastausten pohjaksi tietoa esimerkiksi alueellisilta, paikallis- tai piiriyhdistyksiltä?
9. Oletteko yhteydessä toisiin esimerkiksi saman alan järjestöihin lausuntoihin tai kuulemistilaisuuksiin valmistautuessanne?

Allianssi on nuorisoalan etu- ja palvelujärjestö, jolla on jäseninään 107 valtakunnallista nuoriso- ja kasvatusalan järjestöä. Allianssi kuulee jäsenjärjestöjään tarpeen vaatiessa. Allianssissa lausunnot valmistellaan toimistotyönä ja niitä käsitellään jäsenjärjestöjen edustajien muodostamissa jaostoissa sekä Allianssin hallituksessa/työvaliokunnassa. Allianssilla on myös säännölliset yhteydet muihin kulttuuri/sosiaalialan keskusjärjestöihin (SLU, STKL jne.), joiden kanssa keskustellaan myös annettavista lausunnoista.

Lausuntoja valmistellaan yleensä Allianssin toimistolla työntekijöiden vastuina. Lausunnot ja kannanotot hyväksytään aina vähintään työvaliokunnassa, yleisimmin hallituksessa. Mikäli reagointiaikaa on riittävästi, kerätään jäsenjärjestöiltä kommentteja, mielipiteitä asioihin meilitse tai järjestetyn tilaisuuden yhteydessä. Eri kansalaisjärjestöt vaihtavat mielipiteitä eri lausunnoista ja kannanotoista valmistelujen välillä eri tilaisuuksissa tai muulla yhteydenpidolla. Kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön väki lähettävät säännöllisesti lausuntoja ja kannanottoja toisilleen.

10. Oletteko saaneet yhteenvetoja niistä kuulemisista joihin järjestönne on osallistunut? Onko teille annettu mahdollisuus kommentoida yhteenvetoja?

Näitä tulee erittäin vähän. Saamme yhteenvetoja satunnaisesti. Yhteenvetoja olemme muistaaksemme kommentoineet vain kerran opetusministeriölle, ja kerran ympäristöministeriölle.

11. Oletteko antanut ministeriö(i)lle palautetta kuulemisen laadusta (esimerkiksi sen ajoituksesta)?

Allianssin kevätkokous teki 24.4.2007 kannanoton jonka mukaan kansalaisjärjestöjä olisi kuultava ministeriöissä nykyistä paremmin. Kannanotossa todetaan: ”Useat ministeriöt ovat viime aikoina tehneet päätöksiä, joissa kansalaisjärjestöjä ei ole kuultu ajoissa. Esimerkkeinä voi mainita kauppa- ja teollisuusministeriön tilintarkastuslain uudistuksen ja oikeusministeriön päätöksen äänestysaktiivisuuskampanjasta. Valmistelussa pitää tehdä selkeää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa niin Suomen kuin EU:n tasolla. Siten voidaan estää tilintarkastuslain ja äänestysaktiivisuuskampanjan kaltaiset mahalaskut.”
Kannanotossa annetaan myös esimerkkinä hyvästä lainvalmistelusta nuorisolaki: ”Esimerkkinä hyvästä lainsäädännön valmistelusta voi mainita nuorisolain uudistuksen. Sitä valmisteltaessa opetusministeriö järjesti eri tahoja kuullakseen niin maakuntakierroksen, järjestöjen tapaamisia kuin verkkokeskustelun. Ne antoivat hyviä eväitä lakia laadittaessa ja laista tulikin hyvä.”

Annamme palautetta aika ajoin. Sekä positiivista että rakentavaa. Tietenkin palautetta voisi antaa enemmänkin ja suoraan. Valtiovarainministeriö voisi kehittää eri ministeriöille yhteisen palautejärjestelmän, jonka kautta voisi näissä asioissa viestittää suoraan eri kuulemisia, lausuntoja jne. Olemme viestittäneet myös palautetta kuulemisista ja niiden laadusta suoraan päättäjien suuntaan; ministeriöihin ja eduskunnassa.

Vakuudeksi,
20.6.2007, Helsingissä

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri


Avainsanat: