Lausuimme oppivelvollisuudesta sivistysvaliokunnalle

Uutiset 20.11.2020

Nuorisoalan tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon, koulutus on maksutonta varhaiskasvatuksesta korkeakouluun asti ja että suomalaisten osaamistasoa nostetaan siten, että yhä useampi suorittaa korkeakoulututkinnon. Oppivelvollisuuden pidentäminen vie osaltaan kohti näitä tavoitteita.

Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan täältä. Lausuntomme keskeiset huomiot:

 • Kannatamme esitystä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ohjausvelvoitteiden laajentamisesta. Erityisen tärkeänä Allianssi pitää, että oppivelvollisuuslaissa säädetään perusopetuksen jälkeisen nivelvaiheen ohjausvelvoitteista, jossa nuoren kotikunnan tehtävä on varmistaa että nuori saa jatko-opiskelupaikan. 
 • Nuorille suunnattuja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä psykososiaalisen tuen saatavuutta täytyy vahvistaa osana oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja. On tärkeää varmistaa, että myös opintonsa keskeyttävät opiskelijat jäisivät edelleen opiskeluterveydenhuollon piiriin.
 • Allianssi kannattaa oppivelvollisuuslaissa säädettävää ohjausvelvoitetta kunnille nykyisten vapaaehtoisen nuorisotyön tehtävien sijaan.  Kuntien uudet valvonta- ja ohjaustehtävät eivät kuulu etsivään nuorisotyöhön.
 • Uudistuksen yhteydessä tulee huolehtia siitä, että etsivä nuorisotyö säilyy nuorilähtöisenä ja vapaaehtoisena palveluna. Kunnista tulee jatkossa löytyä oma palvelunsa oppivelvollisuuden suorittamisen valvontaa varten, ja tuolla ohjauspalvelulla tulee olla riittävät resurssit ja osaaminen nuorten tavoittamiseen ja ohjaamiseen.
 • Allianssi esittää, että ohjausvelvoitteen laadullista ja määrällistä tilaa tarkastellaan oppivelvollisuuslain käyttöönoton jälkeen.
 • Laajentunut oppivelvollisuus vaatii riittäviä resursseja ja valtion täysimääräiset korvaukset kunnille ja koulutuksen järjestäjille. Allianssi katsoo, että oppivelvollisuuden laajentuessa erityisesti kunnallisen nuorisotyön lisäresursoinnin tarpeen tulee myös näkyä budjettipäätöksissä. 
 • Koulutuksen järjestäjien on hyödynnettävä myös etäopetusmenetelmiä. Tarvittaessa tulisi myös selvittää mahdollisuus etäopetuksen kirjaamisesta lakiin.
 • Kunta ei saa osoittaa nuorelle selvästi sopimatonta opiskelumuotoa ja -alaa, koska yleisimmät keskeyttämisen syyt liittyvät opiskelumotivaatioon ja alan kiinnostavuuteen.
 • Allianssi kannattaa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvien nivelvaiheen koulutusten yhdistämistä.
 • Allianssi pitää tärkeänä, että oikeus maksuttomaan koulutukseen ehdotetaan säädettäväksi oppivelvollisuutta laajemmaksi.
 • Allianssi pitää tarpeellisena, että opintotuen ja työttömyysetuuden ulkopuolelle oppivelvollisuuden piiristä putoavat nuoret ovat jonkin etuusjärjestelmän piirissä. Näiden nuorten ohjaamiseen takaisin opintojen piiriin kiinnitetään erityistä huomiota.
 • On tärkeää, että uudistusta seurataan ja siitä esitetään perusteellisia vaikutusarvioita.

Avainsanat: