Lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan

Uutiset 17.4.2008

Sosiaali- ja terveysministeriölle
HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (Allianssi) kiittää kohteliaimmin sosiaali- ja terveysministeriötä kommenttipyynnöstä hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan. Tasa-arvo-ohjelmaan Allianssi esittää seuraavaa:

1. Tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa ja segregaation lieventämi-nen

Allianssi pitää tärkeänä, että tasa-arvotietoisuutta lisätään kouluissa. Ehdotamme, että kouluissa kiinnitetään enemmän huomiota valinnaisaineiden sukupuolisidonnaisuuksiin ja käsitellään kriittisesti viihdeteollisuuden esittämiä sukupuolirooleja osana koulujen mediakasvatusta.

Allianssin mielestä tasa-arvo-ohjelman pitää sisältää konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka peruskoulun jälkeisen koulutukseen hakeutumisen sukupuolisidonnaisuutta puretaan.

4. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Allianssi on huolissaan nyky-yhteiskunnan työhön liittyvistä vaatimuksista, jotka vähentävät vanhempien ja lasten yhdessäoloaikaa ja tähän on erityisesti kiinnitettävä ohjelmassa huomiota. Allianssin mielestä työyhteisöjen on kannustettava isiä pitämään vanhempainvapaita. Asia on huomioitava työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmissa.

5. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen

Allianssi esittää, että tässä kärkihankkeessa huomioidaan myös nuoret tytöt ja nostetaan esiin myös maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen kokema väkivalta ja pohditaan keinoja sen ehkäisemiseksi. Väkivallan lisäksi ohjelmassa on käsiteltävä myös naisten ja tyttöjen kohtaamaa verbaalista häirintää.

Allianssi pitää tärkeänä, että tasa-arvo-ohjelman jokainen kärkihanke sisältää konkreettisia toimia tasa-arvon edistämiseksi ja että ohjelmassa huomioidaan resurssien turvaaminen. Lisäksi Allianssi esittää, että hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa käsitellään laajemmin sukupuolten moninaisuutta ja huomioidaan sukupuolten moninaisuus ohjelman sisällöissä.

Kunnioittaen,

17.4.2008, Helsingissä

Jukka Tahvanainen
pääsihteeri
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


Avainsanat: