Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin asiantuntijalausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lausunnot 12.4.2024

Valtioneuvoston asetus julkisista työvoimapalveluista

Myös osatyökykyisillä, vammaisilla ja muuten haavoittuvimmassa työmarkkina-asemassa olevilla nuorilla on oikeus työllistyä ja tehdä töitä. Toivomme, että järjestelytuen vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita edellämainittujen nuorten työllistymiseksi selvitettäisiin laajemmin. Suhtaudumme varauksella siihen, että rekrytointitilanteessa asiakkaan vammaa tai sairautta arvioi terveydenhuollon ammattilaisen sijaan työvoimaviranomainen.

Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluiden ohjauksesta

Työllisyyttä edistävien monialaisten palveluiden tavoitteita ja tuloksellisuutta tulee voida arvioida riittävän hyvin. Tämä edellyttää selkeitä valtakunnallisia tavoitteita sekä riittäviä resursseja ja työkaluja niiden arviointiin.
Valtakunnallisen neuvottelukunnan ja erityisesti yhdyspintajaoston kokoonpanoon on keskeistä saada erityistä nuorisoalan osaamista, sillä nuorten työttömyys on yleisempää kuin koko väestön työttömyys. Nuorten mielenterveyden oireilu on myös kasvanut rajusti, ja vaikuttaa heidän työllistymiseen ja työvoimapalveluiden tarpeeseen.

Nuorten työllisyyden edistäminen edellyttää laajaa monialaisuutta ja yhteistyötä nuorisotyön, oppilaitosten ja sosiaali- ja terveydenhuollon kesken. Siksi neuvottelukunnassa sekä sen jaostoissa on oltava riittävä asiantuntemus nuorille suunnattujen monialaisten palvelujen kehittämisessä. Esitämme yhdyspintajaostoon määrättäväksi kuntien nuorisotyön edustusta.

Kannatamme kirjausta siitä, että jaostoja voidaan tarvittaessa asettaa myös myöhemmin neuvottelukunnan näin katsoessa. Kannustamme jo tässä vaiheessa harkitsemaan erillistä nuorilähtöistä nuorten palveluihin keskittynyttä jaostoa, jossa huomioidaan nuorten palvelutarpeet ja monialaisen tuen tarpeet. Esitämme myös, että neuvottelukunnan lisäksi myös jaostoilla on oikeus kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita elimeen tai kuultavaksi.

Valtioneuvoston asetus työllistymisen monialaisesta edistämisestä

Asetuksessa esitetään monialaisen tuen yhteistoimintamallin johtoryhmään kuuluvaksi hyvinvointialueen, työvoimapalveluiden ja Kelan asettamia henkilöitä. Lisäksi he voivat kuulla asiantuntijoita tarpeen mukaan. Esitämme, että nuorisopalvelut lisätään johtoryhmään, sillä kuntiin sijoitetut nuorisopalvelut eivät lukeudu hyvinvointialueen sosiaalipalveluihin. Näin ollen hyvinvointialue ei voi asettaa johtoryhmään nuorisopalveluiden edustajaa. Kannustamme myös harkitsemaan oppilaitosten edustusta. Nuorten työvoimapalvelut edellyttävät erityisen vahvaa monialaisuutta ja on perusteltua tuoda johtoryhmään vastaavaa ammattitaitoa.

Annika Nevanpää

Vaikuttamisen asiantuntija

annika.nevanpaa@nuorisoala.fi

Katso myös