Uutiset

Kysely: Vapaaehtoistyö vähentyi nuorisoalan järjestöissä pandemia-aikana

Uutiset 21.2.2023

Allianssissa kartoitettiin kyselyllä järjestöjen vapaaehtoistoiminnan ajankohtaista tilannetta loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 54 järjestöä, joista 21 toimi nuorisoalalla. Nuorisoalan järjestöjen osalta kyselyn vastauksista käy ilmi, että yli puolessa järjestöistä vapaaehtoistyö on vähentynyt vuoden 2020 jälkeen.

Yli puolet kyselyyn vastanneista järjestöistä kertoi vapaaehtoisten määrän vähentyneen vuoden 2020 jälkeen. Vapaaehtoisten väheneminen oli suoraan yhteydessä  järjestöjen toimintamahdollisuuksiin, ja kaikissa järjestöissä joissa vapaaehtoisten määrä väheni, jouduttiin järjestön toimintaa supistamaan. Osa vastaajista raportoi vapaaehtoisten vähenemisen tarkoittaneen jopa sitä, että järjestön luottamustehtäviin oli vaikeuksia löytää tekijöitä.

Syinä vapaaehtoistoiminnan vähentymiselle olivat vastaajien mukaan jaksamisen haasteet, kiire ja ajanpuute. Kun jaksaminen on muutenkin koetuksella, ei vapaaehtoistöihin innostuta lähtemään entiseen tapaan, ja vapaa-aikaa käytetään muihin asioihin. Vastaajat nostivat esille myös huolen nuorten vapaaehtoisten kuormittuneisuudesta liittyen opiskeluun ja nuoruusiän paineistumiseen.

Vapaaehtoistyön vähentymisen lisäksi vastaajat toivat esille muutoksen vapaaehtoistyön luonteessa. Vastaajien mukaan ihmisten kiinnostus etenkin pitkiin ja sitoutumista vaativiin vapaaehtoistehtäviin oli vuodesta 2020 lähtien vähentynyt, ja kysyntä painottui kestoltaan lyhyemmille tehtäville. Vastaajat totesivat, että tämä on tärkeä asia huomioida järjestöjen vapaaehtoistyön suunnittelussa.  Kyselyn pohjalta nousi esille myös vapaaehtoistyön koordinoinnin merkitys. Vastaajat toivat esiin, että koordinoinnin ollessa  järjestössä palkatun työntekijän vastuulla, mahdollistaa se kokonaiskuvan muodostamisen ja kattavamman perehtymisen vapaaehtoistoiminnan organisointiin. 

“Tavat tehdä vapaaehtoistyötä ja osallistua ovat muuttuneet. Tämä vaatii myös kansalaisjärjestöiltä omien toimintatapojen ja osallistumismahdollisuuksien uudelleen tarkastelua. Vapaaehtoistyö on merkittävää paitsi toimivan kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta, niin myös tekijöille itselleen. Vapaaehtoistyö tarjoaa paikkoja kehittää omaa osaamista ja olla osa yhteisöä. Näiden, osaamisen ja yhteisöjen, merkitys yhteiskunnassa ei ole vähentynyt. Osaammeko tuoda tätä puolta riittävästi esille?” pohtii Allianssin palvelujohtaja Tuija Kautto.

Raportti kyselyn tuloksista löytyy täältä.

Kysely toteutettiin yhteistyössä Kansalaisareenan, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n, Suomen Olympiakomitean ja Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE:n kanssa loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 54 järjestöä, joista 21 toimi nuorisoalalla.

Lisätietoja

Essi Mäkinen, nuorisoalan asiantuntija

essi.makinen@nuorisoala.fi

044 901 8476


Avainsanat:

Katso myös