Lausunto EU:n budjetista vuodelle 2004

Uutiset 6.2.2003

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle

 

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ ALLIANSSI RY:N KIRJALLINEN LAUSUNTO EU:N BUDJETISTA VUODELLE 2004

Arvoisat valiokunnan jäsenet,

Lausuntopyynnön johdosta Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry haluaa lausua näkemyksensä Euroopan komission alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2004.

YLEISTÄ

Allianssi on tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio ei tällä kertaa ehdota leikkauksia budjettilinjoihin A-3029 tai A-3023 (vuoden 2003 budjettilinjat). Allianssi on myös erittäin tyytyväinen budjetin B-osioissa mainituista nuorisovaihtomäärärahoista EU:n hakijamaiden kanssa, esim. Suomen ja Viron välillä. Nuoriso ja nuorisojärjestöt voivat eurooppalaisen nuorisoyhteistyön avulla edesauttaa merkittävästi hakijamaiden sopeutumista EU:hun.

Allianssin mielestä olisi tärkeää, että valtiovarainministerit tukisivat komission esitystä A-30-budjettilinjojen osalta eivätkä ehdottaisi leikkauksia kuten aiempina vuosina. Komission A-30-budjettiesityksen tukeminen olisi tunnustus nuorisojärjestöjen tekemälle EU:n kehittämistyölle. Tänä vuonna erityisesti EU:n nuorisopolitiikan valkoisen kirjan vaatiman nuorison ja nuorisojärjestöjen osallistumisen tukeminen ja kasvattaminen puoltavat budjettimäärärahojen myöntämistä. Niinikään EU:n tulevaisuuskonventin nuorisojärjestöille asettamat vastuut ja osallistumisen mahdollisuudet eivät toteudu, jos rahaa toimintaan ei ole. Itse asiassa osallistumisen lisääminen ja valkoisen kirjan toimintasuunnitelman toteuttaminen vaatisi lisää määrärahoja.

1) EU:N NUORISOPOLITIIKAN TOIMEENPANO VAATII TUKEA

Nuoriso on EU:n strateginen prioriteetti. EU:n nuorisopolitiikan valkoinen kirja (the White Paper on Youth Policy) hyväksyttiin vuonna 2002, ja se luo puitteet sektorirajat ylittävälle laajapohjaiselle nuorisopolitiikan toteuttamiselle jäsenmaissa. Valkoinen kirja käsittelee mm. miten nuorten osallistumista päätöksentekoon, kansalaisoppimista (non-formal learning / life-wide learning), työllisyyttä, liikkuvuutta ja sosiaalista hyvinvointia voitaisiin edistää. Hakijamaiden nuoret ovat jo mukana EU:n nuorisoa koskevissa ohjelmissa, joten kohderyhmä on kasvanut paljon. Kun kaikki hakijamaat hyväksytään, EU:ssa tulee olemaan yli 75 miljoonaa nuorta. On äärimmäisen tärkeää, että EU antaa tarvittavia resursseja nuorisopolitiikkansa toimeenpanolle.

2) EU:N JA NUORTEN DIALOGIA ON TUETTAVA

Esitys:
Allianssi esittää, että Suomi tukee EU:n budjettineuvostossa Euroopan Nuorisofoorumin komissiolle tekemää esitystä 2,0 miljoonaa euroa kansainvälisten ei-valtiollisten nuorisojärjestöjen tukeen tarkoitetulle budjettilinjalle A-3029 (vuoden 2003 mukainen). Vuonna 2001 komissio esitti tälle budjettilinjalle 1,5 miljoonaa euroa, mutta toteuma oli lopulta 1,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2002 haettiin 1,7 miljoonaa euroa, mutta toteuma oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 tarvitaan nuorisojärjestöille lisää resursseja EU:n nuorisopolitiikan Valkoisen kirjan toimeenpanoa varten. On tärkeää että mahdollisimman monet nuoret voivat osallistua eurooppalaiseen yhteistyöhön. Näillä varoilla tuetaan myös nuorten ja EU:n välistä dialogia sekä nuorten osallistumista eurooppalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Perustelut:
Eurooppalaiset nuorisojärjestöt tarvitsevat EU:n tukea omalle toiminnalleen. Tämän tuen avulla nuorisojärjestöt toimivat nuorten mielipiteen muodostuksen foorumeina Euroopassa ja välittävät näitä näkemyksiä Euroopan päätöksentekijöille. Myöskään Euroopan unioni ei voi menestyä ilman aitoa dialogia nuorten kansalaistensa kanssa. Kuitenkin nuorisojärjestöjen eurooppalaisten verkostojen merkitystä ei ole kunnolla tunnustettu, ja niiden toiminnan resurssointia on jopa heikennetty viime vuosien aikana. Nuorisojärjestöt ovatkin kokeneet tehtävänsä demokratian, suvaitsevaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämisessä enenevässä määrin vaikeaksi.

