Allianssin lausunto Lanzaroten sopimuksen kansallisesta toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2022-2025

Lausunnot 10.1.2022

Allianssi kiittää sosiaali- ja terveysministeriön työryhmää kansallisen toimeenpanosuunnitelman monipuolisesta valmistelusta sekä mahdollisuudesta lausua siitä. Pidämme suunnitelman tavoitteita oikeansuuntaisina ja kannatettavina. On erityisen arvokasta, että Lanzaroten ja Istanbulin sopimusten kansallisten toimeenpanosuunnitelmien valmistelu tapahtuu soveltuvin osin samanaikaisesti, jolla vahvistetaan merkittävän poikkileikkaavasti ja tarkoituksenmukaisesti työtä väkivallattomamman Suomen eteen muun muassa sukupuolistunutta väkivaltaa sen monissa muodoissa kitkemällä.

Keskeisintä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa arjen turvallistamista tehdään yhteiskunnan julkisten palveluiden osalta muun muassa neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Siksi on ensisijaista, että tunne-, keho- ja turvataitokasvatus sekä ikätasoinen suostumusperustainen seksuaalikasvatus näkyvät järjestelmällisesti kaikkien lasten arjessa aina varhaiskasvatussuunnitelmista koulun opetussuunnitelmaan. Edellä mainittujen kasvatus- ja opetuspedagogiikalähtöisten turvallistamiskeinojen on erittäin tärkeä olla järjestelmällinen osa muun muassa varhaiskasvatuksen opettajien sekä opettajiksi opiskelevien perusopintoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön parhaillaan käynnissä oleva “Tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen” -hanke on konkreettinen käytännön esimerkki sellaisesta tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä osallisuuden vahvistamisesta, jonka kuuluisi juurtua kaikkien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten arjen perustyöksi. Kokonaisvaltainen vaikuttaminen väkivallattomamman yhteiskunnan puolesta alkaa lapsuudesta ja vaatii ennen kaikkea järjestelmällisiä, kunnianhimoisia sekä konkreettisia tekoja.

Allianssi näkee, että vuonna 2022 toimintansa aloittavilla sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaavilla hyvinvointialueilla voidaan tehdä paljon lasten ja nuorten turvallisuuden eteen. On tärkeää, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osaamista väkivallan tunnistamisessa vahvistetaan sekä osana alan peruskoulutuksia että täydennyskoulutusten muodossa. Alueilla tulee olla selkeät ja riittävästi resursoidut strategiat kunnianhimoisine toimenpiteineen väkivallan vastaiseen työhön sen eri muodot, kuten lapsiin ja nuoriin kohdistetun väkivallan huomioiden. Tämän toteutumiseksi on huolehdittava sekä väkivaltaa kokevien että sitä tekevien tukipalveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Esimerkiksi Sexpo-säätiön parhaillaan ylläpitämän SeriE-hankkeen tyyppistä lapsikohteisen seksuaalisuuden hoitoa osana seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisyä tulee järjestelmällisesti tuoda osaksi alueiden palveluvalikoimaa. Sillä puretaan aiheen sosiaalista stigmaa ja madalletaan tarpeeseen nähden riittävän palvelutarjonnan kautta kynnystä hakeutua tuen piiriin.

Merkittävä rooli lasten ja nuorten arjen turvallistamisessa on digitaalisissa ympäristöissä, kuten sosiaalisen median ja nettialustoilla tehtävät konkreettiset toimenpiteet, lasten ja nuorten digiturva- ja medialukutaitojen järjestelmällinen vahvistaminen läpi koko koulutuspolun, sekä huoltajien aktiivisen kiinnostuksen ja osallisuuden tukeminen lasten ja nuorten digitaalisilla alustoilla toteutuvissa aktiviteeteissa. Allianssi peräänkuuluttaa muun muassa sosiaalista mediaa ja lasten sekä nuorten suosiossa olevia nettialustoja ylläpitävien yhtiöiden vastuuta palveluissaan tapahtuvan toiminnan monitoroinnissa sekä tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä huolehtimisessa, kuten ilmiantomahdollisuuksien tarjoamisessa ja niistä palveluiden käyttäjille tiedottamisessa.

Suomessa tehdään paljon korvaamattoman arvokasta lasten ja nuorten someturvallisuutta tukevaa sosiaalista työtä erityisesti hankemuotoisesti, kuten Loisto setlementti ry:n Sua varten somessa -projektin kautta. Vastaavanlaisia, suoraan lapsille ja nuorille suunnattuja, ja heille luontevissa toimintaympäristöissä helposti tarjolla olevia turvatoimia on tarkoituksenmukaista tuottaa hankemuotoisen pilotoinnin ohella jatkuvalla rahoituksella toteutettuna toimintana. Lasten ja nuorten huoltajille tulee systemaattisesti ja saavutettavasti tarjota tietoa lasten ja nuorten digiarjen turvallistamisesta, kuten Pelastakaa Lapset ylläpitämän nettivihje-palvelun olemassaolosta, sekä muista lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitetuista apu- ja tukipalveluista, esimerkiksi Nuorten Exitistä, Sekaisin-chatista ja Nettiturvakodista nuorille.

Toimeenpanosuunnitelman aihealueeseen liittyvien oikeusprosessien osalta Allianssi pitää ensisijaisena prioriteettina kaikkiin lapsiin ja nuoriin kohdistettuun väkivaltaan kuuluvien oikeusprosessien nopeuttamista ja sujuvoittamista lapsen oikeudet huomioiden. Rikoslain päivittämisen yhteydessä raiskauksen määritelmä tulee viipymättä muuttaa suostumusperusteiseksi seksuaalisuutta loukkaavien väkivallantekojen osalta.

Allianssi pitää myös tärkeänä toimeenpanosuunnitelman valmistelussakin esiin nostettua lasten ja nuorten ikätasoisesti ja turvallisesti järjestettyä kuulemista ja osallistamista, jotta lasten ja nuorten omat kokemukset seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta, sen ehkäisystä sekä tarvittavien tukipalveluiden kehittämisestä tulevat kuulluiksi ja huomioiduiksi.

Touko Niinimäki

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija

044 416 5235

touko.niinimaki@alli.fi

Avainsanat:

Katso myös