Kulttuurin, liikunnan ja nuorison tavoitteet Suomen hallitusohjelmaan 2011-2015

Uutiset 3.3.2010

 

Veikkauksen tuotto turvaa kansamme luovuutta, vireyttä ja elinvoimaa 

– Kulttuurin, liikunnan ja nuorison tavoitteet Suomen hallitusohjelmaan 2011-2015

Valtion vuoden 2010 budjetti on suuruudeltaan noin 50 miljardia euroa. Veikkaus tulouttaa edunsaajilleen tänä vuonna alle 0,5 miljardia. Veikkauksen tuotosta jaetaan taiteelle 38,5 prosenttia, liikunnalle 25 prosenttia, nuorisotyölle 9 prosenttia ja tieteelle 17,5 prosenttia. Lisäksi 10 prosentin käytöstä päätetään erikseen. Viime vuosina tämä osuus on jaettu yllä mainitussa suhteessa edunsaajien kesken.

Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmän tuotto mahdollistaa laajan taiteen, liikunnan ja nuorison parissa tehtävän ammatillisen ja vapaaehtoistyön avulla hyvän elämän edellytykset kaikille suomalaisille sekä kilpailukykyisen, elinvoimaisen ja innovatiivisen yhteiskunnan. Siksi hallituksen tulee turvata nykyinen, jakosuhdelakiin perustuva malli myös hallituskaudella 2011–2015. Tämä on ylivoimaisesti edullisin tapa ylläpitää ja edistää kansalaisten hyvinvointia ja kasvattaa suomalaisen yhteiskunnan sosiaalista pääomaa. 

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen rahoitusmahdollisuuksia on laajennettava. Hallituksen tuleekin kiinnittää erityistä huomiota järjestöjen ja kulttuurialan toimijoiden toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittää verolainsäädäntöä niiden erityisluonteen huomioon ottaen. Hallituksen tulee laajentaa verovähennysoikeus koskemaan yliopistojen ohella myös kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoille tehtäviä lahjoituksia. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan työtä tulee jatkaa.

Kilpailukykyisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan edellytys on, että yksilöllä on mahdollisuus aktiiviseen kansalaisuuteen ja toimintaan erilaisissa vapaaehtoisuuteen perustuvissa yhteisöissä. Työssä jaksamisen vahvistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kansalaiset pystyvät ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia voimavarojaan nuorisotyön, liikunnan ja kulttuurin parissa. 

Kansainvälinen vuorovaikutus vahvistuu liikunta- ja nuorisotoimialojen sekä taiteen rajat ylittävällä yhteistyöllä. Tällä on merkitystä myös kansalliselle kilpailukyvylle, joka voimistuu osaamisen, luovuuden ja rohkeiden ratkaisujen avulla. Liikunta, kulttuuri ja nuorisotyö tukevat toiminnallaan myös paikallista kehitystä ja hyvinvointia. Alueiden vetovoimaisuus kasvaa laadukkaan toiminnan myötä. 

Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön edistäminen tarvitsee osaavia ammattilaisia. Myös vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta kansalaisjärjestöissä luo ainutlaatuisia kokemuksia yhdessä tekemisestä ja tuo mukanaan osaamista ja ihmissuhteita. Itsestä ja muista huolehtiminen täydentää ratkaisevasti lakisääteistä perusturvaa. Sen rinnalle syntyy hyvän elämän edellytyksiä, joita yksinomaan valtiovallan ja elinkeinotoiminnan avulla ei voi saavuttaa. 

2.3.2010

Finland Festivals ry
Suomen elokuvasäätiö
Suomen museoliitto ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
Suomen Teatterit ry
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 


Avainsanat: