Lausunto KAISU – Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Uutiset 31.5.2017

Ilmastotoiminta osaksi nuorten arkea

Kestävän elämäntavan omaksuminen on helpointa, kun sen painottaminen on osa arkea lapsesta saakka. Olisimme toivoneet vahvempaa painotusta jo peruskoulussa toteutettavaan ympäristö- ja ilmastokasvatukseen, joka ei pohjaudu vapaaehtoistoimintaan, vaan nähdään osana opetussuunnitelmaa ja integroidaan muiden aineiden opetukseen.

Julkisissa hankinnoissa mainittu kasvisruuan lisääminen osana kestävämpää kulutusta tulee myös näkyä laajemmin päiväkodeista aina korkeakouluihin asti. Toivomme näkevämme vahvempaa panostusta kasvispainotteisiin vaihtoehtoihin ja kasviproteiineihin kouluruokailussa sekä huomioimaan ravinnon ekologinen jalanjälki.

Allianssi kiittää liikenteen ja alueidenkäytön kohdassa 3 mainittua tavoitetta priorisoida kaupunkien liikennesuunnittelussa ja hankkeiden rahoituksessa kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevia hankkeita. Alaikäisille ja vähävaraisille nuorille on erityisen tärkeää, että liikkuminen tehdään sujuvaksi joukkoliikenteen, sekä paranevien pyöräily- ja kävely-yhteyksien avulla.

Nuorisoyhteistyö Allianssin osuus ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Allianssi haluaa aktiivisesti tukea nuorten osallistumista ilmastopolitiikkaa käsittelevään keskusteluun ja päätöksentekoon. Ilmastonmuutos vaikuttaa eri ikäluokista eniten nuorten elämään, joten nuorten tulee olla mukana ilmastoon liittyvässä päätöksenteossa niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Nuoret ovat tärkeä voimavara ratkaisuhakuisessa ja tulevaisuuteen katsovassa päätöksenteossa.

Jotta nuorilla olisi käytössään tarvittavat työkalut, tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä on välttämätöntä lisätä. Suomessa ympäristö- ja ilmastokasvatusta on lisättävä niin päiväkodeissa, kouluissa kuin järjestöissäkin. YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen 6. artikla koskee erityisesti koulutukseen, tietoisuuden lisäämiseen, julkiseen osallistumiseen ja yhteistyöhön liittyviä asioita ja sen toimeenpanoa tulee tehostaa Suomessa. Liman ilmastoneuvotteluissa joulukuussa 2014 hyväksyttiin ministerideklaraatio koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen puolesta. Toivomme näkevämme Suomessa kunnianhimoisempaa tahtoa deklaraation tavoitteiden toimeenpanon realisoimiseksi.

Vuosittain valittava Allianssin ilmastodelegaatti on nuorten ääni ja edustaja ilmastopolitiikassa ja delegaatin roolin vahvistaminen on tärkeää. Ilmastodelegaatti osallistuu myös aktiivisesti ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon levittämiseen nuorten ja nuorisojärjestöjen keskuudessa. Suomen tulee taata nuorten ilmastodelegaatille paikka YK:n ilmastosopimuksen vuosittaisissa osapuolikokouksissa, osana Suomen virallista valtuuskuntaa. Allianssi myös esittää suosituksen, että ilmastodelegaatin roolin vahvistamiseksi nuorisodelegaatti otettaisiin osaksi myös keväisin Bonnin ilmastokokoukseen lähtevää Suomen valtuuskuntaa.

Katri Ylinen,
Allianssin ilmastodelegaatti 2016-2017


Avainsanat: