Lausunto EU:n Tukholman ohjelmasta

Uutiset 28.8.2009

 

Sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikölle

Euroopan Unionin Tukholman ohjelma (Vapauden, tur-vallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten)

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää oikeus- ja sisäasiainministeriötä kutsusta Euroopan Unionin Tukholman ohjelmaa koskevaan keskustelutilaisuuteen. Allianssi toivoo Suomen hallituksen korostavan Tukholman ohjelman (Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten) valmistelussa seuraavia aihealueita:

Kansalaisten oikeuksien edistämistä koskevan osion (2. EU edistää kansalaisten oikeuksia) alaluvun 2.2. Rinnakkaiselo, moninaisuuden kunnioittaminen ja heikoimmassa asemassa olevien suojeleminen tulisi sisältää muun ohjelman mukaisesti konkreettisia toimenpiteitä syrjinnän, rasismin, antisemitismin, muukalaisvihan ja homofobian torjunnaksi. Syrjinnän ja rasisminvastaisten toimenpiteiden ja lainsäädännön soveltamisen valvonta ja seuranta tulisi olla yksi niistä aihealueista, joita Suomen hallitus korostaa Tukholman ohjelman valmistelussa.

Yhtenäisemmän yhteiskunnan osiossa (5. Kansalaisille yhtenäisempi yhteiskunta: EU:n vastuu ja solidaarisuus) tulisi korostaa kaksisuuntaisen integraation merkitystä sekä toimenpiteitä ns. valtaväestön kotoutumiseksi. Allianssi esittää, että yksi konkreettinen toimenpide sisällytettäisiin osioon 5.1.3. Ennakoivan politiikan tavoitteena yhteinen eurooppalainen asema laillisille maahanmuuttajille, jossa koulujen keskeisenä tehtävänä eurooppalaisten arvojen siirtämisen lisäksi tulisi olla yhtälailla moninaisuuden kunnioittaminen ja syrjimättömyys. Allianssi pitää tärkeänä, että maahanmuutto- ja kotoutumisasiat ovat vahvasti sidoksissa nuorisoasioihin ja että kansalaisyhteiskunnan roolia lisättäisiin maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa.

Ohjelman eri kohdissa käsitellään alaikäisiä maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoi-ta. Allianssi esittää, että Suomen hallitus korostaisi lasten oikeuksien noudattamista ja toteutumista jokaisessa ohjelman osiossa, jossa käsitellään alaikäisiä maahanmuuttajia.

Helsingissä 28.8.2009

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: