Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot 4.4.2022

Allianssi näkee positiivisena, että lainsäädäntöä sukupuolen vahvistamisesta ollaan vihdoin uudistamassa ja pitää uudistusta oikeansuuntaisena. Erityisesti itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poisto sekä juridisen ja lääketieteellisen prosessin erottaminen toisistaan ovat välttämättömiä ja tervetulleita uudistuksia. Näemme silti, että esityksessä on vielä paljon korjattavaa, jotta kaikkien sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeudet toteutuisivat täysimääräisesti.

Suurin Allianssin kritiikki esityksessä kohdistuu siihen, että sukupuolen vahvistaminen olisi jatkossakin mahdollista ainoastaan täysi-ikäisille. Tämä tarkoittaa, ettei lasten ja nuorten oikeuksia tunnisteta ja huomioida vieläkään. 

Käytännössä tämä heikentää trans-, muun- ja intersukupuolisten lasten sekä nuorten hyvinvointia merkittävästi, sillä heistä 42 % on kokenut syrjintää. Väärä juridinen sukupuoli altistaa osaltaan nuoria syrjinnälle ja häirinnälle. THL:n tekemän vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan noin 3 % nuorista kuuluu sukupuolivähemmistöön.

Allianssi kannattaa sitä, että juridisen sukupuolimerkinnän voisi korjata jo ennen täysi-ikäisyyttä niin, ettei alaikäisiltäkään vaadittaisi lääketieteellistä selvitystä tai todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä. Esitykseen sisältyvää sukupuolen korjaamisen täysi-ikäisyyden vaatimusta tuleekin arvioida hyvin kriittisesti. Euroopan Unionin perusoikeusviraston kyselyn (2020) mukaan joka viides suomalainen transihminen on tiennyt ennen kuuden vuoden ikää, ettei oma sukupuoli vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta ja kolme neljästä on tiennyt tämän ennen täysi-ikäisyyttä.

Allianssi näkee, että sukupuolen juridisen vahvistamisen tulisi olla mahdollista omalla ilmoituksella yli 15-vuotiaille. Myös tätä nuoremmilla täytyy olla mahdollisuus korjata sukupuolimerkintäänsä. Henkilön ihmisoikeuksiin syvästi vaikuttava kysymys ei saa perustua tekniseen ikärajaan vaan tilannetta pitäisi arvioida tapauskohtaisesti yhdessä nuoren ja huoltajien kanssa. Lapsilla ja nuorilla täytyy aina olla oikeus olla kuultavana ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Oma sukupuoli on mitä suurimmissa määrin tällainen asia. Päivitettävän lainsäädännön on vastattava esimerkiksi muiden Pohjoismaiden vastaavaa, sisältäen alaikäisten oikeuden sukupuolen juridiseen vahvistamiseen. Suomi on näiltäkin osin rikkonut ihmisoikeuksia järjestelmällisesti, kuten lukuisat kansainväliset toimijat ovat vuosien saatossa huomauttaneet.

Toinen esityksen suurista puutteista on se, ettei siinä tunnisteta tarpeeksi muun- tai intersukupuolisia. Allianssin näkemyksen mukaan Suomessa tulisi ottaa käyttöön kolmas juridinen sukupuoli. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan 2,2 % nuorista koki joko olevansa samaan aikaan poika ja tyttö, ei kokenut olevansa kumpaakaan tai kokemus sukupuolesta vaihteli. Asia on nuorille merkittävä, ja Suomen lainsäädännön tulisi monen muun maan asettaman esimerkin mukaan mahdollistaa ei-binäärinen identiteetti myös juridisesti.

Allianssi näkee positiivisena, että jatkossa myös transvanhempien on mahdollista päivittää vanhemmuusmerkintänsä juridista sukupuoltaan vastaavaksi. Tämä suojaa myös lapsen ja nuoren yksityisyyttä.

Kansainvälisen vertailun kohdalla tulee selkeästi ilmi, että hallituksen esityksen mukainen lakiuudistus tarkoittaisi sitä, että Suomi on tulevaisuudessakin sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen osalta taantumuksellisin Pohjoismaa, etenkin alaikäisten osalta: kaikissa muissa pohjoismaissa alaikäisillä on joko jo mahdollisuus vahvistaa juridinen sukupuolensa tai tällainen uudistus on vireillä.

Suomessa kansalaisyhteiskunta on vaikuttanut aktiivisesti sukupuolen vahvistamiseen liittyvän lainsäädännön uudistamisen puolesta jo lähes vuosikymmenen. Useammalla hallituskaudella lakia on ollut tarkoitus uudistaa, mutta jostain syystä nämä aikeet eivät ole realisoituneet. Olisikin erittäin tärkeää tehdä uudistus kerralla kunnolla nyt ja mahdollistaa sukupuolen juridinen vahvistaminen myös alaikäisille. Muuten on vaarana, että myös mahdollinen seuraava, Suomen tosiasiallisesti Pohjoismaiden tasolle vievä lakiuudistus viivästyy huomattavasti ja samalla useampi nuori sukupolvi ehtii kärsiä siitä, että alaikäisillä ei ole mahdollista saada juridiseksi sukupuolekseen muuta kuin syntymässä määritellyn sukupuolen. Nyt olisikin erittäin tärkeää tehdä uudistus kerralla kunnolla, kaikkien ihmisoikeudet turvaavalla tavalla.

Uutislähteiden mukaan Venäjän hyökkäystä pakenevilla trans- ja ei binäärisillä ihmisillä on ollut vaikeuksia päästä pois maasta, kun heidän passinsa sukupuolimerkintä ei ole täsmännyt omaa sukupuolta tai ulkoista olemusta. Tämä on todella ajankohtainen esimerkki siitä, millaisia vaikeuksia väärä juridinen sukupuoli voi pahimmillaan aiheuttaa. Allianssi edellyttää, että lakiuudistus viedään maaliin siten, että sillä edistetään kaikkien sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten ihmisoikeuksien täysimääräistä toteutumista.

Helsingissä 1.4.2022

Lisätiedot:

Titta Hiltunen

044 748 6556, titta.hiltunen@nuorisoala.fi


Avainsanat:

Katso myös