Komissio on Valkoisen Kirjan konsultaatioprosessin aikana jatkuvasti korostanut haluavansa ottaa nuorison mielipiteet huomioon päätöksenteossa, ja vastaavasti nuorten edustajat ovat kaikissa yhteyksissä korostaneet nuorisojärjestöille myönnettävän tuen olevan elintärkeä osa niiden toiminnassa. Valkoinen Kirja sisältää lukuisia toimenpidesuosituksia, joiden toimeenpanossa nuorisojärjestöillä tulee olemaan merkittävä asema. Budjettilinjassa A-3029 on kysymys järjestöjen budjetteja täydentävistä tukisummista (10-15 prosenttia budjetista), joilla on kuitenkin ratkaiseva merkitys järjestön hallinnon järjestämiselle. Kun eurooppalaisten nuorisojärjestöjen määrä ja niiden toiminnan laajuus on EU:n laajentumisen ja nuorisopolitiikan Valkoisen Kirjan myötä koko ajan kasvamassa, on pitkän aikavälin tavoitteenamme esittää määrärahan kasvattamista 3 miljoonaan euroon. Ensi vuoden osalta budjetin nostaminen vähintään 2,0 miljoonaan euroon antaa oikean signaalin Euroopan Unionin asenteesta nuoria ja nuorisojärjestöjä kohtaan.

3) NUORISOJÄRJESTÖJEN KATTO-ORGANISAATION EUROPEAN YOUTH FORUMIN RAHOITUS

Esitys:
Allianssi esittää, että Suomi tukee nuorisojärjestöjen katto-organisaation European Youth Forumin (YFJ) rahoituksen säilyttämistä ennallaan 2 miljoonassa eurossa budjettilinjalla A3023.

Perustelut:
Euroopan Nuorisofoorumi (YFJ) on yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat kaikkien Euroopan maiden kansalliset nuorisokomiteat sekä kaikki keskeiset kansainväliset nuorisojärjestöt. YFJ:llä on 89 jäsenjärjestöä, ja sen toimintaan osallistuu vuosittain yli 1500 järjestöaktiivia ympäri Eurooppaa. Allianssi on Euroopan nuorisofoorumin aktiivinen jäsen. Järjestöllä on perustamisestaan vuodesta 1997 lähtien ollut kaksi suomalaista puheenjohtajaa, ja tälläkin hetkellä (2001-02) järjestön hallituksessa on Allianssin edustaja Simon Ollus. YFJ:lle annettu taloudellinen tuki kanavoituu kaikkien Euroopan maiden nuorisojärjestöjen hyväksi sekä lisää nuorisojärjestöjen aktiivista toimintaa Euroopan tasolla.

4) POHJOISEN ULOTTUVUUDEN TOIMINTAOHJELMA

Esitys:

Allianssi tukee Eurooppa-neuvoston hyväksymää Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmaa ja esittää erityisesti tukea kansalaisjärjestötoiminnalle.

Perustelut:

Lähialueyhteistyö, ja erityisesti Suomen voimakkaasti ajama Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelma on erittäin merkityksellistä EU:n tulevaisuudelle. Allianssi on ollut erittäin aktiivisesti mukana kehittämässä Pohjoismaiden, Itämeren, Barentsin ja Arktisen alueen nuorisopoliittista yhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä toiminta ei saa jäädä vain valtioiden väliseksi yhteistyöksi, eikä pelkästään energia- ja ympäristöpolitiikaksi. Todellista muutosta saadaan aikaiseksi, mikäli myös ruohonjuuritason toimijat ovat mukana vaikuttamassa. Kansalaisjärjestöjen, erityisesti nuorisojärjestöjen, rooli on tässä työssä merkittävä.

5) LIIKKUVUUDEN AVULLA YHTEISEEN EUROOPPAAN

Yksi tärkeimmistä keinoista edistää nuorison eurooppalaistumista ovat vaihto-ohjelmat (Socrates, Leonardo ja Youth). Ne tavoittavat tällä hetkellä kuitenkin vain pienen osan nuorista, koska varoja ei ole riittävästi. Kysyntää näille loistaville ohjelmille olisi. Tavoitteena pitäisi olla että vuoteen 2010 mennessä saavutetaan taso jossa 30% eurooppalaisista nuorista voi osallistua vaihtoihin. Tämä merkitsisi rahojen noin kolminkertaistamista. EU:n tulisi tukea tällaista kehitystä, sillä kyseessä on EU:n kannalta olennainen asia: pienellä rahalla saavutetaan erittäin hyvä ja myönteinen näkyvyys, ja edistetään käytännön eurooppalaistumista nuorten parissa.

SUOMEN NUORISOYHTEISTYÖ ALLIANSSI RY:N PUOLESTA

Antti Kaikkonen, puheenjohtaja

Jukka Tahvanainen, pääsihteeri


Avainsanat: