Lausunto ehdotuksesta Suomen kansalliseksi ohjelmaksi kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi

Uutiset 25.8.2005

Lausunto ehdotuksesta Suomen kansalliseksi ohjelmaksi kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi (KULTU-ohjelma)

Pyydettynä lausuntona Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry toteaa seuraavaa:

Ohjelma on hyvin kattava ja antaa muotoilultaan selkeän kuvan siitä, mihin pyritään ja millaisin toimin. Erityisen hyvänä voi pitää vastuutahojen nimeämistä konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin.

Allianssi kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että vain pääluvussa 12 (arvot, tiedot ja taidot) oli lapset ja nuoret otettu toimenpiteissä huomioon. Kaikissa muissa osioissa tuntui näkökulmana olevan selkeästi nykyiset vallankäyttäjät ja päättäjät, niin julkissektorilta kuin elinkeinoelämästäkin, sekä tutkimuspuoli. Tämä on tietenkin hyvä asia ajatellen ohjelman toteutumista lähitulevaisuudessa, mutta esim. yhdyskuntarakenteen kehittämiseen tai terveyskasvatukseen liittyvien teemojen toteuttamisessa nuorten osallisuus tulee ottaa huomioon, joskus jopa erikseen omana ryhmänä.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan osiossa ei näkynyt lasten ja nuorten osuutta tai tarpeita. Harrastustilojen – taikka lähimetsien – saavutettavuus kävellen tai pyöräillen vaikuttaa konkreettisesti ratkaisuihin vapaa-ajanviettotavoista. Edelleen harrastustiloissa tehtävät valinnat ovat osa nuorten kokemaa arkea ja vaikuttavat siten nuorten asenteisiin, tietoihin ja myös taitoihin.

Julkinen sektori esikuvaksi -luvussa oli huomio kiinnitetty lähinnä sosiaali- ja terveyssektoriin, mutta esim. kouluihin ja niissä tehtävien valintojen vaikutuksiin ei teksteissä oltu viitattu lainkaan.

Arvot, tiedot ja taidot -osioon näytti kirjatun kaikki ne asiat, joissa lapset ja nuoret oli ajateltu ohjelman kohderyhmänä. Koulutukseen ja opetukseen oli kiinnitetty tässä kiitettävän paljon huomiota, ja se onkin tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää. Allianssin mielestä ohjelman toteutuksen painopistevalintana koulutukseen ja opetukseen liittyvät asiat tulee pitää esillä.

Kouluissa tapahtuvan oppimisen ohella kansalaisjärjestötoiminnalla ja vapaa-ajalla on kuitenkin merkittävää vaikutusta nuorten arvoihin ja asenteisiin. Tutkimustenkin mukaan nuoret ovat esim. aktiivisempia vaikuttamaan asioihin omia kulutustapojaan muutamalla, kuin esimerkiksi äänestämällä. Esimerkiksi toimenpiteessä 63 (tuetaan OPM:n ja YM:n kehittämishankkeilla nuorten aktiivista kansalaisuutta…) eivät kansalaisjärjestöt näy mitenkään toteuttajatahona. Nuoriso- ja luontojärjestöt on huomioitava toimenpidekokonaisuudessa.

Koko ohjelman toteutumista ajatellen nuoret pitää ottaa selkeämmin huomioon sekä nykyhetken toimijoina ja ratkaisujen tekijöinä että tulevaisuuden vastuunkantajina.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.
25.8.2005, Helsingissä

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri


Avainsanat: