Lausuimme arpajaislain muutoksesta: rahapeliongelmia tulee kitkeä tehokkaammin

Uutiset 12.2.2021

Lausuimme sisäministeriölle 5.2. arpajaislain muutosesityksestä. Muutosesityksen tavoitteena on ennen muuta vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia ongelmia. Nuoret aikuiset ovat rahapeliongelmien keskeinen riskiryhmä. Kannatamme muutosesityksen tavoitteita.

Lausunnon sisältö:

Kiitämme ministeriötä mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa.

Esityksen mukaan sen “tavoitteena on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja lisäämällä arpajaislakiin tätä tavoitetta tukevia uusia säännöksiä.  Lisäksi esityksen tavoitteena on vahvistaa yksinoikeusjärjestelmän kanavointikykyä arpajaislailla säädettyyn rahapelitarjontaan rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi.  Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman mukainen arpajaislain uudistus rahapelipolitiikan tavoitteiden varmistamiseksi.”

1 Allianssin lähtökohdat

Lausunnollamme on kolme keskeistä lähtökohtaa: 1) nuorisotoimialan rahoitus tulisi kattaa nähdäksemme yleisestä budjetista, ei rahapelitoiminnan tuotoista, 2) rahapeliongelmat ovat merkityksellisiä myös – ja eri ikäryhmistä erityisesti – nuorille, ja katsomme, että rahapeliongelmia tulee tehokkain toimin vähentää.

1) Nuorisoalan ja rahapelaamisen kytkös tulee purkaa – rahoitus tulee kattaa yleisestä budjetista. Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy tulee olla julkisen sektorin tukema yhteiskunnan avaintoiminto, se on luontevaa kattaa yleisestä budjetista.

Rahapelitoimialalla ja nuorisotyöllä ei ole asiallista yhteyttä.

Rahapelitoiminnan tuotot ovat laskeneet, nuorisotyön rahoitustarve ei. Nykynäkymän mukaan tuotot myös pysyvät korkeintaan nykytasollaan.

Näistä syistä katsomme, että nuorisoalan valtionrahoitus tulisi jatkossa kattaa yleisestä budjetista ja kytkös rahapelitoiminnan tuottojen ja nuorisoalan välillä tulisi näin katkaista. Allianssi ei ota kantaa parhaaseen tapaan järjestää rahapelaaminen Suomessa.

2) Etenkin nuoret aikuiset kärsivät rahapeliongelmista – myös nuorten kannalta rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen ovat olennaisia. Nuoret aikuiset ovat suurin rahapeliongelmista kärsivä ikäryhmä. THL:n tutkimuksen Suomalaisten rahapelaaminen 2019 mukaan 18-24-vuotiaista rahapeliongelmaisia oli 5,3 % ja 25-34-vuotiaista 4,8 %, kun vastaava luku 15-74-vuotiailla on 3 % (jota voitaneen pitää väestön keskiarvona).

2 Pelihaittojen vähentäminen on tärkeää

Kannatamme sisäministeriön tavoitetta ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja lisäämällä arpajaislakiin tätä tavoitetta tukevia uusia säännöksiä. On tärkeää, että tässä tavoiteltua haittojen vähentämistä tehdään tarkastellen koko tosiasiallista rahapelimarkkinaa.

Veikkauksen toimet ja yhtiölle kohdistettavat velvoitteet ovat olennainen osa pelihaittojen vähentämistä, koska valtaosa suomalaisten rahapelaamisesta tapahtuu Veikkauksen peliympäristöissä. Ehdotuksessa mainitut tunnistautuvaan pelaamiseen siirtyminen ja Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta kertyvän peli- ja pelaajadatan hyödyntäminen oletettavasti vähentävät pelihaittoja.

Käsityksemme mukaan kasvava osa suomalaisista pelaa rahapelejä toimiluvattomien yhtiöiden sivustoilla verkossa. THL:n kyselytutkimukseen (2020) vastanneista kertoi, että 77,4 prosenttia heidän kulutuksestaan tuli Veikkauksen peleistä ja loput 22,6 prosenttia yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelta. Tiedot osuuksista vaihtelevat esimerkiksi sen mukaan, onko lähteenä Veikkaus vai THL, mutta olennaista on, että osuus on merkittävä ja kasvava. Tästä syystä rahapelihaittojen vähentämiseen tarkoitettuja toimia kehitettäessä ei tule tarkastella yksinomaan Veikkauksen toimintaa, vaan koko tosiasiallista pelimarkkinaa. Ehdotuksessa näin on tehty pyrkimällä eri toimin varmistamaan, että entistä suurempi osuus pelaamisesta tapahtuisi valvotussa, toimiluvallisessa rahapeliympäristössä. Ongelmapelaamisen hillinnän kokonaistavoitteen näkökulmasta nämä toimet vaikuttavat perustelluilta.

Yhteenveto:

Kannatamme uudistuksen tavoitteita ja tapaa, jolla tavoitteisiin pyritään kohdentamalla toimia koko tosiasialliseen rahapelimarkkinaan.

 

Lisätietoja
Ilmari Nalbantoglu
va. toiminnanjohtaja
050 574 1112
ilmari.nalbantoglu@alli.fi


Avainsanat: