Allianssin lausunto päivitetystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta

Lausunnot 20.6.2022

Asia: Luonnos (8.6.2022) hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtionavustuslain muuttamisesta

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa sekä kouluttaa, palvelee ja tuo yhteen järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa työtä tai vapaaehtoistyötä tekevät nuorisoalan toimijat. Allianssin jäseninä on yli 140 nuorisojärjestöä ja muuta nuorisoalalla toimivaa yhteisöä – käytännössä kaikki Suomessa toimivat nuorisoalan järjestöt.

Valtiovarainministeriölle

Yleiset huomiot

Kiitämme valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta lausua päivitetystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan edelleen muutettavaksi valtionavustuslakia (688/2001) siten, että lakiin lisättäisiin säännökset valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen rajoituksista. Laissa lueteltaisiin olosuhteet, joiden vallitessa valtionavustusta ei ilman erityisen painavaa syytä voisi myöntää tai jolloin avustus voitaisiin jättää myöntämättä. Valtionavustuslakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös valtionapuviranomaisen oma-aloitteisesta tietojen luovuttamisesta toiselle viranomaiselle. Luonnoksen mukaan esitys liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.

Allianssi toteaa edelleen, että harmaan talouden torjuminen on luonnollisesti kannatettava pyrkimys, mutta harmaan talouden vastaiset toimet keskittyvät lähtökohtaisesti taloudelliseen toimintaan. Allianssin näkemyksen mukaan harmaan talouden vastaista säätelyä ei ole esitetyssä laajuudessa tarkoituksenmukaista tai tehokasta ulottaa yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista tai voittoa tavoittelevaa. Jo yhdistyslaki määrittelee, että aatteellisen yhdistyksen tarkoituksena ei voi olla voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille, minkä lisäksi yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Edellä mainituin perustein Allianssi ensisijaisesti katsoo, että esitetyt muutokset olisi tarkoituksenmukaisempaa sisältää joko taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annettuun lakiin kuin valtionavustuslakiin tai rajata muutoin esitysluonnoksessa esitetty sääntely koskemaan yleishyödyllisten yhteisöjen osalta nimenomaan yhteisön mahdollisesti harjoittamaan liiketoimintaan.

Yksityiskohtaiset kommentit

Toissijaisesti Allianssi esittää seuraavat yksityiskohtaiset kommentit esitysluonnoksen jatkovalmisteluun siltä varalta, että valtionvarainministeriö katsoo tarpeelliseksi jatkaa säädösluonnoksen valmistelua siten, että myös yleishyödylliset yhteisöt kuuluisivat esitetyn sääntelyn piiriin:

Vaikutusten arviointi

Allianssi katsoo, että lakiesitysluonnos perustuu edelleen puutteelliseen vaikutusten arviointiin valtionavustuksia saavien yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden osalta, vaikkakin nyt vaikutusten arviointiin on lisätty arvio hallinnollisen työn lisääntymisestä. Allianssi pitää tarpeellisena, että vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös esitysluonnoksen mahdolliset vaikutukset kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja erityisesti järjestödemokratian toteutumiseen.

Valtionavustuksen myöntämisen rajoitukset

Allianssi katsoo, että lakiesitysluonnoksen 7 a §:n rajoitukset ovat hyväksyttäviä siltä osin kuin ne kohdistuvat valtionavustuksen hakijaan eli yleishyödylliseen yhteisöön itseensä. Sen sijaan Allianssi katsoo, että pykälän rajoituksia ei tule säätää sovellettaviksi yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden johtohenkilöihin. Allianssi huomauttaa, että jo esitysluonnoksessa mainittu yhteisön ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden luettelo viittaa enemmän yritystoimintaan kuin yleishyödyllisen yhteisön aatteelliseen toimintaan.

Allianssi pitää myös täysin kohtuuttomana, että yleishyödyllinen yhteisö velvoitettaisiin toimittamaan valtionapuviranomaisille johtohenkilöistään sellaisia tietoja, jotka ovat viranomaisrekistereissä salassa pidettäväksi määriteltyjä. Yleishyödyllisillä yhteisöillä ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta toimittaa tällaisia tietoja, joten tietojen hankinta tulee ehdottomasti säätää valtionapuviranomaisen tehtäväksi yleishyödyllisen yhteisön sijasta.

Allianssi kiittää, että esitysluonnoksen tähänastisessa jatkovalmistelussa on liitetty rajaus, jonka mukaan esitettyjä rajoituksia sovellettaisiin vain, jos haettu valtionavustus olisi vähintään 100 000 euroa. Tämä helpottaa kaikista pienempien yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnollista taakkaa. Allianssi kuitenkin huomauttaa, että esitetty valtionavustuksen määrän rajaus on tarpeettoman pieni ja sitä tulisi korottaa.

Allianssi haluaa edelleen tuoda esiin huolensa, että ehdotettu 7 a § voisi vaarantaa joidenkin yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytyksiä, ellei esitysluonnokseen sisältyvään poikkeamismahdollisuuteen tehdä tarkennuksia. Esimerkiksi nuorisojärjestöissä on tavanomaista, että järjestöjen luottamusjohto on erittäin nuorta. Tällöin voinee perustellusti kysyä, onko todella oikeasuhteinen seuraus se, että yksittäisen luottamusjohtoon kuuluvan nuoren aiemman nuoruuden virheen – esimerkiksi henkilökohtaisen ylivelkaantumisen – seurauksena kokonainen nuorisojärjestö ei saisi valtionavustusta, kun huomioidaan, että nuorisojärjestöllä tuskin on mitään laillisia keinoja saada tällaisia tietoja esimerkiksi yksittäisistä hallituksen jäsenistään. Allianssi pitääkin erittäin perusteltuna esitysluonnokseen sisältyvää poikkeamismahdollisuutta, sillä käytännössä voi hyvinkin esiintyä tilanteita, jolloin on välttämätöntä poiketa pykälässä säädetyissä valtionavustuksen myöntämisen rajoituksista. Esitysluonnoksen perusteluista jää kuitenkin edelleen liian epäselväksi, milloin erityisen painava syy tulisi sovellettavaksi.

Lisäksi Allianssi haluaa tuoda esiin, että esitetyn sääntelyn soveltaminen – mukaan lukien valtionavustuksen hakijaorganisaation velvollisuudet – jää esitysluonnoksessa epäselväksi siltä osin kuin kyse on valtionavustuksen delegoinnista eteenpäin esimerkiksi liitto-organisaation piiri- tai jäsenjärjestöille.

Helsingissä 20.6.2022

Juuso Luomala

Talous- ja hallintojohtaja

040 745 9182

juuso.luomala@nuorisoala.fi

Katso myös